Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Μνημόνιο και για το χρέος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΠαἴτετΠΡοτίκί.ἔΓ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Τρίτή 1 Δεκεμβρίου 2015 /τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΜ||(|·| ΚΑ|
ΕΠιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος:910 · Αριθμός φύλλου: 25.939
Τσίηρας - Νταβοατογλοα
ΧΑ|(ΕΡ
ΣόιμΠλε - Σουλτς
ΣΤΑ |·|ΑΕ|('|'Ρ0Ν||(Α
Ι ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
σημερα στη Ν
«Βολές» στις εισηγμένες
αΠό τα εαρίτα| εοητι·ο|5
ΕΠαληθευονται οι εκτιμησεις Που ηθελαν τις εισηγμένες εταιρείες να εμφανίζουν ένα ασχημο τρίτο
τρίμηνο λόγω των φωτα' εοητι·ο|5 και της οικονομικής αβεβαιότητας, καθώς τα μεγέθη τους, Που
ανακοινώθηκαν χθες, δείχνουν την αΠόλυτη ανακοΠΠ της ανοδικής τάσης η οΠοία είχε ξεκινησει αΠό
το τελευταίο τρίμηνο του 2014. >'| θ
Το γιουαν στην «ελίτ»
των νομισματων
Την ιστορικη αηόφαση να συμηεριλαβει το γιουαν
ως το ΠέμΠτο μέλος στην «ελίτ» των νομισματων
Που συνθέτουν τα Ειδικα Τραβηκτικα Δικαιώματα
(5|)Π5) έλαβε χθες το ΔΝΤ, σε μια κίνηση-ορόσημο
στις φιλοδοξίες του Πεκίνου για μεγαλυτερη Προώθηση του κινεακου νομίσματος στις διεθνείς
συναλλαγες και σε αναγνωριση των μεταρρυθμιστικών του ΠροσΠαθειών. >26
Μεγαλα φορολογικό βαρη
στην ελληνόκτητη ναυτιλία
Μέχρι και τρεις φορές υψηλότερο φόρο αΠό τους
ανταγωνιστές του καταβαλλει στη χωρα μας το
ελληνόκτητο Πλοίο, Παρα το γεγονός οτι διεθνη
κέντρα εγκαλουν την ελληνικη κυβέρνηση ότι δεν
φορολογεί τη ναυτιλία, όταν τα ίδια αυτα κέντρα
Προωθουν εΠιΠλέον φοροαΠαλλαγές για τους εφοηλιστές του τόΠου τους. >ί 5
Παρέμβαση της Κομισιόν
για φθηνό χρημα στις μμε
Την αντληση κεφαλαίων αΠό τις αγορές με μικρότερο κόστος για τις μμε Προτείνει η Κομισιόν, μέσω
της τροΠοΠοίησης της ισχύουσας κοινοτικης οδηγίας Περί ενημερωτικών δελτίων. >6
Κλίμα: Αμεση δραση
κατα της υΠερθέρμανσης
Με διαΠιστώσεις για την κρισιμότητα της καταστασης όσον αφορα την υΠερθέρμανση του Πλανήτη
και ηαροτρόνσεις για δραση αμεσα αρχισε χθες τις
εργασίες της η μεγαλυτερη διασκεψη Που έχει διεξαχθεί Ποτέ για το κλίμα, στο ΜΠουρζέ, λίγο έξω
αΠό το Παρίσι, Παρουσία ί 50 αρχηγών κρατών και
κυβερνήσεων. >28
«ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|Σ|·| ΣΥΣΠΕ|ΡΩΣ|·|» ΤΩΝ
ΚΥΒΕΡΝ|·|'|'|ΚΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ >29
ιιηιΞι>ολοΠο
 Φ0Ρ0Λ0|'|ΚΩΝ
   νηοχι>ιΞηΣΕοΝ
 - _ ΔΕκιΞνιοι>ιον
 εεε  5- >23-26
[διαχείριση] Ποιες είναι οι Πρώτες κινήσεις Που σχεδιάζουν οι διοικήσεις των Α1ΡΙια Βαήκ και Ευτοοαήκ
Τράπεζες: Ανοίγουν το φάκελο κόκκινα δάνεια
Κατά μέτωΠον εΠίθεσή στα «κόκκινα» δάνεια και φιλόδοξους στόΧους ανακτήσιμόΠ1τας Περιλαμβάνει
ή στρατηγική των τραΠεζών για τή διαΧείρισή των
μή εξυΠήρετούμενων Χαρτοφυλακίων τους. Με Πι
στήριξή Πλέον ενός Πιο ευέλικτου και αΠοτελεσματικού Πλαισίου και με συνδυασμό στρατήγικών συνε ργασιών και εσωτερικής διαΧείρισής, Α1ρΙια Βαήκ
και Ευτορειήκ βρίσκονται στο στάδιο υλοΠοίήσής
του σΧεδιασμού τους για τον Χειρισμό των ΝΡΕε. Η Α1
· Εθνική ΤράΠεΖα: Στήν τελική
ευθεία ή δήμόσια Προσφορά
·Αττίςα Βειή1ς: 4 έως 10 Δεκεμβρίου
ή αύ ξήσή μετοΧικού κεφαλαίου
Ρίτα. σε συνεργασία με τήνΑκτυει. θα διαΧειριστεί το
Χαρτοφυλάκιο λιανικής, αξιοΠοιώντας τήν τεΧνογνωσία τής ισΠανικής εταιρείας, ενώ το Χαρτοφυλάκιο «κόκκινων» εΠιΧε1ρήματικών δανείων έΧει αναλάβει
εσωτερική μονάδα. Ανάλογή ομάδα με 2.500 άτομα,
συνεργασίες με διεθνείς εταίρους για τή διαΧείρισή
Χαρτοφυ λακίων, αλλά και Πώλήσή ή ανταλλαγή μέρους Χαρτοφυ λακίων αΠοτελούν τους Πυλώνες της
στρατήγικής για τή Ευτοραήκ. >'| 7
[εταίροι] Συντονιστική εΠιτροΠή συγκρότΠσε το ΥΠΟΙΚ για τήν τεΧνική Προετοιμασία
Μνημόνιο και για το Χρέος
ΡΕΜΑ|ΝΓ|(: ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
|'|Α ΣΥΜΦΩΝΑ ΑΝΑΑ|ΑΡθΡΩΣ|·|Σ
Με νέο Πρόγραμμα εΠοΠτείας τής Ελλάδας θα συνοδευτεί ή συμφωνία κυβέρνήσής και δανειστών
για τήν αναδιάρθρωσή του δΠμόσιου Χρέους. ή
οΠοία έρχεται μεν Πιο κοντά. αλλά υΠό τήν ΠρουΠόθεσή τής εφαρμογής όλων των δεσμεύσεων και
ειδικά του ασφαλιστικού και του φορολογικού. Τα
μήνύματα αυτά εστάλήσαν Χθες αΠό τον εΠικεφαλής του Ε5Μ Κλάους Ρέγκλινγκ και τους εκΠροσώΠους της Κομισιόν και τής ΕΚΤ στο «κουαρτέτο» Ντέκλαν Κοστέλο και Ράσμους Ρούφερ, ενώ ο υΠου ργός
Οικονομικών Ευκλείδής Τσακαλώτος αΠοσαφήνισε Πως ή ελληνική Πλευρά εΠιζήτεί μια βιώσιμή λύση με μακροΠρόθεσμο ορίζοντα, τουλάχιστον δέκα
ετών, και να μήν εΠαναλήφθεί ότι συνέβαινε μέΧρι
τώρα με λύσεις Που αΠλώς «κλοτσούσαν τον τενεκέ
Πιο κάτω στον δρόμο». ΣύμμαΧος τής Ελλάδας εμφανίΖεται ή αμερικανική Πλευρά, με τον Πρέσβή
στήν Αθήνα Ντέιβιντ Πιρς να Χαρακτήρίζει «κατεΠείγον ζήτήμα τή μακροΧρόνια βιωσιμότητα του ελλήνικού κρατικού Χρέους». Η κυ βέρνήσή ΠροΧώρήσε και στή συγκρότήσή συντονιστικής εΠιτροΠής. υΠό τον ΥΠΟΙΚ. ή οΠοία θα αναλάβει το έργο
τής τεΧνικής Προετοιμασίας τής αναδιάρθρωσής
του Χρέους. Ωστόσο, μέΧρι τήν έναρξή των συζήτήσεων. στο Πρώτο τρίμήνο του 2016, ή κυ βέ ρνήσή θα
ΠρέΠει να ξεΠεράσει τή δοκιμασία των ΠροαΠαιτούμενων και δή του φορολογικού και του ασφαλιστικού. >4-5
ΧΑ.: Με αηώλειες θ,4Τ%
έκλεισε ο Νοέμβριος
Γενικός Δείκτης
ΠΣΕ |
637,5
30/ίΟ"ί5 ΙΟΝ/Β ί9/ίί/ί5 ΒΟ/ίί/ί5
ΑΕΒΕ ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
237,5
ΠΣΕ Χ
30/ίΟ"ί5 ί0'ίί/ί5 ί9/ίί/ί5 30/ίί/ί5
Πτωτικα ξεκίνησε η εβδομαδα για το Χρηματιστηριο, με τον γενικό δείκτη να χανει 2,3% και να
κλείνει στις 634,82 μοναδες, στα χαμηλα της
ημέρας. Πτωτικός Προέκυψε και ο Νοέμβριος, στη
διαρκεια του οΠοίου ο γενικός δείκτης μειώθηκε
9,47%, ενώ αυτός των τραΠεΖών κατέρρευσε,
υηοχωρώντας κατα 77,2 3%. >ί 8
οι φοιτητές θέλουν
να γίνουν εΠιχειρηματίες
ΕμΠόδια
εΠιχειρείν |
Η ελλειψη κεφαλαίων για την εναρξη Η αβέβαιη οικονομικη
της εηιχείριιαης κατασταση
Η αιιερβολικη 0 φόβος
γραφειοκρατία της αιιοιυχίας
Οι 8 στους 10 Ελληνες φοιτητές έχουν θετικη
γνώμη για το εΠιχειρείν ως ΠροοΠτικη, αν και είναι
εΠιφυλακτικοί για την τρέχουσα κατασταση, με 3
στους 10 να δηλώνουν Πρόθεση έναρξης εΠιχειρηματικης δραστηριότητας σύμφωνα με έρευνα
των: ΕΥ, ΟΠΑ, Εηαοανοτ και Ελληνο-Αμερικανικού
ΕΠιμελητηρίου. >ί 4
εγκιίκλιος
ΕΩΣ +Τ 2 ΕΤ|·|
ΣΤΑ 0Ρ|Α
ΣΥΝΤΑΞ|0Α0Τ|·|Σ|·|Σ
[εγκαΚλιος] Ποιες Ποινές ΠροβλέΠει το νέο Πλαίσιο
Εφοδος εφοριακών σε θυ ρίδες και
λογαριασμούς για ήλαστά στοιΧεία

Τελευταία νέα από την εφημερίδα