Πρωτοσέλιδο Έθνος: Αύξηση ορίων από 5 μήνες έως 17 χρόνια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"ΝΤ" χΡΗΜΑΣ"°Ρ
ι ΔεκεΜΒΡιον Με κέρδη αΠό
ΑΡ.ΦΥΜοΥ:ι0236   
ι.3ο€ .
Μανν.ετῇηαε.αΡ κυ"Ξὲἐἑ
_ ν ' Ϊ:: "Ψ
¦ “- ι;Ξ;';!¦Ι
Πρμ έω5 20.000 ευρώ για νέα
ΕΠΙΧ21ώΜωΜΜ“
ΟΛΕΣ Ο' ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑ ΠΑΑΑ'ΟΥΣ
Μι ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛ|ΣΜΕΝΟΥΣ
Με" ααα"
ΒἐιΜἑ“ε€ιιο από 5 μήνε5 έω5 Ι? χρόνια
Και οι λισΤε8
Ι ΑΥΞΑΝ0ΝΤΑΙ από πέντε μήνεε μαι» και 17 Πώ8 θα εφαρμόζεται το «Πέναλτι›> Με
. , , . ΑΝΑΛΥΤ|κΟ| , , ,
 Τον··· χρονια φέρω Πλ|ΚΙ08 Μαξ|08ωΠσΠ8 για  κ ΠροωρΠ8 εξοδου - οι «τυχεροι» Που
' τουε αοφ ισμένουε του ΙΚΑ, σύμφωνα με . ¦ ,
Γερμανο Τουε εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίσ8· »Μ 35 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ εξαιρουνιαι & τι ισχυει με Πε εΠικουρικε8
Με γερμανική συνδρομή
ξεκινούν έλεγχοι-εξΠρέε για ιι"ι"ιι"“ιΜι"“ιιι""ι“ι““ι"“ιι"ι"ιι""ιιιιι“ιι““ιι"ι"ι"Η""ιιιιι““"·"ι"ιι"Η'"ιι“ι“ιι“““ι"ι""ι"ιι“ιιι“"ι"ιι"ι"ιιιι““Μ“ι"ιι""ι"ι"ιι“ι““"ι"ΜιΗ'Η'ιι|Ιι"“"“Ι|“Η'Η'"|ι“ιι““ιιΜΗ'Η'Η'ΜΜΜ"“ιΗ'Η'Η'ΜΜΜ"Η'Η'ιιιιιιιιιιιιιιι·ιιιιιιιιιιιιιι
Πε λίσΤε8 με Ελλανε5
καΤαθέτε5 σαν ΕλβεΤία. »Ω
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΣΕ ΜΜΜ"
ΣΥΝΑΓΕΡΜ
|'|| ΣΜΣ ΣΜΣ"
ΕΠ|ΤΡΟΠΗ
ΑΝΤΑΓΩΝ|ΣΜΟΥ
ΕΡΗΜΙΑ'
ΚΑΜΠΑΝΕΣ
ΠΑ ΤΠ
ΚΑΡΤΕΛ
ΑΛικΑΡΝΑΣεοΣ 
ΒιοΤεχνια
σααουνιοό από  | 
κρατουμένου8
ΜΜΜ σααωνοαοιία5 ΤΡΑΓικΕΣ ΕΛΛΕ|ΨΕ'Σ ΠΡΟΣΩΠικογ »37 »36
λειϊουργεί στα φυλακέ5. »39
Ξέμεινε αΠό «ματέρεε» το Ιδρυμα Μαιέρα