Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΜΠ Μι·
Μ(Λ Μ
ώ Λ. @γ
(Μο-Μο
ΕΣΤΙΑ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Ή) ΙΜ
0'· Ωω” Ο
ΜτωΜψω“ ΤΜΙΔΜὑϋΜ ΜΜΜ9Πω'$€
”ΜΜΜ Μ» σ ' ΜαΜΜΜ
ωΜΜΜω Μ β _ τΜΜΜΜ.κΜΜ·
:Μ&ἑΜηω ωΜωΜ ΜΜ*ΜΜΜΜω”Μ
ΜΜ7ΖΔΜΜ 'ΕΜἰω
_ , Ι Ι . , .
ΜΜΜ Παω Βια πιο ως Με! @Μα
με οπωθεν! 9 | των δημοσκοπησων
~ . . .
ΓΜοἈΜΜ Μ εθνικο χαοακτη θα ΜΜΜΜ“
ὰ“ἩΜ*Μ“ -ἈΜΜ|“ΡΜ¦ ώ
Ξ.“:'ἔ Ζ' ΕΜωωΜ ΤίΜῆἘΜΜ ΚΜΔΜγω ἔΜΜωψΜύ
ή· Μ Μ|Μ
Μ ὐΜάω: Η Μ ω Η' ΣὺΜΜ
·ΜΜΜω' ΜΜΜ-6 ωαΜψΜ Μ"ἄΜΜ“'Ἡ -' Ξ ' σὲ? ΜΒΜ
ωωΜ ΜωωωΜ ω _ Μ ωΜωωω ΜΜ '.
Ἡῆ·Μ “ω Μ· ω ω οικω ω ύ” ῦΜ 2ΜΜΜΜ
“Μ ;““““ ΜωωΜ“ ω- Μὴ.. Μ ὸω “ωχ ωω
Ωω ΨπψΜ “ω Μὴ @=Μ“ ὺῳ_Β*Μω ΜΜΜ.Μ ΜΜΜ
ωΜωΜω““ψωω #·ΜΜάΜ ωήΜὡΜ ωΜωΜωω ο" ΜΜΜ-“Μ
ΜΑΜ Μ“ὺ Δω ΜἴΜΜ%Μὡ ΜὡΜ# ΜΜΜ”
Ξ:Μ ψΜω 'Β 'α Μα Μ” “' 'Μ* ασκ:: Μ 'Μ"“""'""'"Ψ"
*ωω=¦ φαω-*ψ ΜΜἀ ΜΜ ωΔωω Με.” αΜηΜΜημ
+ΜψΜαΔω “#*ωϋ“ ωωω Μ ΜΜῆ· ΜΜΜ ΜΜΜ»
παω “Μωβ ΜΜ'Μὡ$ “ΜΜΜ Μ. ωψψΜ ωΜω ως.
ΠΜ ΜΜΜ «ΜεΜΜω ΜΜΜ* Μωω·ω ΜΜΜ
Νή=¦¦ “ΜΒ ὺΜωΜΜἡ ω¦Μ¦ωωἙ ήΜ :ΜΝ ξ · Με ω
Μ Μ Μ Μ Μ ' β°°Μ“ .ΤΙΜ
ωΜωωψΜμ“ Μ*Μψω ΜΜὸΜΜ η ωω%+ἔωΜ
ω ΜΜὐΜ ΜωΜ“” Η “ΜΜΜ Μ #ϋἩὑψ ωωι.τοΜΜωω·ωω7
δν ὐΜό α ωψΜ. Μ” Μ Μ ώ μα ΜΜΠΜΜΜ
ωὐώΜὡΜΜω Μό “Μ :ΜΜΜ-Μ““ Μ ΜΝ @Αααα Μ ω
ΜΜΜ Μ Μ Μ ήκΜΜΜ α Με! ωωω
ωωΜΜΜ Μ ΆνΗῆΜ ΜΜΜΜὸΜ μΜωω
ω“ω.“ῳα ὁ ω ὁ ' αλ Σ· Με
ή Ω ωω|η Μ ΜΒΜ ΜαΜΜ η ω”
.Δω μΜμΜω
ΜΜάΜΜῶΜ 3 Ι 5 ' Μ ΜΜΜ
Μωωω*μῳο · ΜΜωὑ
#·Ύ““:ΜΦ Λ“ἶῦη9ἶ'€ 'ω@“π',ας Μ ω·
“ΠΜ ΜΜ“"Ἑ με το ασφαλωπκ0 Μ ἑΜἩΐΜω=
Ἡ ω , · · · · · - "Μ “ "¦'ω'· Μμωρωωώ@ ΑΜθες το ΜΜΜΜτω ΣΥΡΙΖΑ έ::ήΜ
ΜΝ' Μ|ἡΜΜ ωΜΜΜ ω .Δω ΜΔΜΜ* πωωώ η ·ΜΉω“
“ΜΜΜζἙἩΜ Μ* ωωωωωωω· ΜΜΜ ΨΦψΜ
*Μ Μῇὡὸὡ ΜἀΜ ΜἡΜΜ ώΜΜΜ Η·ΜὰΜ
ΜΜωώωῳ Β ή· ΜΜΜ ωΟΜ“Μὐψ Μω“ώΜΜ ΜΜΜ ΜωωΜ
·“Μ ΗΜ βω- ΜΜΜὐΗ ό ΜΜΜ ἡΜΜὁ ΜΜω&“
"ΛωΜοΜ ω η ἀΜω ΜΜΜ α ΜψΜΜ ”Μ·ψ ωΔΜΜ
-ὁΜ"Μ Μ Μ ω ωμή ὡΜΜἡΜ ΜΒΜ
Ἡ ΜωωΜ· “Μ“°ω“ω““" :ΜΜΜ“ψ “ΜΜΜ “.“Μωω 6-“-Μ
ΜὡΜΜ ωΜω*Β ΜΜ“ΜΜ “ΒιωἄἐΨψ ΜΜή .ω6ωω
Μωωωωωόω“Μ ωΜ“Μ 8 ή "Η Μ ή* · ΜΜΜ Μή ΟΜΕ
Μωρού ψὴ -ωΜΜω» ° °ωΜ' Μωἑ"ΜΨώ
ΜψΜωϋΜΜ6Μ #ΜὐὡΜ ω___““.“·¦“ω:““:Ἐ¦ΜΜ “Η Μ=ὐὴ ω·ΜἘ ΜΜΜ Η
ωΜ*βψΜὐ& Μμ υ¦_ΜΜ“ _τ Αν.. "“Μωω- ψψ·Μὐ
Μὡωὰό Μήω ΜΝ Μ ςωΜΜ ΜήΜωω ωΜΜάΜ Μ-ΜΜ
ΜΦΜβὡΜ ω*Μωψ ΜωΜω ωΜωμω ΜἡἩ ωωΞΜ“
Ζ ΜΜΜΜώ ΜΜὁ:.ΤΜΜΜ ωωΜΜ "“ω“ω "ψωΜψ 'ή
ΜἡΜ&Μ ΜὑΜ
Ν < ωΜΜἡ 8ωΏ”
Τ α ΜΜΜ ΜΒ
ς ς Με Μ ή ·'ὡ...
, , . Σω” β"ῳ““Ἐ
Πω; να γινετε ΜωμμῳΜω ζω ωἘ¦.ὡ
ε · Ψ ο· ΜΜΜ ωωΜΜω ωαΜ_Μ Μ6ῳ-ψ ήΜὐΩΜ
___··¦ΜΜ “ἑὐ"#ήὡ= ΗΜΜὴΜ ΜώωΜ ὐΜΜΜ&- “ωὐωω
ΜΜΜ “*ωΜω ψωωωψωω ·#ΜωΜΜ "ΜΜΜ ΜΜΜ
ΜΜΜ “ωΨωἩ ψ ΜΜ- ἔωΜΤ ?Μπωω
ωὴψ“ 'Μο ”ω”ωω"*ἑ· · ωΒ“Μ“Ἡ= ΜΜἙ ΜΜ'ὲ“ Μ ωω_ωωὰ
Μω·ω· “ωΜωωῳω ὺ···“ΨΜ πΜΐΜ ἔκ ωω 
ΜΜ:== :πΜ~Μ:π #:=π== “-“°==Μ ΜΜ°Μ “ΦἩτ
ηωωωΜ Μ
="Ἡῦ ή χω ΜῇΜ ἴ:·Ἡωω ωω°ωωπ ἴ“ωΐῳ
ΜπἙ·ὴ*ωω· ή” ¦ “ἡ¦"·|““ "ΜΜΜ” ΜΜΜΜΒ Μ.” ώ;" ω.ωωωω
_'_ 'Μ'- ωωΜῳΜψη ρω· ΠΜ ο.” ΜΜΜ
ΜΜΜ““ ψΜΜ-| ΜωΦΜὴ“- ψ "Ξ ΜΜΜ ΜΜΜ
η“ω“ωὡω ω ύ ωΜώω”ὴ Μ ἡ* Μ
“ΜΙ Ϊ.: ωη ω-““ωω -·“ὴ ὑΜ ··ῶΜΦΜ · ·
_Μ_=·ω :=ΡωΜ== π¦Μ”Μ ΤΜΜαΜΨΜ
ΒΜ·Μω Μ“ωω·ω ὴΜ··ΜΜ ΜωΜΜ Ἡ°"”'.°Ψ"ΕώΜ|Μ(ωκ"
ηῳωΜ_·εῳω ωωΜΜωῳ Ἡ·ΜΜΜ "- ΜΒ"
ωωωωωω μ·ὴὡμ“ ωω-ωω-ω.“ Μ ΜΜ£Μ