Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
·οεο8πον©οτο“θτ-ετ ΗΜΕΡΗΣ|^ ΠΟΛ|Τ'ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ'ΔΑ
 τον Μονο @ενο ΜΜΣ= ο @ο Μπα
Επικεφαλής το ΙΚΑ
 Δβ8βνόΤην να Τη δνζανωγή Των εκλογών
ρύθμισπ. εκτίμπσε ο διοικπτής του Ιδρύματος.
ο2ετέο:Ξ:Π:::::κ: στις "3 Δεκεμβρίου οΤη Νέα Δημοκρατία
ενοποίπσπ, φαίνεται ότι κορμός θα είναι το |ΚΑ και τα
υπόλοιπα ταμεία θα συγχωνευθοόν τί θα υπάρξει ένας
ενιαίος φορέας κοινωνικής
ασφαλισπς για μισθωτούς,
αυτοαπασχολούμενους και
επιστήμονες" ανέφερε ο Διονόσπς Καλαματιανός.
"Είναι δόσκολπ π περίοδος"
υπογράμμισε ο ίδιος και
πρόσθεσε:
"Πιστεύουμε ότι με εργατικότπτα, συνέπεια και προσόλωσπ θα μπορέσουμε να |
υλοποιήσουμε αυτό τα σκέδια για να καταφέρουμε και
να επιδιώξουμε τπ θιωοιμό- |·  ύ' β  'ζ _
 στο   Μ- ΔΠ·οφοσι ζουν για τον μελλον.  ι Ι ~~
ένα μέρος του σχεδίου αν· _ · - ε
ματος. Η ενοποίπσπ είναι Ι
Μειυθιικε κατά
τού".
81:::;;ΞοἩ::“:::ο: Τ ο Η κ  σ μ  Η "50 ηγ#έ Τ ες  
κότπτα.
Ο λογικός 5