Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
| Η-πθημερινὴ Με ητικὴ Εφημερίδα
της βρέιτε
Ε. ΜΑΗ: Πεπν[email protected]€ιΞοΠο8Κ1Μ8.μι ΝΕΒ: πνοον.οἔοιΜ8Κ1Μ8.ετ ΤΗΝ 28210-74544 ΡΑΧ: 28215-01509 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 8.959 (4-1943)
Μ ΚΒπιιιηωπσπτπι
σππσπη
σι σιιάπηιΞισσισ
τισ τπτ σπἑτσισ
τπσἘπωσπη
σελ.10
ΕΜΗ!" ΜΜΜ!" ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
ππι ππι·πιπσπ τι π
Στο έλεος τής φτώχειας το 367%
των Ελλιινόπουλων
Δ1αέιστε ακό ο...
· Απεργία των δήμοσιογρόφων 2 Δεκεμβρίου
παραμονή ττις πανεργαυιτής απεργίας σελ.12
· Αναβλήθτικε τι δίκτι του Ράπερ σελ.5
· 320 Ρώσοι τουριστικοί
πρόκτορες στον Κρήπι σελ.15
· Λαική Ενόπιτα Χανίων: Πως το διιμόσιο
αασε πάνω από 40 δις και οι τρόππες
πέρασαν σε ξένα Χέρια
για ένα κομμόπ ψωμί σελ.7
· Πνευματικό Συμπόσιο σεβασμού
μνήμπς και Ζωής για τον Ειρτιναίο σελ.11
· 7.500 τόνοι αποβλήτων
από τα τυροκομεία του νομού Χανίων σελ.9
πισιιππιιιιισόιπ
τπτ Σιιιιόιπιπιιιιιπιισ
Μπόζης Χπιιωπ
τισ ιππ πιιεπιιπ
ιπιι σππόιπιπισιιππιι
πέντε Μπόις
πιό Μπι ιι ιιπιιιπ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
πππόιπιππσιιίιπ
πιά τη όππιό πππ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ιι πτιπσπι_
Προσφορές όλο το χρόνο για
τους δικούς μας ανθρώπους
η πιο
 ·πιιισκσπινσπόΜπκόπιο.ιοιπό.....ό;όιιπό..ι2ζ48.ἐ
ι . Μπάτη χσιπιπσ Ελληνικά χωρίς από πιπι__“¦πιιππΜι
Β '  Σβω & ΜΜΜ Μσιιεδσνίσς σε δίκτυο κιλό ............. .. 115
Ε · πειτε Δημητρισιιά ιαπειόιό.ωόόπ.ι.ιόπ 375". ...... ..
σ · πιει πιεση φυσικός πυρός πόρων ιιι..ό3ππ/ό2/5
Ξ · εινινΕ σειρά περιποίησης μήλων .............................. ..
τὡΩαΞ
ως όποτε
ἑ ό απο σκόνη &ιιγρά Με.. ........................... .13299
Β· ΠΑΝΕ' τσιιηλἑιεςπιάτσν ΑσιΜισι£5τππ.,....:40%Μ2 
ι η ·νπσΕιιιΞωιι ώσπάιφεμσ Μι
ι ο Όλη τσ κλσσικά Γεμιστά ΠΑΠΑΔ0Π0ΥΛ0Υ το". __  
η ' ' Για πως Μόρις ως 
σωρός Μέι·

Τελευταία νέα από την εφημερίδα