Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
` Ψ: 'νδ - Π' ΕΜ- “ἩΜ6ἶ 
“ ΞΗέιι 'ΜΒ ΝΕΠ ι
Οι .ΜΜΜ ι·ιτυχέ5 τυο καριέρα5 του
Αμερικανού ι·ιου «τιυροβολεί» στα ντέρμπι
ιι ΣνιιτχοΜιΞΝιἶι·Νι
ΑΡΗΣ - ΚΑΜΠΑΑ|(0Σ
' Σκόρερ: Κουντουραε (11'), Και·ινί8ιιε (44'), Τατοε (84') ' Νοκ αουτ 30 ιιμέρεε ο Μπραβο  
Μ ΜΜΜ = Ο _| Ψ"¦ Δ£ΥΨ£Ρ£¦
μια αυτο
Η κΑοι-ιΜΕΡιΝι-ι ΑθΛ|·|Τ||(|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΝΟΕΜΒΡ|0Υ 2015 | ΑΡ|θΜ0Σ ΦΥΛΛΟΥ: 0898 Τ|Μ|·|: 1,30 θ'
 -Δ||'|ΛΗ ΑΠ°ΣΤ°ΛΗ ε , Γ. ΜΜΕ _ ~
χ Δο ΒΛΕΤ0 των | 
Μ Σελ. 6-11
7 `> . η
ζ .. -. Ι 3. ζ ν _ · _ η Ξ Καλλονή να γίνει
· κνΑΝοΜνκον ΦοΡ ,~ Δ _ . Ι η Π η αφ妓Ρί° Ψ"
. . Στο κΑντΑΝΖοι'ΑΕιο 7
το ΧτιΣιΜο τον «ι·ιΑι·ι» , . ,
ι Ψ7 . Υ ¦ αναταοιι και τη
8 Στο ΤΑΛΕΝΤ0ἔΥ η ο “
* ν . βαθμολΜή
· _ αναρριΧιτοιι
| του Πω(
ΠΜ αγωνιστική
γ ~ , . »ο ¦ χω Δ ¦ ά ν Ω!!
ι: ι - ι ι χ _._ · · Η Π|0 ΩΡΑ|Α
Ι , . Ε|ΜΑΣΤΕ ΜΠΛ0κΑΡ|ΣΜΕΝ0| ΨΥΧ0Λ0Γ|κΑ Λ - Η - τ "ζ Π
κΑΡΑΣΜιΔι-ιΣ Στι-ι «Μ» _ ρ "_Τ0Υ Ωω" ΠΑ ΤΗΝ Με - · _  Ι ΜΝ: τον ΔικιΞΦΜον
| γ Η "_ Στο τετ Α τετ ι·ιΡοι·ιοΝι-ιτι-ι - Μι·ιΕΡΜι·ιΑτοο . _ _ Ι · ·
,Α ΑΜ Φο - η 
η· ί ζ ά ' ΣΤΕΛΝ0ΥΝ του 80ΥΛΓΑΡ0 κΑι Σ'|'0 |'|ΕΡ0Υ! , . Ἡ Η · . ΣΤΗ ΜΥΤ|^ΗΝΗ
. . έ 7
1°ι·:ι Με;
-`Ψκ ·
# γ .Πω
. . |..ἴ .Η
9; ΑΠ0ΛΛΩΝ - ΝΕΣτοΣ 3-ο
30 11
ι Μ¦ἑἔΞΨ&
ο· ·.Μ·οΜ το