Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ω :ἐμέ ε
Γ ·“· ΜΕΣ
ξ  Ψ ΚΔ' Τ|Σ ΔΕΥΤΕΡΕΣ |'|Α ΤΔΜΕ|0 ΚΑΘΕ ΝΕΡΑ Ι
κ = ἶΊ“`
ΣΟΥΠΕΡ
Μ:'.ΜΜΒΜΒ
ΓΗΤΕΥΤ||"| ΤΗΝ
ἡ ΕΝΕ Μο
' ε 20' ουμμετοχἡ5 ο Αλγεο|νο5 είχε μίο οσίοτ κοι ένο κεοδ| ο
δίνονΙο5 Πνοὴ. φοντοοίο κοι κλοοη στην εΠίθεοη Με Ε
· Πὲοοοε ολλογὴ με γιοοχο. οΠοθεὡθηκε στο τέλ
ΜΜΜ" Με!"
Σω" "“°'""'“ῦ ο οΛνΜΜΛκοΣ Ιον ΜΒΑ |Σ0ΦΛΡ|ΣΕ
~ τον... ΜΜΜ" Ιον ΜΜΜ'
(η ΠΑ ι Με ΜΗΝ Ιον ο0ΡΙονΜι
  ΣΤΟ ΠΔΝοεοΐ
` η] ΑΝΑΛΥΣΗ Ι“Μπ0τ0ΗππικΜ Ε·κ0Μ
|   |  '0ΥΠΛ0Μ|ΜΝΕΥΒΥΝΠΝ(Μ|)ΪΠΝΜ|ΠΜ
· Κ|Ν|·|ΤΡ0...
Π Ο Αοτὲροε «κλεί6ωοε» τουε «εοοθοολευκοο5» γιο 72'  “ β'%"
'ΜελοθΠοΜζο5. Που ὲ6ωοεοΠο ενοτροβΠνμὲνοηὲνολΠ. Μ?  ›  
ενω έκοψε στο Πρωτο μέρο8 Ιον ΠοηοὁοΠουλο Που δεν Φον οφοοιντ 'ϊ '  .9
ΜΜΜ'. ΙΙ ΜΜΜ οιτνε·χὶς8Τοι.
ΣΟ χρονια 5μΙΙΓΚεΗ 20 ›`μΟνω ΗμωΙωΙυμἰω..
ΝΙων:υ(Ι08-ΒοΗκ
_·|. >.  , Ι.