Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ψαλίδι 30% στο μέρισμα των δημοσίων υπαλλήλων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
30 ΝΟΕΜΒΡ|ΟΥ 2οι5
λη. ΜΜΜ: ι0235
ἱ.3Ο€
¦"“;·Τ 'αν ΝΠ κ" Ή
ΩΚὶ£ ι. μ.ἔ-.3. “Η
ΝΕΟΣ ||||'||¦|ΜΜ
 'Μ ΜΝΉΜΗ" 
ι·ηηιηιιιιιηι·ιηηκι γ ι
Κερδίστε Πλούσια δώρα
καιρεκόρ
;:-|3-|5
ΑΠΩΛΕ|Α Ε|ΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΑ 280.000 ΣΥΝΤΑΞ|ΟΥΧΟΥΣ
ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕ|Σ ΑΓΡΟΤΕΣ Σ | ο Μ Ε |  Μ Λ
η - , ·- μ· ~μ ῦ” Μ Σε λιγόΤερα χέρια Ι Ι
“ερνόε¦ΜγΜκήγ“ Των δημοσιων υηαλληλων
Συγκέντρωση ΤΠ8 αγροΤικη8 γη8 σε λιγόΤερα χέρια
καΤαγρύφεΤαι Την ΤελευΤαία ιΟεΤία. ασ
ΕΡΙΚΟΠΞ 30% στο μερίσματα δημο- Μειώνεται η δαπάνη του ΜειοΧικού Ταμείου
σε" Μύλων Με! ΠμειωσΨ“8 Πολιτικών Υπαλλήλων καΤα 100 εκατ. ευρώ
σχετικη8 δαηανη8 κατα 100 εκατ. ευρω για
το 2016- ΣῖΠ ζώ" υψ“λ0ὐ Κινδύνου για Κίνδυνοε για νέε8 μειώσει8 κύριων
νέε8 μειώσει8 οι κύριε8 συνΤαξει8 σε Δη- , ι λ
ΜΜΟ και ΠρὡΠν ΤΕΒΕ' Η, συνταξεων σε ηρωην ΤΕΒΕ και Δημοσιο
||||||||||||ΜΗΝ"'||||||'|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||'||'"ΙΜ"|'||||||||'||'|||||||||"Η"|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||'|||||||||||||Η|||||||||||||||||||||||||||||||||||Ι|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ:
'ΗΜΕΡΑΝ
ΜΒΜ' ΜΑΣ
Μακη".
ιι·ιιιιιιιιικαιω
ηιιιιιιιιιιηι
'  .7
η Γε ¦
·εἔ ι
 ΜΕΤΑ ΤΗΝ
 ΑκΑΡηι-ι ΣγΣκΕψΗ
ΤΣιηΡΛΣ ΣΤΟ ΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ: Μ
' ` | ΣΤα εηό ενα ή αΤα
@η εΠικΕΦΑἶἔὅΜ ξ ΕυΤυΧω5 οι ΠιλοΤοι μα8 γΜ^Βφ“λΗΜ
« ερασΤιο Ο Ο$ ΠΟΠ ε Ο' Ι Ι ο' Ι ηρωηαιΤούμενα καιΤο
νΤώσαμε ΣανΤαμ και ΚανΤαφι» δεν Πω' Το σο νε"Ρ'ΚΟ'· ' ' Μἔ°°“ω9ε°μ°“Ρ°Ψ
γ , Ι , ...οσο οι οικω οσε αΠεναντι στοιιε Ρωσού8 ρειΠΙκυβεΜρ“ Νεκ!
Η λΟθΟ$ σΤραΤηγικη ΤΠ8 ΔυΟΠ$ μεΤα ΤΠΥ "Η ΣεηΤεμ· »γι 29 ΤΠΥ ακαρηη Ο”ΟΚ€ψΠ
βρίου «γέννησε» Το ισλαμικό ΚραΤοε. »οι Των αρχηγών. 4-5