Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
80·|'-20'5·
ΑΜ ΜΜΜ
ΜΜΜ(Λ Μφ
Μ Λ. @ή
(Με-Μο
(ΜΜΜ)
ΜΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
· ° ΩΝωΜΜ ΜΜωωτωιωε
Μ τω ως | Μ
ϊΜΜζΜΜἄΜ$ .° · Μ _ ΜαΤΚ'Μ2ΜαΜ
ΜΜΆωΜωΜ6μ λωΜ“°'ΜΜ'ΨἑΜ$”ὡ τΜΜΜΜ[email protected]ἔἔΜ
ΜΜ«Μω `Μ Μ 1 ω ως ΜΟΜΣΜ.
ωΜ-ωφ ση:: _. ΜΜΉ:Μωεω ἙΜτΜ
πω Δν | ο Οἱ παοαφἀπεζες
Σνμβω ε 5 Β κΔ@αγασἀκη
'τ' πα
π0λ ΜΙΒ ΜΜΕ ¦ ι ρ Ι ΓΜὁΜχ“ΜΜ_
ΜαΜ“ ενεΩγε φως χαΩτης
ιωΜωΜΜ ΜΜἔΜὑ της»
ΜΕ' ω=ΜἩ =¦ὸ'Μ . . . . . - ΜΜ“ΜΜώω“π
ΜΨΜῳή«ΜἘ 'ΗΜων.ωμυΜωΜΜοΤΜΜ 
ΜΜΜ" β Μ. Μτ .
ΒΚ “Μα α ΜΜΜ μ ΜΜὴ°'ὡ τω 'ω“Μ“"
ΜΜΜΜ“ Μ ωΜ¦ὡω Μ ά Ψ ΜΜ'=Μ“ “ώ
τωωΜΜω Μ "ΡΜ ώ Μι
ψ ὡΜΜὡΜ ο ΜΜ~,ω ΜΜά ω ΜαΜαυ.&* π. ΜἩΜωωΜΜ
“ω““ἡ' ό ΜΝ· -τωηκωωὡ ωΜωτΜ·γ” ω Μ
ΜΜΜΜ Μώἡ ΜἈΜ Ωω ΆὐΜω η ΜωἩΜΤΜ Μη·
ωΜ~ΜΦἩω% @ΜΜΜΜ= ΜΜΜ“Β@ ΜΜΜΜΜΜ ωωωωωΜ Μω
ἔχω” ΜΡ: Μ°ὡ Μωὡωω ω ψ Η. ωωἡΜ ωΜ@ΜΜΏΜω
ΜΜ#όΜ Μ.ΤψΜΜ Μια Μἴ$ @·Μ β ΜΜΟ Μαϊ Μωω
“Μω“ΜΜΔΜ= "ὰ αΜ"ἑΜ=” ΜνΞω|Μἑ Μ Μ" ι Μ”“ἑ$"Μ”ἶ. Μήνυσ
Μ|ὁΜ||¦ 'ή ||¦ ω"|Μ-¦“ ΜΧ Μ ΜὡωΜ . ωἈ|“ "ω με” ΜΜΜΜ
“ω¦ΜΜ ὁΛ ΜΜ Μ Μ#ψἡ ὡ·Μ"Μω Μο@ 6ψνὁΜΜ·
ΜΜμΜΜ ΔΜΜ ' "ὡΜωὡΜ Μ .
'Η ωω“ωΜ“μ Μ ΜΜΜ ὡἩΜΛὺ ή· 'ὰ Μὡὡ
ώη@ω“ϊωωΜ« Μ@ΜΜῳω ΜωωΜ ωΜΜἔ“ΜΜἩΜ
Μ““Ψ °“ ΜΥ* νΜΜ “Μια ΜΜὡΜΜ ως ω ηΜωωω“ἔ
Μ Μ"““ Μ · σωωΜ“ω ΜαΜΜωὑ ω“ΜΉωωΜ
Μ" Μ°'°*Μ ·κΜΜω ΜωΤωωΜ ΜωωΜη·Μ Μβω”Μ ,ΚΜω
ωδΜ@ “Μ ψ ως* ψΜΜὡΜ ὡΜΜΜω νη.Μ“κΜΜΜαΜ·υ
ωω“ωὡ Μ Ά “¦ω$ ΜΜ«Μ ΜΜΜὴΜ ΜΜαΜΜ“Μ
“ὡΜΜπῆΐἴ Μω“ωΤωΜ ψωψΤΜπΜω ωΜωτΜὡωκω ΜΜκΜΜ.ω“
"'ωΉω οι ω Ά Μ Μ Ἡ ώΜω ὡἩψ Μο"
ἔΜω ΜΜωὴ Η "ρω (ΓΜΜ%Μω ΌΜψ Μ Μο
“ΜΜ°“““° Τό αλο πα α ι Με ΜΜ Μπΐ
ἈωΜωἀψ ~ 3 | ω2Μ
ΜΜΜ ώω“ω του Ε@ντ0γαν Μ “ΜΜΜ
ωωαΜΜΨ“ Χ ωωωωω
Μ · ΜΒΜ
““'““¦ω=Μ"Μω'““ ΜΜΜ· “ΜΜΜ ω“Μτ::ω“ ...Ἡ-:φ
η Ι β
“Μ%Μ“* ωΜὡΜωἈω ῳΜωνωω ΜωωωΜωω ωΜΜήω ΜΜΜ
Μ“ὡΜ 'Μ“Μ° Μ" Μ2ΜΜ πΜωΜωω ¦ωωω“ν ΜνΜ Ώ2Ξ$3Μω α" 
Μ Μ ω ΜΜΜ ο· :ΜΑΜ Μ η·
ΦΜΜΜ'ΜΜΜ ἱἴἑΞω Μὲἔ Μ ως ἴἔ=ω .ΦΕ Ά ΜΜ Με ω ΜωΜΜ
ΜἩΜ ΜαεεΜ“Μ ΒΒΔ: Μω ωῳωκ ἡΜΜ
το ΜὡΜήΜκ- αΜΜΜΜ ὺΜὡΜῳ “ςωΜωΜ ἔ$ή?_: .Μ8ἡὡ
ΐω =Μ|'ἑΜ ωἔΜ ΜΜΜ; ὡ@Μ ωΜεὰω ωωωωΜ
' 'Ἡ 'Μ ω ω“Μώ
ΜΜωΜ ο. Μ ΤΜωΜ ΨΩΞΜωωωφ "ωώΜ_ Μ. “οικω ρ
ΜΗ Μ ΜΜΜ ω›ω8ωὡΜη ο" Μο: Μ. Ν ΜΒά
ΜΜωωΌΒιΐΜὺ τΜϋὡψΜΜ Μ” μ*&.ωΜ* ΜΜΜ ω'υῳΜρ
ΜωωωΜΜώῳ ω ως Μ η Μ Μάο.” Μ ω
ΜΝ“ΜΦ“^ “Μ Μ ΆΜΜ ΜΜΜ ΜΜΜ ΜΜΜ ω ψ. Μ““@ω
ή Μ#=Μ“ ψ". ΜΜΜωΜ ὡΜΜΤΐἔ? ως Μωβ ή “ω Μωω,ή ωΜω
ὡ Υ" Μ ·
“ΐ¦“¦¦¦¦“¦ἔΜΜΝ“¦ Μη' η' · ώ ως ω νἩ* 'Μ';ἔ6ΜΜω ω“¦ὰ ν “8 ?ΜΜΜ Ώω“ἴ““
=Μἔω°“Π ψ “Η ΜΒ' ωὡω “Μ η· ωώνωωωΜω “°ωἡωΜ ωΜΜῖΜῇ
· ΜΒΜ ·
Ζ ΜΜωωΜΜ =Μὡ=ΒωΜἈΜ Μ Μω“°ω Μ“ °
· ΜΜψΜ
° | ωΜωΜι 
. ΜΒ ·ωΜω
Σημερα Της ημερας .ΜΜΜ-Μ.. =““Μ@
Β ωωΜω
ΜΜΜ # # | . 'Μ ”
¦«Μ η Ποιος πληρωνει την ΔΕΗ κ ΜΉῳ:
"°Μ”° δη" -”ῇΜΜΜὴ -Μ·Μω·ῳ· Μ ψ Μ η· ·%ὡωμΜὡψ Μ ωἔ=:ὡ
 Δω Μ"·ωΆΜ “ὰψὐ#ῆΜ“ “Η -Σ-Μ#ψῆ““ ωΜτηω": ΜΜήΜΜ
ϊ Μ· -πΜωωη Μῦ*Μ*Μ -ΗΜὴῳ8ω -Μ·ψΜω· ω ψ ω.Μ ωωΜ ω
ω__ΜὴΜ Μ” _ήὡΜ Μ“ὴὺ-Μ ΜΜΜ Μ Μό η
Μ ω·μ-ψΜ -ΜΜΜ _ἩΜ ΜΝΜὐ#Μ ὡω“ω Μω.ζΜωω
ωΜο ΜΜωὡΜτη 4 .ω ΜΜΜ" Μ Μωψῳ
ΜΜΜ ωω··μὴ» οι “84 ·""ΜήΜύ _Μωὴ*_ὡ .“ῳήΜ Ω ω Μ
=ἔἈΉ Μα Μ.Μ*Ψὺ,Μ-ωωὴ ΜΜὐ -“Μωὴ ο ώ ΜΡ 
ΜΣΜ Μ- -" ΜΜΜ ΑΜ" Τ* Μ” ἑ- -Ἡ#ΜΜ“·Μ :ΞύΜῶάΜ Μ.ωωψ
ω ' Μ· ΜκΜΜ Μϋ"-ΜϋΒὐ ΜΒΜ ω ΜΜἀ· Μ ὁ· ω
ἔ-'ΔΜΓήὴ ωωω·Μωψ Ψὐ" Μ'ψΜ-Μ ΜΜῳ 'ΜΜ_
Μ ω* μω#8ωΜψ ωκω_ψωΜ
ΜΜΜ ,ζ “λΜΒ Μ·Μω β °ΜΜ"_,¦.ω” -“·Μωῳω
° κ μ Μ ὐ_ψ_ @η · ·
τω.κΜ'Μ ΜὴΜ“ μἔἶἑμψ “““““ :ψψΜω Διαβαστετα ἄρθρα
· ώ ωωωψψω Μ_Σ_Μ -ΜΜΜὺ ωὴΜῆΜὴ . ·
"Μ" ΜΜΜ" ωκωωΝοΜΜω 'ω' ῳΜωωΜ ΜΜΜ-58· «Συστημα Μινωταυοος»
ΜΜΜ ”““ΜΜ -ωΜΜ8ὴ μΜωΜῳω ·μψΜωω ι αλά)
ω· Βά““ω*ΜψΜ “|“Μ Μ«Μὴσ ==ω-Μπω Μα Μα(
' ' Μ°"“Μὴ_. ""'“ 'Η ΝΔπἀλ·ωσε '
·ε Μ·ωΜύψω Ν ή” ώ _ « μαυρα»
[ΠΜ ὴΜ“ΜῇΜΧ* “Η ω=ΜΜ· ““Ψ“““ ΜΑΜΜ ΜΜι^""“Μ3)
Ι"Β ?ΜΝ