Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Το ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΤΟ|ΧΗΜΑ Ε|ΝΑ| ΕΔΩ Με ΑΠΟΔΕ'ΞΕ|Σ.“
“ΜΜΜ ΜΜΕ ΜΜΜ. !ῖ“δῶὺ5·“
ϊ"Ξ,'ἑἑΐζΐἑ32ἑ8Ξ "ΒΗΜΑ ΜΕ «Η» ΜΜΜ
με3,ω κοιτπς
Μ""|||ΧβΜΠ!
 ο ΜΜΜ» .ο 
με2,3Π! › ρ ε ψ( ω
| τον οσο του
Πέ' | η ,Η ΜΜΜ, που
«ΜΜΕ»  ο  οποδόσεὲιἔ 8τοοὁὑομἐὅ8τΞΞοω! "ΜΜΜ με Μο!
| «ΚΑΘΑΡ|ΣΕ» ΚΔ' ΤΟΝ ΠΔΣ ΠΔΝΝ|ΝΔ ΜΕ 2-0
Η Με·
 γα Τα Μ . .
 οι ΠΔΖΖἔΞ:ξ!2ξἰἰἑ::ἑἐΏ: Μ""Μ 
ΚΥ ΡίἑΗΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΞΟ15 · ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2585 · Τ'ΜΗ 1¦3Ο€
ΤΠ. .. ΜΜΜ!"
ΤΟΥ ποπ ΜΕ
ΤΜ ΜΝΗΜΗΣ"
ΠΜ' ΜΜΜ
Σμίγοων ζωο οι 600 Δργενιινοί
σκι χτιφ ιι›ι1Γ]λωμΠιΠκοι) 5
ΜενίΜΜΜΜοΠΜΜός.
ΜΜᾶΜοπόΜΜ
Δν ΜΜΜ; ων | 'ωνωιωλικΠ οκιηιψΜωνει
στο δεύτερη θέση η <ξΕνωσπ»! ε
ΣιιπιοὡπιπέΜ
ΜΜΜ «Μου»
ΙΜΜνΜ
Έτοιμος νο πάρει ακεφόλιπ»
ο 'βόν στον ΠΑΟΚ! 21
Δ¦¦|=0 ΜΡ" | “ '  ' ΞύΠνΠσε το υποΒιΒοσμοὐ <
·ΜΜΜ.!ωω>ι=::1“Μ :Η ὅ; Η.με11ωιωω'Μ τ 7 'έ . κ . . ί) ζ 7
· Υπό πίεση πλέον ο Σύκοιπ