Πρωτοσέλιδο Φως:Recognized text:
ΐΩΝ ΣΠΟΡ
Δ/ντι:ις: ο- Νικοῇο'ι`6ιις
Διευθυντος Συν'6ξΜ: ΠΡΑῖΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
που ε
ΜΠΑΚ" 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20” Ο ΑΟ. 45828
- ιι||Ψ'|Φ|°¦υ
 "Ρ°¦ "Ο
ΜΗ] ΞΏΟ ΜΒΜ
Μοτο το μοτυἱωσπ του ·υιῶνιου· ντέρμπι. ο Ωροπος που νο πυνπνυρισει τον ισοοορισο του ιστορικού ρεκορ μεσο στο οποιο κοροϊσκοκπ. το οποιο εκπειοο γιο του πυροοος στο Βεροιο...
Μονο μιυ απο ντπν Ντοστ
·¦Α|' Μ"ῖ|Α π ω έ Μ 'ή ο
_ "Μ°Χ"  Μ”"0 ξ" Μ<ἐἙἔ:8'ὶ|ἔΜἑ' 'πιο ν'τπ οπου· ου σορυι τον οπυμπιυκο σε
Η κρυο τοι εντεπως οντιπουοσοοιρικο ω ω “°Μ“Μ" "| 2 "Ο ω. ασπρο οικου· πιο τους υποπυιπυυς τοι με
οτμουοοιρυ του οοειου νππεουυ ουν
προπει νο οποουντονιουι τους Μίκτες του
οπου ο οππεωει τος τεροστιυς ὡυπσπς που
σου· ο πυοινος κοσμος τους. σουιτ8ιτοι
τρομτοο προποοισμο γιο τον που ο ο Αεκ το.
σος Μουν νικποτι νο του· ο πιο ακυντινος·
Μπους στο -ι ο. οππο το* νο υπυπονιζετυι
το ·τριποντο· οοο τνουτομενο τοτοτυροσο του
που οτουν πυρυτυρουυι πως
μιυ ισοπυπιυ: το Μο που
οι Αρκοοες οτυν νοοΝτιστοι
“ο ' 7/ · “ δ* `- ο μέγιστος Νομος συγκοντροσος υπο Ετορμοι Μου ουν ένινυι υπέρ τ:ἔ οποιοι ο τον
ι ' του ντο ππουτ .π στο· “ου _ - _  κορο.οΠΑοουΜυοτι στο-ιι κοιμο
ρΜ=ἔἐ% ς νο"οτοωἴωπ°νικπ μ ΞἩἑ ;=:==2ἔὅΐἔἑ° ° ΜΜΜ °Μ"Μ κ κινουνο νο που" υκομο τοι στο 47. ον τοστι το
γ ' β Μ "Ι" "Μ μοτς στο τορτιο το· του σουιρ·οοι'ιν Μο·
___  ΓροΦει ο Πορτο: τυπο: ισεπιοο κι  π¦. ι.. ὅ
ο τοπους οποιος
· _ που" κυτοπππο τοπυμριονος ουροουν·οπκε γιο κτικο γκοπ στο Β'.
μικρυενυτπουτις στο ως' που· "  Π Λ | ¦ Τ Η = Ν μ ω Νοκ ° ο".
τοι υ τιπου ων το ποπυσκοοτπττ. απο πωπω τον
"Ο" "ΤΩΧ¦Υ¦Ε
πιο ΡΒ!
ωονοντος τον υττος οποοτοπος
γιο νο τον πρΜποεει πιο ΜΝΗΜΗ· νικ"
του υοοτου επέυτρυω στον κορυοοιυ κυτπνυρίυι
πονο· κοπωσος τοπος τον
ποσού μυἰκο τρσυμοτισμο
ο πορντο. με τους νιοτρους νο
τεκοοοριςουν οτι ·οεν συντροτυι κονἑνυς πονος σνοσυτιος ενοσ" Ἀρσ8νοπ·
ο ιστορικός “γοροιος· σον νο Φορουσε
υνωνιοτικο πεοντο υπο απο"
ο των. στον πρῶτο τμοονισο του στο πρωτοοππμυ. πτον σον νο
μπν οπυιΞει Έγινε οντιπππτος μονο με τον πως" των Μο το·
των κορνυοι ο Νικος πυουοοπουπος του τους· το μοτρυ του κυτο
του ·πτριονυμου- "τονοςου το· ονουευε στον κορουοπἱυπ. που τον
οποσπουτ οπο στοοτρ σε υμυντικο μέσο. ·νο τον κοτοπιτοι
'ποτά οπο ονον μονο ο "ο"
ο Ντομιννκυς του τυΕιοουυι στο
μου”. νιυτι ο οπυμοιοκος ουν
συμππορωντ σεκυοκτοοο ο Αυτο
το ουκ ομως μππκε στον οποαυτο γιο νο ποουι τρονο συμμε
τοτος τουτου στον ποτ£ρο ο πνομερο οπος οκτωβρίου στο τυποπ- οπρ'ο ονομερο οπο ι ° · Ι Μ
πο μυ τον "ποτονιο τι” ποσο το ο· νυΜ“υτυ·. με σε· . · .' β "" ”°
υποσπ το· οπο τοτε οτυν οπο σε· ιιινἔιυκπ =ι·υ"·Μ' ΜΡ;°=Ἡΐ ε:===&Ἡ- Μό
' ο οσο το υ· ο - 
"Πω” Κω “ζω-6 “Ν'ΝμΜ° :°γΜ. "°" “αν σὲ Μουπ υπορ τος ουπνοικος ομοοος.
"ε°'"'.-ὁ της  Η °"°'° °!Π°'""" °'° πιο °'"|ήΥ" 'Μ
¦°" κ°°¦Μζ6γ“ε|ω· Μ°“°'. "Μ ἙΜν Κ°' '°Μ"° Ο ομως.
" ΜΜΜ'- ω°" μενω” 8"'°|. ο ττρμοτοουποκος κουοντερσον τοι το
¦°γ ΠΜ Μες ω τα!” "Μ". - στοπτρ 2ιομποοος - Ππορτοπινι κυριορΔεν τινυι μονο το οοτιο ποοτ Η ου τοι Ρομονο Ν Μ." °“°""°“"Κ° απ' ΜΜΜ"
ΜΝΗΜΗ που πΜππυυτΜι που. ονοντι μιος του 'ως "Ι °Π°“ Μ'Μ“"
τον πορτονοπο τοκνικο ο οι συ· Μπνοἱτοο. με τον ·τυτέΒυσυν τον μποπο
ζπτοοτις νιυ τον ·ττπικο· μτ τον π “°“Μ "Β Με .ω "Μο" αρη ·- μ οπο τον θεο·
Άρσενυπ εκουν Φουντοσει γιο το "ΠΜ σ” °Μ Μ. Μ >
απο στις τοΞτις των ποικτὡν τοι Μ Μ Μ "Μ- _“ .μ ς. ως .
° '°°"'ς ω? Μ'°°'“ω' πιο πωπω Μου οτοπςιυ Γιο οππο μιυ απο ο ·μονος τυοππς· Ρομονυ ·τττρυνῶ-  > η
"°°°"°"' δω ω °"° ΜΝ( πο μόνο πιο Έρωτα σουκου που τον οποιο.. με οποτοπο οικο του πεοι'ο οοοοπς το _, 2 ς τυποι· τα που
Ν 'ως °Μ"“Μ σε Ἡ υ· τουτου· ΜΜς-“ Το που· κεντρο του τερέν ο :ε συντρνυοιο με τον ποσο προετοι- ο “κ (°°'° Μ",
υυυ"Ψς“. Μ' ου δ  του τα ο του" του με υκυπου- κι!" Ν ”ΝΟΜΟ να" 'ω ”ΜΝ" · Μό "ν Μ°'°· εΜ° Μ·
τριποπος `  - _ σου· Μ2 .. Μπ%Μ το χωρις °"°Μ κι "οι”. "Λο ω" "ω τ" ”Ν ΦΠ.”
°' Μ" °'°'°°“°“ Χ ι Μ" ° Μ “° τον νοποιο ωσπο- υ στοπ” ΟποτιιιΝ το· μυτπτος τέκο
ζουν οτι του· τοτυπονπ· οι πυρυτπροἔἑς
μονοι υπο το τυΞιοι τους στον Φωτο" ὁ
στον που" μτσοΜΜπ. ο οπιοτοσο το
οππο ο :Μου ευκοοοριοτ ΝΝ"ΜΑ2 στον
στους πουουυυιριστος ενουκοοο τοι ο εΞτρο
του νο μπ οίνων κυριο "ΜΒΜ" Ἡ"
οπμοσιο ο· σου ουτο 'ΝΤΒΠΞ "Ο Ρ
ο ρουμοιοκος γιο τον 3ο ονονιστικο τος ουτως ,
τον ομιπ·ν του ϊσυικιισνς Λιγκ τοικροτπω ο· Συντπυνιυτικο εμ==νι=ο'==ο°ἶ:
7-υ τα Πριμοοιε πιο" που που· τους του που κρυοτπ πρωτου οκ ° "Μόνικτς σε ισορ·μυ μυτς στο οιορνονωσπ ο μικυκυυ. που· ποτπ=°;"° δω
Μου ομυνο οπο τους ποικττς του απο” πουπυς. Μοπιοροκ πττωε"ω° ·
τουτου ο τροτπσον τους κροοτες στο τουσεου ντοπ'νιυ τους ·τπἙΜω|Μ
που. "ο στο ουσ πρώτο μας του κομπο” τκορυρυν το· οι Μαιος .
Λιγκ τιτυν οποιοι το τορμυτυ πτυσκυς. 'τνν
ποιο του οι ΠΑΝΝΜΐΑ¦. Κ°Α°Μῖ. ΜΜΜ
ο Γιυτἱ έμεινε εκτος κο· ο Μονο
¦°Ρ|¦0'ῖΑ' Ο' υΕΡ'θΡ0ΑΕ'Κ°|π
πωπω ως Μ που. το τυπουτοιυ του τρονιο οι Μακης κοντρο
στον Αστέρα τυ·ος μου· τοι το το·
πουτσο Μοτο πωπω με Μορισπι 'ο ··οτ· Μουσικα ΜΜΜ· τι
οτε· συμβει στις τοπουτυπς επισκέπτη
τος ομοους τος ΜΜΜ στο απο»
ΤΟ... ΕΝΑ' "ΟΥ Ο "ΑΝ|Ω"|°¦! γ
οποιες πυπυ συκοπο τον Με με 2-0 το· τσουπ
Μπα στις Μπους ροσοις τος ρουμοπονιυς
ΓροΦει ο ΑΛΕΞΗΣ ΒιΡ8ΜΗ: οποίου κι *3
¦'(°ΡΛΡΕ Ο |'|(°“|(|'|¦Ρ
ΚΔ' ¦¦Ω¦¦ "Ό Π"ῖΤ|·|Τ°'
ο ΜΜΜ-ος τος Μιας τυπου" ΞΜΜ
πωπω" στον Μοτο τος Μπος το· μ· κεσου στο νο'. οποιοι υπο κορντο. Μουτ το
τυπου τη στον Ντου ο οι Μουσικα των οροπ
ο Μονος Αντονι· οι γππυουυκοι. κοπωοοι στ οπο
σορντ ιΜυι ουν το στοκ·- τος ονΜτοποπς. τον
ορνουιιττ το... ου- υουιποοπκυν Μο τον ΜΜΜ
μου· του γκουπ” τους το· ου πΜυσυν νυ σκυροττππιοπ στο Μο νουν οτομπ πυριυοοττρο το σκορ
προιον· τοι με Μ· ο ποπυ οίνος γιο οππο μιυ οορο
ο τευιοΞτικος Για" πω Μου· οντοπιο με τον Γιυννπ ΜΜΜ· μετο το
"ο" ”° ο, μ Μ Μι” . " ΜΙΜ- ."“ μ Με' 7 τυπος του Μονὁνο στο Μοτο Μουρ Μέτρα τοπον!” μ” σουτ ιο'. το· ο ο" μοκριο οπο τους .ΜΜυπο το πο· πονο πωπω του Μο ΜΜΜ ο που· τοι το στο σερ. Μαρτιου στον προεπ _
με οτοττρπ κίτρινο τουτο ιο πρώτο στο του τουυυτυ τος Βουνο· Μ· ω· 'ο ΜΜΜ" συντομα·
νιοτιτπς Μουτ πως οσους μυ μοπις των ρυθμο
τιποτε ΜΜΜ ο ΜΜΜ" “0) Ο Μ ·  ΗΠΑ!! "Ο που· ΜΒΑ "Ο "¦Ρ|¦Τ¦Ρ|!
ατομο ΜΜΜ νιτπ οπο τοτε που ονο- ° Με”. 'Μ
"""""°""Ψ""ςΜ"Μ”'" ^'^ "ΜΜΜ ' οονυν·ννπμονος πυνΟροκικος του οπμοτρο ΣΟΥΠΕΡ ποιοι ισομερο): - Πο αγωνιστική
“ ΜΜΜ #"°"°' ' π "ω "π" ?ων ἱΜΧ°° επτυοτροπουπου κοροιοτ τον Ατρομπτο με 2- ο 7
Κ·°ΝΜ'° ΜΝ ° κΡ""'“ “° ω ΜΜ' το· πσνπνυριοτ τον πρῶτο του ο" στο πρωτο- °|""'“°¦ · '"'Ρ" "Κ · ΜΜΜ
~ 'Μ ΜΜΜ" οπο” Μερα οπο Με". πωπω-α τριπυππτ ο |0Μι ο που πικοτ ο κοτοπ
|'|0ῖ ΜΑΣ Μ το ΜΗ· με τισ: ΠΑΧΟΣ
ΜΜ Μ ΠΠ" ιπτππυςι ιτιυυι. ΒΡΕΜΗΣ
κυι τον του" ΜΕΝ· ο "ο κορινθία) - ΚΑΛΜς Μι στις 7.30 μμ. το· σουτ αονωνι ο
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΜΜ · ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ Ι
ιο ο τον τοτυρτπ νικπ στ ποπ· Μος
Νους πυιτν'οιυ κοτοττοσυν οι σωστ
οι πανικος πρυπνΜον μυ κοντινο ποσού του Ποιο"
στο το: μττο το τορνυο του κυριο τοι το πρώτο σουτ του
κι στο” υ οσους τους στο το· Μπι: _Μα Μ"Μ Πο ως 0ο μπω· οπυυωιος οπο που του μ.μ.
ο εε Λ ιΔ ο ο ,8. Μ "σως" @πως του Ατρομπτου. που ιιτ- 'ο Μ'Α9°Μ Ί ιΠονυῳυΜ 2)
Μο του ποποΜνι. πουν τον Μονο του· ΗΜ Η
οππο του Μοτο πωπω. του· Πιο το @ος στον
σοβαρο ων). ο πον- οοΜπονκο που" ο που
Μπος ο· ουτοπΒυ- π πέμπτο ΜΜΜ εντος Με
υπ γιο ο·μινοριο των· οττυ γιο τους ΜΜΜ! ΜΝ ιιππτπιτιπ: - ·π·οιπ ο ΣΤΗΝ: ποιου".
το το με πρυΒοπο του ποντο σε του μου; ο τροπος . Μπιουτ - κυνπτυνπεπιιτ ιοπσντυς του συνοουμου
ποιοοπ Μοτο Δευ) Μος που οντικυτἑουιυτ των ι ποπνόνι ο 'ορυ= του μ.μ. ιΝον·τροιττ ο)
ποντο τον Μπι· ΜΜΜ |
__` _· ο ι: επ ιο ο 5
Α'Μ'Α'0¦ - ΗΒΟ" ο 'Α'ΧΑΗΑ Κ°ΥΚ0'ΑΑΚ"ὶ
ιποοκπυίυυι. 'Απυπτος ΜΜι - Τοοποκπς Μυονῶνι ο που: του μ.μ. ιΝον·τροω οι