Πρωτοσέλιδο Έθνος: Προνομιακές φορολογικές ζώνες για την ενίσχυση του Ασφαλιστικού
Newspaper website WebsiteRecognized text:
οοοκ Πο ΝικοΛΔοι
30 οικο
νομικές οι ασθΜικέ8
ο Η· 
ΣΗΜΕΡΑ
> κΤΑ ΜΜΜ ΜΕΝΟΥ ΑΜ
- “7.¦ · - · -~ .ι . ι ·. , ι Η,
- . . - α έ. 'Μάρ . ._ , Ι
~4; ε · -_ ,-__ _. ο· >
.χ _.ἰ»_ ὁ· _ἐ¦Δ_ωι 37! Έ”
. η. .
¦ ν ·`.' ι
ΤΗΣ ΚΥΡ|ΑΚΗΣ 2Ξ/ΤΤ/ΤΞ
ΤΟ κγΒ£ΡΝι-ιΠκο ΣΧΕΔ|Ο ΠΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΥΠΕΡΤΑΜΕ'ΟΥ
Προνομια κε5
φορολογικές ζώνες για
ενίσχυση του Ασφαλιστικού
Μεγαλε8 ελαφρύνσει8 Το ειδικό καθεσιὡ8 θα ισχύ- ΔΠμιουργείιαι ελληνικό Μπα
ζ  σε εταιρείε8 Που θα σει σε συγκεκριμένε8 γεω- 40 δισ. με έσοδα αΠό αποκρατι“ἰ . ί Δ Η Ν Ε Λ Λ Λ Δ Λ ^ κανουν Προσλήψει8 γραφικέ8 ΠεριοΧέ8 και εΠιχει- κοΠοΠίσει8, τυχερό Παιχνίδια
· ' »80 ρημαιικούε κλάδου8 και ενεργειακούε Πόρουε
Μινέε5 συμμαχίε5 ΟΤΟ ενεργειακό ||||ί"|||||||'||||||||||||'||||'||||ί|"|||||||'Η||||||||||||||||||Η!Η|||||||||||||||ί'||||||||'|||Ι|||||ΜΙ|ΗΜ!"Η!||'||||||||||||||||||||'|'|||||||||||||||Η||||||||||||||||Μ||||||||'|||||||||||||||'|||||||'||||||||”!'||ΜΗ!"|||||||||||ί|||||||||||Ι||||!||
Ύ -“ιιιιιιιΕιι ιΕιΜιιι
- Πι ιιΕιιιιιιιι
· ιιιΣιιιιιιΝιιιικιιΣ
κια αι°ιομόνωσΠ Με Αγκυροε υπ) |
Ο' ΔΜΕΡ|ΜΝΠ| 'Τ °
ιιιικιιιιι 
ΜΥ ΜΝΗΜΗ' ΤΖ|ΧΛΝΤ|Σ
ΔΠίσΤευτο κατασκοΠειιΝ@ρίλεμΞ, `
 ιιιΕιιιυιιοιιΣ
και Το ΠορΤογαλικό «κλειδί» για
τι5 ευρωΠαϊκέ5 συμμαχίε5 Μ' ε
οΤΠν Αθήνα »20” ϋ/ 
ιιιιιιιι ιιιιιιιιιιι και Η ΜΑ
Οι τρει8 Πρωθυ- 88888?
Πουργοι Με ΝΔ =ἑΜ£ζ .
Παίρνουν θέση ΜΜΜ:
» κή., »84-8·
Με όλες μας τις δυνἀμε:ιςΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕιι>ΑιΩΣ
στηρίζουμε την οικονομία Ε
και την κοινωνία μας. `
βλ. σελίδα 5 Μ.ρίιαοαὡαΠκαιοαμ.εοΜ