Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Το σοκ των συντάξεων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αυτή ΜΠΕ
ων ΜΜΜ 
ι  εισιτηρια
@τωρα μ στην 
ΜΜΜ ῖἶ του ενοο
εν”Μρω0” “ :ά ΜΗΜοαπ
Μ Δ. ΜΝ' (1957-2009) ΕΚΔΟΤΗΣ: ΠΑΝ Η. 'Μ Δ'ΕΥθΥΝῖΗΣ: Μ '. ωΜ0Μ
7|`||Σ ΚΣ7'›|κΧΚ||Σ
ιΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΜιτΡΑκΗΣ Μ 8 Μ Μ κεντρικο γραφεια: Μιχαλακοπούλου 80. Μ 115 28 ©Τ0 ΒΗΜΑ ΑΙ 
Ετοε ιὁωοεωε 1922 ΠΓ' Λ0ΥΜ ΠΜ και 370 ΜΜΜ. ΜΒΜ Ματ. Ο 211 385.7000, εωειι: τονιΜεΘσο|Μσ Εκὁἱ6εται απο τον Δημοσιογραφικο
Ετο$ 949 - Αριθ. 18429 Ανατολη 07.20 - Δαση 17.07 |Μ: ΜΜ/Μ.ιΜΜασ οργανισμο ΜΜΜ ΑΕ. ΤΙΜΗ κ . ¦ Χ
Στη σκια Ασφαλιστικοὑ και Προσφυγικοὑ το Συμβοὑλιο Πολιτικών Αρχαγὡν
Το σοκ των συνταξεων
 Τα σκληρα μέτρο τιροκαλούν ανασφάλεια στον Πρωθυιτοιιργο κ Ο κ. Τσίτιρας αναζητεί «Προθι3μους» για ενίσχυση της κυβερνητικής τιλειοψηφίας ο Αρνείται Πλην Λεβέντη η αντιιιολιτευση
ΣΕΛ|ΔΕΣ Α4·6. ΒΖ-3
Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΜικΡΗ ΣΕΝιέκεΝ κι ο τιήοΛεΜοΣ έ
18.496 . Ε _“" “η “' '1% Ε ' Κ 4Σ
ι ~·  ~ ΣΤΟΡΙΕΣ
4.596
1 4.4% - _____ἑ==___
 “ε ι: τ Μ ΣτΑγΡογΤιΐΨνκΑὲι
Μιλ ΝΔ 288% κκε ΤοΠοτόμι Μελ ν ΕΜ* 
ο ο Ο ί ·
Π οωριτ κσπωσιι και φθορα Ξ.ἶ:ὲσἔΞΒἔΗἑΞ
ονιΖουν την κυβερνηση :κι ἩἔἑἩ
ΣΕΛιΔεΣΑ8-1ο αγραφης (ακόμη)
 Μικρής Ιστορίας!
ΜΜΜ | ΝΕΑ ΔιιΜοκρΑτιΑ ξ _  οί  _Ι “παπα πρώτη: ο
. . . Ο 0 Ο μακαρίτης ΑθαναΠω5 εΧ“σ“Υ ι Τ9 Φακο . ι Η Ελλαδα στα συμπληγαδε8 τιτ5 συγκρουσιι8 ως Μανάβης·
€30 δισ. κρατοε φερνει πιο κοντα ι Τ . Ρ . Ε . =ἶἔἑἔἶ
και μέτοχοι τι τα διασπασα ¦ ουρκιοδ› ωσια8 και Παω-[Μ ΜΜΜ Α;
ΣΕΛ|ΔΕΣ Α20-21 ΣΕΛ|ΔΕΣ Α14-16. ΝΕΕΣ ΕΠΟΧΕΣ 1-3 λ ΣΕΛ'ΔΕΣ ΑΖΖ-26
Με όλες μας τις δυνάμεις· ΡΑΠΕΖΑ ιτειι=ΑιΩΣ
στηρίζουμε την οικονομία ¦
και την κοινωνία μας. `
βλ. σελίδα 7 Μ.ρ|ταω·Μκ°Μμ.ωΜ