Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΜΗ” πΜΜηΜ
ιοεοε“ο·©οωΜε· ΗΜΕΡΗΣ|Α ΜΜΜ" ΚΔ' ο|κοΝοΜ|κΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ η'
 @Μ @Ξ ΜΜΜ @Μ ' © -,
“? ·-!&“.»% ὡΜ`, .
· τ η· -- Δ_α- ._ “ 7.
¦ η )
” ,.,ψ
'Β 7- .η `· - , Ψὑ γ ἑ
η,ά· Ι > γ Π - Ι
__ θα .ε Δ.
> ζω 'Ϊ “ω 7 ·
τ . . ·> φ
Ό ` - ·
:-“% Π 
'· Ἡ .
Δ ' “ ι` Η ' · ›
“ Φο ¦ ή . .ε _
| , “ Ξ;» α “ω ; -. .
(- Υ , _ ·( ;
η . η _ .  _. ί ί· Π η 'Μ Ξ;
ι ›_ . _ ' ζ..
. τ - ~ Έ:
¦ Ψ .· | >. Π - ..ν
πω _ Ρ' η ·
ο 7 7 , » _ - 
Ρ ω κ
-υ ¦ ,    . .'  ή
ῖἶ` π ε έ ' ω: .Ρ ! 4 η ι ι 2 Ο _ Ο Ι έ Ϊ _
 χ 'ζμ  η  7 |' “χ - .
`.. ΜΜΜ
ΜΒ Από αύρ|ο η Δημόσια προσφορά γω 1
ΣΗΜΑ κ|ΝΔγ Ο
7 -`- γ ' ῖι Κ9' ›.Ξ¦ ·- “Η
3' '¦
· .| ·
'¦·ῆ·*ψ
-· ι. ι ”“
· .-Μ δ ι ω .3 η . . Π η” Ι Η : · .|ΜέΜΜ Μ" Η Ελλάδα η· ΜΝ “ ·
Α " η Π π" κόφα' με π ο ΜΜΜ' "ΜΜΜ
Μ|βΜ'Κῶ' 'η 'Με “ΜΡ° η Μ· «να μην πως"
π" ΚΜ Μ Μ ρ Ν Μο με η φωτιά» ω"