Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΝΗΜΩΝ!" Η'
ΕκδοτΠ5:ΚωνστοντἱνοεΜὴτοΠ5 29 Νοεμβριου 201 5 · Αρ.ΦΟῆῆου 938 . Τιμή] ευρώ |6ιοκτηοιο:ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤ|ΚΗ ΑΕΒΕτ
  τ ο
5:; π εοΞ“ἔἔΕΞ©ΝἶΜ ΚΜ Ο ΑΠΟΔΟΧΗ; 500 “ 900 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΤΑΞΗ:: Με: Μο
Απο τΑι.οοοΕΥΡο
» Το ι ο ογκοθιο του νεου οσφοῆιοτικοο υ Μεγοῆο Βέτο" γιο ογροτε5 - μικρομεοοιουε
Μ.ι3-ι4
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΝιΛοΥΝ ΣΤ|·|«Βτ|(»
Το οῆο ειτοὐῆη ο , ' ,
,μη ε , μ “Εμει5 θο εγγυηθοσμε
Πετοεον διο. με το νεο ονοκεφο- ,
ΠοιοΠἔἱΠση Ποσο εΠιΒορονον τον την ενοτητο›>
φορο ογουμενο “ ΧΡΗΣΤΟΣ
ποτε ΔΗΜΑΣ,
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ~~ ΜΜΜ
, Κορινθιο5Ν.Δ.
Προοχιιμο
Π... ουνοινεοο Μ ιο
Σε ο6ιὲξοὁο ο ΤοιΠρο5, ψε06ετοι “θα [ο κοτοφερουμε
Προε την οντιτιοῆΙτεοοη ,
ΜΑ στο ὁοοκοῆο»
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ,
Ἡ › . 7 ¦ ΠΓ :κ · 7
σε ε ο ¦ τ μ
ξ χ ι ε ο _
ΒουῆευτΠ5
 - ~ ε' Β' Αθηνων ΣΥΡΜΑ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤ'Α
Μονοὁρομοε  Ἡ Ρ  Ρ Μ
η  . | τι; ι) ι ἡ “ ?“;ιΜ γ | 
οΠἔνἑἩἔἔννὲωτοσοι] Το επικιν6υνο ποιχνι6ιΕρντογον ούτε"εφὲΜ¦ο
Μο 0οοσΜνοο ΕρντογσΥ προκοῆειτοντοορο Πούτιν χωρ'5 νο οποῆογιοειτοεθνικοτου γιο το οσθεν0φ0ρσ
ιιῆεονεκτιιμοτσ κοιτιιν προκωοΜ... προσπΝρεσ'ο του. ενωνομωμενοε οποοεποο- , _
ΤΕΛ" ΚΥ Κ^ΟΦΟΡ|^Σ σοστεε εκσογ8 που τον ΜΜΜ σε σώσω σρΧοντοτΜγειτονοε χώροε. οΤοορ- ,^Κ'νΠῖ9ΠΟ|ΠμἔΟ Μωβ/ων το δη· · Νοε τισοε6ροε πο'1ει ενο περιεργο ΜΜΜ στο Συριο με οτοΧο τουσ ΚοορΟοΝ8 κο· ΜΜΟ ΜΜΜ] ΟΥω π ΜΜΜ
ΜσΖ|Κε5 ΠΟΡΟδΟσε'5 σωσμοτο|σῆσμ·κο Μοτο εκμετοῆῆεοετοΜν προοφσγιΜκριοπγιονοκερ6ι- Σελ ι6
” σει οπο σε Βρτιεεῇῇεε οσο του ορνοὐντον εδώ Νο· καιρο, στριμῶχνοντοε τον Εῆῆο6ο
ιιινοκι6ων ΜωωΜωΜΜ 7 ΘΥΡΑ Β |
Οορὲ5 κονουν οι ιόιοκτΠτε5 'Χ. γιο Σω @ἔΜΣωἔ° κ°°Μ Ε“ΡωμἩΦ?'ΜΡΤωἔἙ“εΐ°ῳ°ω Πρ? Η “Βτ|(» σκορορει
· · τοποογ νειιιπ Μο.ενωοφο ογοσμεντι τοιμερ ε, μεσο σσριο,μετο ο , ,
νο οΠοφυγων το χοροτο|ο Μ" Γερμονιοε, Τοσρκισε κοιΕῆῇο6οεθσοοοκοΜψει χομενο. ΜΒ κο' 003 οτεῆΥει τομε|ο
Μ.20-2|