Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Οικονομική και Παῆιιική Εφημερίδα
αΜτΜκΜΜΜκαΞΕΜΜκ,αΜΜΜκΜΜΜΜΜΗ 
ΜΕΓΑΛΗ ΛιιιΛιΡαιιιι
Π ΜΜΜΕΝΠΣ. Ο
ΡΟΥΜΠΛΤΗΣ. Η ΕΥΠ
ΚΔ' Π ΠΡΟΒΛΗΜΔΤ|ΣΜΠΣ ΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕ|ΠΝ
.. Ρεκαργια αιώνια
; κρασι(ισιαΠαρισι 
Ϊ τααταικραματικαὐ καρτα
Δ  α Η ανακ αῆαιααα'ααα των απατών σε αιωνα α α τα Με ΜΜΜ και τα ιι Ματια
ζ  Με κι· α νααα8 τα" αν ατα κῆτἱαι α του κὐκΠαα τπτ ααῆαιαε ΒιαΙιΠακἡ8 και των αῆ ·
 και στην ανασα· α των νέων ιακα ων παικτών!
 Ο Το 8ἑΜιΤ“Σ ἐἔἑΨΜ Η ΙΡ"
ΤΡΑΠΕΖΕΣ, Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ
Τα σαν και ασια ααα την ανακ8ισαῆαιαιιαιασιι
Παιαιι3 ιαιαιανσαιαια8
α Δ. Παιιαγγεααιιασασσ
Η ισα ασαΕικσαιιιιαιι83
Μ" σαι Δικαιοσυνη
·ιοεωωΜωωοωω
αωωωωΜαε
κι 8 ΏωΞιΠΞΞΞ
'Τ“Τΐ"·,·ι¦-ι >ιι 
ὁ _ Μια φιαῆσ Οοπσιι Εεε ·
' εααΜεε 0ι°σιια Οια
τι αιιθακανια 480000 ευρω
--“ 9
Μόνα ιι... Μπαρτσα θα
απαρνασσε ααα ιαΜαιιαχα
' Ποιοι και γιαιι εσιιιααιιια ακιινικσ ασῆεμ0α:
.ι · ἔν
12]. 0 ξ 
<σΜ ·