Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Θ ι η   ΠΕΝΤΕ Δ|ΠΛΑ Στο ΑΠΛΟ ΣγΣτΗΜΑι
ή! .Ί 3 'κ > “ τω” α Ι Ι · Ι ¦ μ ¦
Ο ΜΑ, Οῆο το ῆεφτο σε Αγγῆιο κτ" Γερμειντο, ντερμΓιι κορυφΠ5 στην Πρεμιερ
Ἡ ` 8 ΦΟΡΕΣ ΤΠ ΛΕΦΤΑ
, Δύο όσοι κι ένο 6τηῆό στη βασική Πρότοσο
οι Βοοζιπιυνω
ο· «τω» των ομάδων `
ΗΝ7ΕΡΗΣ|Δ ΣΤΟιχΗΜΔΤικΗ
5 ΠΔΡΔΣκΗΜΔκΗ εΦΗΜεΡιΔΔ , _ _ κ· ,
ο Περοσε τρια ημιχρονο την Πεμπτη
· τ·=οιτ ι ιι ΟΦ· Η ' 25`Μτ 138€ · » ρ Μ "ΜΜΜ κοσμο Σω ω “"““,Ο 28 ΝΟεΡ 'Β " “ ΟΥ ω Μή ' ο Για αποδοσπ-μσμουΒ πηγωνει σημερα
ΑΜΜΑΝ!" Ποιοι τον «σπρώχνουν» γιο Πρόεδρο στη «Συμμοχίο»
ιιΜ'|Μ|ΜΒ»
|Ι0ιε Οτι Πει «Μι» γιο ιιτιμτιχωριιοιι
παίκτη ο Μελισσονίδπς 6
Η ιιιθτινΟτιΗΠ (ικ0μ(ι μακ;
ιιροοφωγιις γιο το γιιιιεὸο
· Πως μικρο --“ιιειμτ.ι ιις όιιιιυ£υΟΞΜ; του να ΞῖῖιΟἩ):ΞΙμ'ἰΙ με: Πάσιο ιι  ι ϊ'
·Βο βάλει ή οχι Μοτο ον υποκύψει στις πιέσεις που δεχετοι;
ο Το Πλονο με ως ουμιιοικΙες μου κι_ινΠγΠ£Ι ο Δλυιωιι.τιι; Ον Μέι;» αν ιι ισ· ι
ο Πόσο χρόνο είνοι έτοιμος νο ιιοίξει ο Εοιέν στο «Κουτονζογλειο »
·Σιιιν €ιυιυνυμιυ Μι Μουτ: .οπιμκικυυι; το Με οι Μια Η οτι ι ι Μι ιι;ι¦~ιι¦~ · >
· 0. . . τρελος οπο το Δοφνί που συμμετείχε στο επεισοδιο
Το πυμῆπονυ
του Μυοομυοτοφ
στον ΜΒΒ·ϋπ
Η ειιιι_¦ιι]ιικ:5 Πιο ιιι·ιιις·ι Μπιτ; ιιι ~ι ··: · ·