Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΛθΛΗΪ' κΗ
 ιιιιιικι...ιαιιιιιιι«ιιιιιιιιι»
|' Ο" " "Η Ο ΜΜΟ·
τα σωστα Μωβ
Γραφει ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΛΗΣ
α !ιιαιιαΜτιις
αφειαει...
Γραφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΡΣ'ΝΟΣ
Σελ. 2
Σελ. 9
ΣτιΒΩςιτο 28 Νοηιβριηω ?οτ5 / Φωλλο Ι046 (2248) / (Ξ Ί 30
Με τον Αμερικανοβόσνιο «δαίμονα» στον «όσο»,
ιι ΑΕΚ κόντρα στον Αρα, ετοιμα να «κλειδώσει» την 3η θεση
Παρελθόν οι Ουόρεν και Ανοσικε, όλα ανοικτα με 'Αρμστεντ
Η «Βασίλισσα» έχει την τεραστια ευκαιρια σήμερα 07:00) στο ΟΑΚΑ να ριξει στο... καναβότσο
την ομαδα σου τρέφεται αιιό το ακατανόητο μισοε και κομιιλεξισμό αιιὲναντι στον ΑΕΚ
Ματια Μαι
γι' αυτούς ααα
εταιΒεῆιιια ›
ιιαι με @Μακέτες
:Μαιας εβγαΗαν ι:
την <ἑΕιιωαα»
@έιιό;ιαι@ΒΜ@
για Με
ἱ- .Με σὲ
.λ .οι
γ  “και 
ΜΙΜΗΣ"
 και για τον Μαιο
Ν τρόπο με
τον αιιαια
αυτιαετειιιαν
έ' αταιι αιιιιωιιασια
ιιααΒιΒααααιι τας
ιιαοααφαιριιιας
ΤΑΠΕ|ΝΩΜΕΝΟΣ ΞΑΝΑ αρεσει να φυγει ο 'Αρα8 αιιό το Παρκε του ΟΑΚΑ
· Χιλιόόε8 «Ενωσίτεε» και αιιόφε στο ιιλευρό τιι5 ιιρωτοιιόρου τικ Αι
Ξεκόθαροε ο Πογετ ενόψει
Παναιτωλικου · Τι ζηταει ατιό του5
ιιαίκτεε του για το αυριανό μότο
!ιιῆιιριι αααιιτιιαιι ταςΈνωαας
Εισαγγεαεων ΜΜΜ
αταν βρώμικα «εραΒρόαευιω»
αόΠεαα κατα Σιμιιτόγῆαιι
«Τα αιιοτελουμενα αιιό εν ενερμγ ῦ
εισαγγελει5 όιωκτικό και τιειθα
Ι όργανα,ωυΨ
ατιο συνταγματι μ
ανεξαρτασια5έ]κ
το καθόκον του3'συμφωνα
με το νόμο»
«Μεθοόευσει5 αβόσιμα8 κριτικό8»
|| ·ΜΜ·
τας Η' για τιιγ
ιιις |ειιτεαας
στα "Με"