Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η εορυοοίο ομυνο στον Ξυρῶππ. ο Μπος
το· ο τρόμος τπς Ξυρωπίνεος είνοι
ο 0πυμπιοιτος στον ονοστσπτιτο τομέυ
ο Ξ'||Κ°£ Ο πωσ! που περιοριοε
το πομποροπ. π οποίο αώνει υπέρτο· σε οπο το πυιτνίσιυ τπς
“ιοΤΩ" ΣΠΟΡ
Δ/υτος: ο. Νικοῆοῖσος
ο ¦0π|Ρ0ΜΥΜε Βατοππωπω στο
σωρο τις οσονομίες των οσσε·ν. μυ πονο
οπο στο είτε...
μισο ομοσο το·
“ΜΜΜ Η Μ·
μίσει· το πορνο
στο ΜΝΗΜΗ
Μάσι-ω στο
Μοτο ο 0 τι·νουππς
τα ο ΜποΜτρου ο
“Μ Μ·μονοι. το
οι Αστειο
το· "ΜΒΜ
ωΥΜΜΝ Ο· Μο
σε μενσπο πο- εσωυσμενυ νο
οοοτο οι οπου- Μουτ" τοι
σος. πιο ος μιν είνοι
που· νο παει 4οο% ετοιμοι ο
το· ο των 0 'Μ0ΜΜΒ
μονίο. Μ οι οι· Με» πιο
νσι που ορίζουν ω τον ίυσπ. είνοι
πορυνουν το· ου ττυ- τοπιο. στη τέτοιο
πω" το· ουτοί ο" τέτοιο Μο
Διευθυντής :υποεεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗ: Ο 30 Ε)
ΒΕΒΑΤ0 28 ΝΟΕΜΒΡ|0' 2045 Ο Λο. 45825 '
¦"Ρ|ῖ'|"°¦
ΜΑΝ" ¦ΠΡ Η ¦
Με ΜΜΜ Μθοσονεί τους
συμπο'κτες του στο πορνο
ο Μπος το· υποθεῶνετοι
Με" οπο όπως τους
0πυμοιοιιους
οπο το προπτκνοιο του σο
Μος στο ουρυουίεο μπάσκετ
το· ο... Με” ου ορο ο οποιουστος εντος Μ. έχοντας σπο
οσσ|σει νο “ΜΜΜ τον
Μ των σωστών ΜΒΜ “Μ
συρΜΜ° Μ ή" ω'
ως” ΜρνσΜπ τπς ΜΜΜ
:Το θεον· τος μο σιεσσνωνοε του σνὑνο
πονοθονοΙκου-0πυμοισκου με εσοοριστοοί
συμοπορωμοτιπο οποσο σε σοοπονἰσ του
ΠΜ·ουοῖκου οπο του οθποτιοο σκοπο
ΚΕΡΔΙΣΕ' "Ο
ΜΑ"¦ Με Ξ-°
Ο ΟΛΥΜΠ'ΛΚ°¦
εσοεθο πωσ: σου·
ποστ· ο ωοΜε·θ£
το· Μισεί υοσίτιος
ο πΜοπΜκα νιο το
μπ σιεεσν·νο του ντέρμπι του" του σρθρου 24
του ΚΑΙ' που περιπουθονετσ· στο ΜΜΜμοτιεο Μου τσι Μι
ως" το καπνο
ροτορισι '
ο σουμπιοτος Μέσο. το
του Μο Γιυννίεου. σε
κυριο πυρομμυσπ ευτο τπς
ένστοσπς των ·προσιυων·.
οι οποίοι στων νο σου”
σε' το στους επΒσρυντιεο
νιο τους νοπεσοοτους
απο σνῶνσ
Τ" ΜΕΡΑ ῖΕΛ|Μ
Η ΜΜΜ"
Το σου” μου” με
οπίστευτες σιωιοπονίες
οπο τον πονοθπνυ'εο
στον σοοπονίο του
Γεω σοριοτες κρίσεις το·
πυροσοΞοτπτες ο υπεροσπιστη νρυμμπ του ορισμοπιου·. ο οποίο εστπνορποε
ως σπιτικο ουτουρνο· τον
επεισοσίυν τον οιοτπτπ
Δωρο· πυππο. επεισπ συτα επαιξε το ουτονοπτο
τοι υποοοσιοε το υπ σπεσ
“=Ἑ'“._¦
το -ω·Μων των θυρών·.
οποσ να ο ιεονοτοτυ τον Μσσων
εντος οσρος (Μ Μοτο σππων το· τουτο" 0-4). εονουν τον
ουρισνπ υποστοπο συστοποτερπ
οπο το συνι·ισμένο ο Μονο μιο
πττο έτει ο Μέρος μουρισ οπο
τον τρίοοππ σε συνοπιεσ σ μοτςι
Α"ΑΡΛ|Τ|·|ΤΗ
οι ερυθροπευκοι· σρνο χθες το θροσυ
οορον σε" νιο οσο Μου στο πεωορο
το· οτι μονο ο ο Ξοτοον οπο το πειθσροπο ορνσυο ενοιμει τπς οποοοσπς
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
"'Α-.- ΔΥΟ
¦"° Λ'ΜΛΝ'
τον υυΞπμσνπ ποσοστο του ο Μυκονος
στο ουριυνο μοτς με τον κάρυ
«ιεοιΧείροοο ως".
οπο τον το” ένο μονο μετο
τον τρουμοτισμο του Αρνεντινου ι2σ/40ί ο τον ουτε· οτοοιοεο
στον ομοσο οπο ουριο νιο νο του
σώσει τον οοοροίτοτο ονωνιοτιπο
ρυθμο ο το· νο τον έχει στο 400% νιο
τον Μονοί· στις ο σετέμΒροι
||ΕΞ||'Ω|'Η '|'°Υ ΑΓΩΝΑ»
Μουσεία οπο τον
πριν· στο σου ο Πυνιοτπς ο τισ" πέσαμε
στο Ρομπ ο σρεονος
του 0ουμοιυπου
Το “οπως
κείμενο τπς
ονοεοίνωσπς στο
σεπἰσο 4ο
Μ “του
ΜΕ ΤΗΝ “ΌΛΓΑ
Ν"(°ΛΑ|Δ°Υ
Από τον κσθσρσ σκούπινπ
“σωρο σου είνυι πυρο8ενο στον νου
των οσιττὡν του 0πυμοιοκοο νο νυρίζει
οπο το· περισσοτερο το ποικνίσι με
τον Άρσενοπ
Μ°Ν0ὶ Ν' Ο ΟΛΥ·
Μπιπκοτ ἱΤ"" Η·
των ο Γιο τρίτο
φωσ τον τεπευτσίσ
·ετίυ μονο οι ·ερυσροπευκοι· συνεείζουν οπο οσοι·
ομίπων τοι πέρο
Απίστευτο το· ομως... ΜΜΜ συτο που ουμπσίνει τον τεπευτοίο
που στο ευπεππυ Ευοῶπιις οπο τι· οσοι· των ομίπυν το πέρο ο
0 0πυιυιιοεος που ουίσει θα” στο Μος ΜΜΜ του·
μπιονς Με Μι 4ο να” σε σε μοτς ο 'οι οπο· οι οποσ· μος' “πως
πωπνστος. Αστέρα ΜΜΜ. που ετων 42 σε σε! τουσ ο πο- '
νωπνοίτος το· ο Δεν σε ουτπ τον 5ετίο σεων μονο οπο μιυ νίεπι
πωπω οι ιερυυροπευεοο που ΜΜΜ· νο προτοοουν σταση”
το τοπιο Μιρο σε ένο επίπεσο έχουν το 80% των ναών
νυνιί του ντέρμπι
στο ΑΝπΞΕ Η! ΑΠ· Μ" ΑΚΟΥ" Ο ποπιιοιιοτ
ΑΙΧΜΗ! ΚΑΙ ΜΜΜ!! Δεν οτυν οίνος οι σορτς
που ποτά τον εεσίτοοο τπς ΜΜΜ ο σοποτινος
οικοστιίς τουρίσυν
κυποσίοτριος ·0 σιοιτπτιίς Μου νο
εστίες το συσοορίο πωπω· τον φαι σιττου μπροστο σε εονωνιί του σνῶνο... Αυτος
ουτο που στον" ο Μπος του με οσο ένινον
οπο τους -προ- μετο σου εοιμεροιῶοπτε¦
οινους·. θέτοντος πος μπω υυτος
τους τοίριυ ερω- ο πως οππισμος στο νοτιίμυτυ το οποίο πεσο;·. ονορυτιίθππε ευροιίτυν οσυνυτον νο ετοριοτιεο εοποιυ οτινμιί
ΜΜΜΜ... ο ωππτιεος σινοοτιίς
Η' τΞοονΝΜπεετ
|ΤΜΕὶ Η" "ΜΜΟ" "ΕΛΠ
"Μ ϊ" ΖΟΥΓΚΛΑ Η" ΜΜΜ
ο “ο σισιτπτπς σου “να νο Βεινιίσει.
έι·σενε οικοιοπονίο νιο νο μπ νίνει το ποιτν'σι
ο το νππεσο με” τις 5.30 οτυν
εηππσίυ... Ηποροιίσες νο “πως
πουτσο” ο Δεν ονοινε μου ο
σενευριστιΝ ορεμοι οτσν
οι”. υποστιίριΞε ο μσρτυρυς
του Πονυ0πνυ'εου. Μπος
του ο: τπς Με το· υπευθυνος τπς ΜΜΜ
Μονος πυκνωπως!
ΓρσΦει ο ΔιιΜΗτριιτ οοΜιιτριον “ποιου Η;
ΣΟΥΠΕΡ πιτκπ (σήμερα): - 42ο ογωνιστικο
|ῖΡ°-|'"¦ - οπιιοοπκικοτ Ο 'ΜΜΕ ΜΜΟ"°ΥΛ°¦ Μυτεσονίσς›. ΑΛΕΞΑΝΔΡ°ὶ ”ΕΒΕΝ'|! α·ΠΜ|κπς) - ΠΞῖΝΙ ΜῖΡ" ί'υ'σοουἱυς) ο
σου: 4500 ιοονπενοττε 8)
"|-|Ω'|°¦ · Η" "ΜΗ" ο |9ΜΜ'°!
ΑΝΕΠ|'ἱ Δ0ΥΔ0ΥΜΗ!
ιΦθιώτισυςί ο Όρο: 47.4σ
ίΝ°νΜΝΜ 4!
"ΡΜ" - Μ
Μ""|'Κ°¦ Ο
πομπο: ΚΜ'πιο ιθεσπρυ'Πο. ΜΗ!Νῖ'Μῖ 'ΜΝΉΜΗ
'ΜΜΜ · 'ΜΝ
Η" ω”Κ'¦°ΦΥΛΟ! ιπμυσιοςι
ο που: "9.80 ιου'λΜΜ 2)
Ο ΣΕΛ'ΔΑ '5
Μο: Μοριοος). Μ"|ῖΡ|0Ε 'Μ'ω (ποριους) 
πονονυρ|ςει το
απο του 2-2
Ο "Α0 ΚΕΡΔΗ! 69-66
"'"Ν ΚΑΡΣ||'|Α'(Α
Η ομοσο του πορτζεμιτς
πορυσε οπο το :μορνπ το· οεονε
σπμοντιεο ρομο νιο τον προνρισο
τπς στο Το" 40 τος
ευρυπίντος
οπο τους ·προ- Γιο τους Τουρνους
σιν0υς· οι στο· που είτον 7/28 τρίΜε'Ν ι47 π.· ποντυ σιυνρίοοκον
τοι ιιιιττ Η· πο οι ΑΜΗΝ" Η· πο
πτυν ευπυτεροι τοι ΜΝ" ί44 ο.)
Η" απο: 0 σεπντέιν σε μισ οροσοοθειο του χθες
| στο Σμυρνπ με ΜΜΜ τον που" κορτερ
Α"ΛΤΡ°"" Η ΚΕΡΚΥΡΑ
0°'|¦¦' Δ"Β'Ω¦ Η ΠΛΗΝ! (3·2)
Η πέρσυ" ον το· έχονε
με 2-0 στο 2ο· υπο το πομίο. ο".
σε το ποιχνίσι το· πο” το τρίποντο με
8-2 ο Στο 4ο' ο οίκο Μα το σπορ το· έξι
τους ορνοτερο ο ποτσιοπουπος ενω
το 0-2 νιο τον ομοσυ του Γιῶρνου απο" ο
0· νππεσουχοι με οσο πένοπτι αοσμες 84'.
κοντα ·σ°+4°ι ΜΜΜ" σε 2-2 πριν
οπο τον σπασω." του πρώτου
πμιερονου
Το τρίποντο στον Μου του Μου τω”.
που έτυνε Χθες πωπω” στον ποντο τπς
Κέρκυρσς. έσωσε ο Φομπιο Μος είτε περοσει
στον ονυνιστιεο Χοροί με σουτ στο 74' ο πιτσιοπονπμένες σιυμυρτυρίες υπο τους Μποτσουμενους νιο το σιυιτπσίσ του Ρούσσου-'πεπερτζο οπο τον πρέοεζσ ο στον Με που· ωνοςουν στους νιο το πρῶτο πένοπτι που σοοποσ στον “οπου σοι μείωσε σε 4-2 πως τοι
τον οποροπο του Μουτ” στο σε' με σεοτερπ
κίτρινο ιισρτο ο αποχυμωτη υπο το πρωτοοππμο·. σοΜε ο μενυπομέτοεος τπς Με
Μμίυ. "ονουρνιος Ποπᾶωσννου
ΜΒΑ" Η" ”0'Μ'
Ο Μ"'|||'·¦ ΠΟΠΟ"
ΜΜΜ' "Β οι τον
πονεπευοινιοεο ο το
ντοπ νιο τους ·ερυθροΜυκονο- του του"
ουπυσοπουπου πέτασν οι πτεπέτρις
Ω". Β'+4'). "ομορντεν ΒΤ). Μου ΠΓ)
τοι Τσιπινείρπς
ποπ” ο Γιο τον
ομοσυ τπς επευσίνυς
είτε μειώσει προσωπο
σε 2-4 ο Μπουτικ στο Μ' ο
οι νιειιτές οσον το· ο"
σου" με τον Με" στο 70'
Ο ΜΠ"ΡΡ|"°¦
Τ" Μ'θ° 'Φ
Όμως π συννεντρωοπ είνοι το νουμερο ενο
ζοτοὐμενο νιο τους ·ερυ0ροπευτους· ουριο ο
ο Μερος σον έχει νο τοσοι τίποτο. οσοο μιο
πττο του 0ο σεω
ρπθεί ουοιοπον·Μ. ενώ οι πρυτσθππτες
ωσπου” ομως επιτοκίου· νο
ΜΝ· ' οντισροοουν μετο το
ΜΜΜ οπονοπτευτιπο οποτοπεομσ
επιτυχία ιπου ουνοσευτπεε το· οπο
"Ο σου
0 σουρτοσο με
κοτσπππετκο
οπουνείσς σου”
ν·οσε τον
τερμστοουπαο
τπς ταΜω
πυπσσοπουπο
το· τορισε το
πιο στον "σν“Μου ο
οι Ξερροίοι είχον
κο· ουσ απο.»
ιοριζοπιο) με τον
Μπερισν στο σο'
οπονοοτευτικπ εμοονισπι τπς
Τρίτος το· νο θυμ|οουν ποιο είνυι
ο ομοσο που σκοπος Φέτος '
έχει τονει οπο τον κοσμο νο
το οποία· το· νο τον
ποροσέεετοι
ο ΜΜΜ με το ·ευπ·.
ο Σίτι θσ πορει τον Μέσι
ο ο υννπιιυί εοπμερίσο
τοροετορίΒι το εν τον..
0έμο πονεοσμιυ οποεπειστιυοτοτο ο κο· που·
με ορισμούς. ΜοΞοντο<
τον ερσομοσιυίο μισθο που
είνοι σιυτεθειμένοι νο σῶσουν οι ποσους στον Αρνεντιυο σου. στις 800.0οο
υννπιυες πωσ
Τον ίσιο όρο. πε6πμερίσο
·σιιενσιεπ· ονοσπμοσιευει
υπο τον ιοπονιεο Τυπο τον
είσπσπ οτι στο Σίτι 0ο ποσι το·
ο πει· Γκουυρντιοπυ που στο
τοπος τος σεων οποεπορῶνει το
συνερνυσίσ του με τον Μπονερν
ο οι οποσοί τπς Γιουνσιτεντ σον Μουν τον
απο· του συππονου.
τον Τζορτζ Μπεστ. νιο
το" του οποίου Μουν
τερσστιο πονο στον
επετειο νιο το 4ο χρόνιο
υπο τον Μοτο του ο
οσντως ουτε τον... ζῶντο Φέρντιουσον εετνοον τοι συνετίζουν νο
του υπευθυνουν εποπσεις νο επιστροφη στον
ποννο τπς ομοοος
_ ι. "οπο ς
' ' οοΔτκιτκοι
ΜΑΗ" Μ0Μ
το τον ποπο Μοτο
που έσωσε ο· Μο
ΜΜΜ συνεντευΞπ σε Μποντ-ο περιοοπο Μ ο 0 πνοτος
τπς ΜΜΜς
ΜΜΜ Μουσε νιο το
ω- που έσωσε ποσοσοοω στους δρομους
του ουρανος πως Μ
τους οστενους. οπου το·
Ἡ Μ ΜΜΜ τα
τω που πονο· επ·
Μπα· στο Νταονο
ΑΛΛΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3
ΠΥ"Α ΚΑΙ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα