Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΧΡΗΜΑΤ'ΣῖΗΡ|0
Ο ΛΟΓΟΣ
|οεοε“εν@οτο“ετ.ει ΗΜΕΡΗΣ'Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ'ΔΑ
Σ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓ|ΚΟ ΚΔ' ΑΣΦΜ|ΣΤ|ΚΟ
ΕνχοΜγιο ¦ | ι
 Συμβ0“λ|0 Π0λ|Ἡκων αρχηγων
 ζήιησε ο Πρωθυπουργός
倓.¦;“ἶἘἙῖ$ἑ:ΐΞ 
τι άλλο οιπε ιο φορολογικό οὐο·ιπμο ούιε π σιοθεράιπιο στο
κώροευνοούνιπδιοφάνειο.    Μ
Από ιπ στιγμή που δεν υπάρχει 
.ν Ἡ ο '°9°9·ω·?Μ >·· ·μ Μ' Μ
δικοιοσύνπ στον ιράπο φορολά- -  @- Σελ 8
Υποπς δεν μπορούμε νο παύ- Χ° ψ Σ “ “Ι  'Μ ”'ῖ· ”Τ ° ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΔΝΕΠ|ΣΤΗΜ|Ο
λ. ξ'
κουμε κοι πολλά πράγμο1ο. Η
υπερφορολάνπσπ με θύμοιο μιοθωιοὐς κοι οννιοξιούκους
ο8πνεί σε άλλο κοθεοιώς. Εξάλλοο π λάθος νοοτροπίο που διο- γ _ _ Δ
κοιέκει πάσο ιο ελλπνικά κρά- -Σ - 1ος. άσο κοι τους πολίτες έχει
ως οποιέλεομο νο εξωθούνιοι
ι ό", έ ¦ ί
Σ · .Ρ .` ·
ὶ| Ζ ί· η, ζ | Π Π Ο ,Ο μ .ν 4 |ό ` Ι Ρ Ρ η Ι ν η 
σε “··  νέα κ οι ο· « ο ·¦ι ο · ο · ο ιο
οι. Ακὁμπ κοι ον θέλει κάποιος Δ_ . ι ' 7 | ~ ρ . ς . _ ` Ζ ἴ ' μ · Η .
- κ μινι· ς
β ιοι·Μ“ 
· · · 'Ι 
νο εινοι νομιμος οδπγειιοι πολλές φορές άπό ιπν γροφειοκροιίο σε ποράνομες προκιικές.
Κοι έτσι δομιονμγείιοι ένος
φούλος κύκλος κοι ιο ευκολόγιο πάνε κοι έμκονιοι.
Ο λογικάς
Καποιοι
Μάνα· κλειστά ·- ΜΜΜ
μειὐιοποι ιο Μαιάμι
Σεῆ5γ Σ|4