Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πληρωμές με το σταγονόμετρο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΠαἴτετΠΡοι·ικι€Γ
ΠέμΠτή 26 Νοεμβρίου 2015 /τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·|
ΕπιχΕιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ζαν Κλοντ Τιούνκερ
Πρόεδρος της Κομισιόν
ΤΟ`Ν ΑΕΚΕ|'|ΒΡ|Ο
ΤΟ |ΠΠΟΑΡΟΠ|ΑΚΟ
ΣΤΟ|ΧΗΠΑ
Συνέδριο «Η»
[ληξιπρόθεσμα] Ο ρυθμός εκταμίευ σΠς των δόσεων ήταν σαφώς βραδύτε ρος έναντι των όσων συ μφωνήθήκαν με τους δανειστές
Πλήρωμέ ς με το σταγονόμετ ρο
ΝΟΑ|Σ ΕΟΟ ΕΚΑΤ. ΣΕ ΟΦΕ|ΑΕΣ, ΑΠΟ ΤΑ Τ 5 Α|Σ. ΕΥΡΩ
ΠΟΥ Ε|ΣΕΠΡΑΞΕ ΤΟ ΑΗ"ΟΣ|Ο ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΗΧΑΝ|ΣΝΟ
σημερα στη Ν
Ν. ΚΑΡΑΠΟΥΖΗΣ:
ΚΑΤΑΘΕΣΕ|Σ, ΚΕΡΔΗ,
' Α|ΑΧΕ|Ρ|ΣΗ ΑΑΝΕ|ΩΝ
> _ Ο|ΤΡΕ|Σ ΠΡΟΚΑΗΣΕ|Σ>ι9
ΤΟ.588 ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΟΕΤΕΣ
ΠΕ 5,8 Α|Σ. ΕΑΒ. ΦΡΑΤΚΑ >1ο
ΤΡ. ΑΑΕΞ|ΑΑΗΣ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ
ΦΕΡΟΥΡ|Ε ΠΕΤΡΑ 45Ο ΕΚΑΤ. >6
ΟΝ|ΑΟΣ ΝΥΤ|ΑΗΝΑ|ΟΣ: ΜΕΤΩΠΟ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΚΑ|Ρ|ΑΤΟΣ >Ζο
Α|ΑΦΑΝΕ|Α ΣΤ|Σ ΠΑΗΡΩΡ|ΕΣ
ΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΠΟΑΥΕΟΝ|ΚΕΣ >5
ΚΑΡ. |'ΚΟΤΣΗΣ: ΠΡΩΤΟΒΟΥΑ|ΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠ|ΤΡΟΠΗ
ΚΕΦΑΑΑ|ΑΤΟΡΑΣ >11
ΕΤΕ: ΑΗ"ΟΣ|Α ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΟΥΣ ΕΑΑΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ >16
ΟΤΕ: ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡΚΑΑΥΨΗ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΝΟΑΟΤΟΥ >ι9
Πιο «κοντά» Ελλάδα - |σραηλ
Στην περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-ΜΜΜ συμφώνησαν οι
ηρωθυπουργοί των δύο χωρών Αλ Τσίπρας και
Μη. Νετονιάχου χθες στην |ερουσάλημ. Εξέφράσάν, επίσης, τη βούληση τους για περαιτέρω
εξαδίκευση της διμερούς συνεργασίας. >33
Καθυστερήσεις στις εκταμιεύσεις των
δόσεων αΠό το δάνειο του μΠΧανισμού
στήριξης Προκαλεί Π μετάθεση Προς τα
Πίσω τΠς ΠροώθησΠς τής δεύτερΠς λί
εΠιΠλέον 800 εκατομμύρια ευρώ και με
το υΠόλοιΠο 1,2 δισ. ευρώ θα ΠλΠρωθούν
τόκοι. ΠροκύΠτει εΠίσΠς ότι ο ρυθμός
εκταμίευσΠς των
δόσεων αΠό τον μή
στας των ΠροαΠαι- Ο αρΠΚός ΜδΙασμός για ΜΥ χανισμό στήριξΠς,
τούμενων και γενι- εξόφλήοιι λήξιΠρόθεσμων Χρεών όΠως Προγραμμακά της αξιολόγιιοιις, τίστΠκε τον Αύγουμε φυσιολογική εξέ- - Αύγο"στος 2015: 500 εκατ. στο, ήταν σαφώς
λιξ1ι και τις καθυστερήσεις στις Πλήρωμές του Διιμοσίου, Παρά τις Προσδοκίες Που είχαν
καλλιεργΠθεί. ΑΠό
τον Αύγουστο και
μέχρι τώρα ή Ελλάδα έΧει λάβει συνολικά 15 δισ. ευρώ
αΠό τή «δεξαμενή»
των 86 δισ. ευρώ τής
νέας δανειακής
σύμβασης και για
τΠν αΠοΠλΠρωμή
των λΠξιΠ ρόθεσμων
οφειλών του Δήμοσίου έχουν διατεθεί
μέχρι τώρα, όχι Περισσότερα αΠό 500 εκατ. ευρώ. ΕΠίσΠς,
αΠό τα Χρήματα Που μΠήκαν Προχθές
στον τραΠεΖικό λογαριασμό του Δήμοσίου, για τα λΠξιΠρόθεσμα θα διατεθούν
' Νοέμβριος 2015: 800 εκατ
' Δεκέμβριος 2015: 800 εκατ.
' Υπόλοιπο δόσεων 2015 1 δισ.
' 1ο τρίμ11νο 2016: 1 δισ.
' 2ο τρίμήνο 2016:1 δισ.
' 30 τρίμ11νο 2016: 700 εκατ.
' 40 τρίμήνο 2016: 700 εκατ.
' 1ο τρίμ11νο 2017: 700 εκατ.
Πιο βραδύτερος, με
αΠοτέλεσμα να μετατίθενται για το
2016 οι εισΠράξεις
δανειακών κεφαλαίων. Στο Πλαίσιο
αυτό, με αρκετή
υΠομονή θα ΠρέΠει
να οΠλιστούν όσοι
έΧουν λαμβάνειν
αΠό το ελλήνικό ΔΠμόσιο, καθώς το Ποσό των λήξιΠρόθεσμων οφειλών Που
έχει σχηματιστεί
-και το οΠοίο φτάνει τα έξι δισεκατομμύ ρια ευ ρώ,
σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υΠου ργείου Οικονομικών- θα Χρειαστεί αρκετές εβδομάδες ή και μήνες ακόμΠ για να ξεκινήσει
να συ ρρικνώνεται. >4
[πλαίσιο] Τι ΠροβλέΠει ή ΠρότασΠ του υΠου ργού Εργασίας
Οκτώ μετα βλήτέ ς
ο ρίζουν τις συντάξεις
Οκτώ μεταβλήτές Περιέχει ο τρόΠος υΠολογισμού των συντάξεων Που Περιὰεται στο
σΧέδιο του υΠου ργού Εργασίας Γ. Ιζατρούγκαλου. Σύμφωνα με Πλήροφορίες
τΠς «Ν», Πρόκειται για Παραμέτρους όΠως
είναι: 1, Το ύψος του συντάξιμου μισθού
2, Τα Πραγματικά έτΠ ασφάλισης 3. Τα Πλασματικά έτΠ ασφάλισης 4. Το δικαίωμα σε
ΠολλαΠλές συντάξεις 5. Η Πλικία αΠοΧώρΠσΠς του συνταξιούχου 6. Τα κίνιιτρα για
Παραμονή στην εργασία 7. Τα αντικίνητρα
για Πρόωρες συνταξιοδοτήσεις 8. Τα αΠο
θεματικά ασφαλιστικού φορέα. ΕΠίοιις, οι
βαοικοί άξονες του νομοσχεδίου, Που θα
κατατεθεί στο Βουλή οτα μέσα Δεκεμβρίου, θα ΠροβλέΠουν ένα ταμείο κύ ριας ασφάλισής για όλους τους μισθωτούς ιδιωτικού
και δήμόσιου τομέα και ένα ταμείο εΠικουρικής ασφάλισής κάτω αΠό τήν «ομΠρέλα» του υΠάρΧοντος Ενιαίου Ταμείου
ΕΠικου ρικής Ασφάλισης. ΕΠίσΠς θα Περιέχει αύξΠσΠ ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών- εργαζομένων, σε συνά ρτΠσΠ με
τους ρυθμούς μεταβολής του ΑΕΠ. >'7
Ακίνητα: Σε πτώση χωρίς φρένο οι τιμές
ΖΟί 3
- Σύνολο χώρος
2οι 4 ί
- Αθηνά
Συνεχίζεται και το ΖΟΤ 5 ο κατήφορος των τιμών των οκινητων καθώςΙ
σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σε μέσα επίπεδα από
το 2007 οι τιμες των διαμερισμάτων έχασαν το 40% της εμπορικης τους
αξίας. διευρύνοντας το χάσμα με τις αντικειμενικές αξίες. >ί 2
Ρωσία - Τουρκία χαμηλώνουν τους τόνους
ε χ' ῦ η· Η ή
Κατεβάζουν τους τόνους Ρωσία και Τουρκία, ωστόσο οι προνομιακές
μέχρι πρότινος οικονομικές σχέσεις τους φαίνεται πως είναι η πρώτη
«ποράηλευρη απώλεια» της κρίσης που προκάλεσε η κατάρριψη προχθές ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους από την Τουρκία. Στη
φωτογραφία ο Βλαντιμίρ Πούτιν (αριστερά) κατά τη χθεσινά επίσκεψη
του στο εργοστάσιο κατασκευης ρωσικών αρμάτων. >3ι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα