Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΚΑΛΗ ΕΠ'ΤΥΧ|Α   -“. 
Ξ :κρακερ 
ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ
ΜΚ! “Μ“Ἡ^Μ ΤΡ|"0^"Σ   ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΗΤΡΟΣ
Μη@Μ η) Λ
:κ ΠΒω¦
νννννν.58ηττ8908|.9τ Ξ..!
ΑΗΤΤΗΤ0Σ Η Η" ΣΤΗ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑ| ΣΤΑ Τ 2 ΜΑΤΣ ΤΕΑΣΥΤΑ|ΑΣ ΑΤΗΗ|ΣΤ|ΚΗΣ
“, ΤΟΥ ΗΜΜΥ ΤΟΥ, ΣΗ" Η ΑΡΣΕΗΑΑ ΕΚΕ' ΑΗΑΤΥΚΕ| ΗΑ Η|ΚΗΣΣ|
ΚΑ| ΣΤ|Σ 8 ΚΡ|Σ|ΗΣΣ ΑΗ0Τ|Σ|ΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΕΔΡΑΣ .
' θετικό το δείγμστη5.
ηοσ τη" σρνηηκό ηρο 8εϊίσ5.
Με' η ΤΑΜ ' «Δεν ηόρσ
ηστέ οησγ0ρεσμἑνε5 σσσίε5.
σμφισβητὡ τη όισδικσσἱσ»
δήλωσε ηΔεβετζη
η" 6)  στὰ
«ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ»
ἐ!·“Ἡκ Η 
¦_ ρ `
' Τσόντσρ κο· Σσββἱ6η5
σνσμένουν σνόκσμψη κο· νίκη
' ΠΑΟΚ - Ζενίτ 70-89
ΜΝ ΜΜΜ
Α ΠΡΗ... ΝΥΧΤΑ
Μονόδρομο5 γισ την ηρόκριση
η νίκη στη κ·ον|σμἑνη Πρόγσ
ΜΚΑ ΚΑΙ Η" ΜΜΟ
' Ο Αρη5 ηἑρσσε κο' σηό την ρ ! ση 5 ΑΕΚ γ' σ συμβ
Πτολευσῖόσ. 2·Τ τον Εορδσϊκό σἩΣΤῦόε5¦ κσθἴ1›Ἑ... έρχοντσι ο· |σησΜ
' Δισσυρμό8 75-56 ' ἶΦωόΜἩῆοἴθενό με,τον,Κσρόἔρο
σηό την Μησσντοότσνσσι Η · · Δ ' ' ' · 74 ν Δ "Μ" ·
έχασε κακη 6|οφορό ".ΜΛ°γ ΜΑΜπΓΜΑπ ' )_ι1νηνΙηοη ΑΜηωηηζοη ΚονΙωνη_ σκρ|νηωτηΜσωνΗψηηωωργόμονάδων·
.Σ ' Ι
ῶ '2 η @  :«Τσόριηιηε"συμμηΧίηε"» ΗΕγωσηέχσσε86-73σωΟ^κ^ ο °Δ° Φ ηησηκτΜωγησ›ΑσημιΜηρινσκη'ΑσκηωηκιὸΤωωσωνΠΛΟνηΜκιἴωηνη