Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ψυχρός πόλεμος στο καυτό μέτωπο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
26 ΝοεΜοΡιογ 2οι5
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0232
|.30€
 = ι  
υ' Ν ἴ'~ Μ ἐ·ι“ζΞ“,:[ὶ Η ἔί'Μἔι“ 1
 ~ί='ίΞΜν~ Η Α! κ 
ν ι ι 'ί :ι"ί'.τί'3 Νότια!
ΠΛΗΓΜΑ ΠΑ 7Ἡ.ΟΟΟ Ι
. . Διπλωματικο5
Νεο χτυπημα Μαρ
με 7% μειωοτι και ν€ε5
Ι Ου μ μαχιε5
στι5 ετιικουρικε5 ω" Μό
Πέντε βασικό σημείο Περιλαμβάνει τη5 ρωοοη τελική Πρόταση ττιε κυβέρνασα5 |
για το Ασφαλιστικό. 30-3τ ΜΡ ρκ ιΚΠ5
συγκρουΟΠ5
 στο καυτό μέτωτιο
Ενε ειακόε , ,
ργ Τα ρωσικα αντι
σξον°8 σ"νεργσσω$ Ποινα στην τουρ
με Το 'σρ°"λ κική οικονομία
Βήμα συνεργασία5 για το ενεργειακό Και ο αντίκτυΠ08
καιτι5 ετιενδυσει5. Με· σῖΠν Ελλόδα
|ΝΗΣΕΙΣ Ψυχρου Πολέ
μου σε διτιλωμαιικό επίτιεδο Πυροδόττισε το θερμό
επεισόδιο Τουρκία8 - Ρωσί08, ενώ διαμορφώνονται νέε8 συμμαχία. Η Μόσχα κατηγόρησε ευθεω8 την Αγκυρα ότι υποθαλτιει την τρομο=
κρατίακαιΠροετοιμόζειισχυ- ὅ ε “ ο -- - <·  . - . | '<  Ι Ι
Ξ Μαχατικα, κατα Ποσα Πιθανότητα ρωσικα. χτυτιασαν τουρκικό κόμβοι στα συνορα Συρια5 - Τουρκια5
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣτΕ ρα αντίτιοινα. Η 9υασιγκτον
καλο νε" γω ἔ5ἔἔἙ3ἙἙὅἶἔἔΉἶ _
οικοδομικού5 Τηνίδιαοτιγμή κλιμακώνε- ο' ῖ°γΡΒ|κεΣ ΑΝῖ|Φ^Σἶ|Σ | "ΡΩΤοΦ^ΝΗΣ
ουνεταιρισμούε Ξεἔὅ:Ξἔ%Ἡἔ Ρεσιταλ υιτοκρισια8 ατιο ἔ]Υἔἔ%=%Η
Υαοχρεωμένο το κρότοε για τερΠ Περιοχή του μετώπου τουε Π ωταθλΠῖέ8 των :
αιταλλοτριώσει5 ή οντολλσγἑ8_ 27 Με ζὡνα8 Με Συρία). ' ρ : ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗ
3." Παραβίασεων στο Αιγαίο ε ΣγριΑκΗ ΖΩΝΗ