Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: "Βροχή" μηνύσεων για χρέη και μαύρο χρημα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΑ| ΕΠιχιΞιι>ι-ιΝΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Μ.ηείτεΠιΡοτίκί.ἔΓ
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 /τιμη: 1,30 € Ετος: 910 · Αριθμός φύλλου: 25.934
Γιῶργος Κατροόγιταλος
υπουργός Εργασίες
Αγκελα Μέρκελ η
καγκελάριος της Γερμανίας'  
Τ Α ΤΕΜ
ΚΥΚΛΟΦΟΡ|ΑΣ
σημερα στη Ν
Με αυξημένα μεγέθη
και «ετοιμοΠόλεμος» ο ΟΠΑΠ
ΕτοιμοΠόλεμη εμφανίζεται η διοίκηση του ΟΠΑΠ
έναντι της εΠιβολιῆς του τέλους στο Παιχνίδια του
Οργανισμού. ΟΠως τονίζεται οΠό τη διοίκηση, η
ΟΠΑΠ Α.Ε. λαμβάνει όλο το αΠαραίτητα μέτρα γιο
την ΠροάσΠιση των δικαιωμάτων κοι δικαιολογημένων συμφερόντων της. Το έσοδο της εταιρείας στο
εννεάμηνο διαμορφώθηκαν σε 3,061 δισ. ευρω
έναντι 2,981 δισ. ευρω, αυξημένα κατά 2,7%. >ί 5
ΠροσΠάθειες εΠαναλειτουργίας
κλειστών βιομηχανιών
Τις δυνατότητες εΠανεκκίνησης κλειστων βιομηχανικων εγκαταστάσεων ανά την Ελλάδα εξετάζει το
υΠουργείο Οικονομίας κοι ΑνάΠτυξης, με την υφυΠουργό αρμόδια γιο θέματα Βιομηχανίας Θεόδωρο
Τζάκρη νο Ζητεί αΠό τις Περιφερειακές αρχές νο
υΠοδεΠουν δέκα τουλάχιστον κλειστές εΠιχειρησεις
ανά Περιφέρεια, οι οΠοίες θα μΠορουσον νο εΠονολειτουργΠσουν. >'| Ο
Οι εξαγωγικές αναθεωρησαν
τη στρατηγικη τους
Θεαματικές αλλαγές στο εξωτερικό εμΠόριο λόγω
των ωστε' ςοηττο|ε καταγράφηκαν στο γ' τρίμηνο
του 201 5, με τις εξογωγικές εΠιχειρησεις νο αναθεωρουν τη στρατηγικη τους, τόσο ως Προς τις χωρες
Προορισμοι] όσο και ως Προς το «καλάθι» των αγαθων. >ί ί
ΚαμΠανάκι για τα εΠισφαλη
δάνεια ευρωΠαίκων τραΠεζων
Τον κώδωνα του κινδύνου για τη «χιονοστιβόδο»
εΠισφολων δανείων Που αΠειλεί το ευρωΠαίκό τροΠεΠκό συστημα έκρουσε χθες η ΕυρωΠαίκΠ Αρχη
ΤροΠεΖων, με τη συνολικά τους αξία νο ανέρχεται
στο ί τρισ., Ποσό Που ισοδυναμεί με το ετησιο ΑΕΠ
της |σΠανίας και το 7,304 του ΑΕΠ της Ε.Ε. >7
Σε αντίθετες Πορείες
οι οικονομίες ΗΠΑ-Γερμανίας
Με ρυθμους ταχύτερους των αρχικων εκτιμήσεων
αναΠτυχθηκε η αμερικανικη οικονομία στο τρίτο
τρίμηνο, εΠιβεβοιωνοντας ότι Παραμένει βασικός
Πυλωνας στηριξης της Παγκόσμιας ανάΠτυξης. Η
δυναμικη Πορεία των ΗΠΑ έρχεται σε αντίθεση με
την εΠιβράδυνση των ηδη αναιμικων ρυθμων οίκονομικής ανάΠτυξης στη Γερμανία. >22
[ΣΔΟΕ - ΜΥ] 11.500 μηνυτηριες αναφορές για συνολικά Ποσό 1 8,4 δισ. ευ ρώ
«Β ροΧη» μηνύ σεων για
Χρέη και μού ρο Χρημα
ΕΝΕΡΓΟΠΟ||·|θ|·||(Ε ΑΠΟ Τ|'| Τ
|·| ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣ|·|Σ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΦΕ|ΛΕΤΩΝ
Αθρόες μηνυυίριες αναφορές σε βάρος οφειλετών του
Δημοσίου, καθως και υΠόΠτων για ξέΠλυμα βρόμικου
Χρηματος. υΠοβάλλονται αΠό τις εφσ ρίες και το ΣΔΟΕ.
Σύμφωνα με τα στοιΧεία Που αΠοκαλύΠτει η «Ν», στο
δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου του 2015 υΠοβληθηκαν Πάνω αΠό 13.000 μηνυτηριες αναφορές σε βάρος
οφειλετών, ενω Περισσότερες αΠό 1 1.500 εξ αυτων αφσ
ρούν συνολικά Ποσό 18,4 δισ. Πρόκειται για φυσικά
ΠρόσωΠα και εΠιΧειρησεις Που έΧουν καθυστερησει
να Πληρωσουν φόρους άνω των 50.000 ευ ρω για Πάνω
αΠό 4 μηνες αΠό την ημερομηνία λήξης των Προθεσμιών,
με αΠοτέλεσμα να έχουν υ Ποβληθ εί εναντίον του ς μηνύσεις αΠό τις αρμόδιες ΔΟΥ για το αδίκημα της μη
καταβολής χρεών Προς το Δημόσιο. Παράλληλα, ενεργοΠοιΠθΠκε αΠό την 1η Νοεμβρίου η δυνατότητα κατασχέσεων τραΠεζικών καταθέσεων των οφειλετών >3
Πολεμικό
κλίμα
μεταξύ Ρωσίας
και Του ρκίας
Ατμόσφαιρα ρωσοτουρκικου Πολέμου
δημιουργεί η κατάρριψη ρωσικου
μαχητικου αεροσκάφους αΠό την
Τουρκία, Προκαλωντας διεθνη ανησυχία
για το Που θα μΠορουσε να οδηγήσει μία
κλιμάκωση της έντασης μεταξυ των δυο
χωρων. Ο Ρωσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ
Πουτιν χριισιμοΠοιιισε ιδιαιτερως
σκληρη γλωσσα, οΠοκαλωντας την
κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους
ιφωτογραφίο) «ΠισωΠλατη μαχαιριά»
την οΠοία «διέΠραξον συνένοχοι των
τρομοκροτωψ›, με την κυβέρνηση της
Μόσχος νο συστηνει στους Ρωσους
τουρίστες να εγκαταλείψουν την
Τουρκία. Το ΝΑΤΟ, Πάντως, Πρόσφερε
Πλιίρη κάλυψη στην ενέργεια της
συμμάχου του. >25
Παραίτηση Ευ. Νε'ι_μαράκη
ΕΥθΡΑΥΣΤ|·|
ΑΝΑΚΩΧ|·|
[Κομισιόν] Πρόταση για τον τρίτο Πυ λώνα της τραΠεζικης ένωσης
Προς Ευ ρωΠαϊκό Σύστημα
Στιι ΝΕΑ Δ|·|Ρ|0|(ΡΑΤ|Α Εγγύησης των Καταθέσεων
[αΠόκρατικοιιοιιὶσεις]
Μικραίνει
η Προίκα του
νέου Ταμείου
Με έλλειμμα θα ξεκινησει τη λειτουργία του το υΠό
σύσταση Ταμείο ΑΠοκρατικοΠοιήσεων, καθώς οι τραΠεΖικές μετοχές Που Προορίζονταν να αΠοτελέσουν
ένα αΠό τα βασικά «Περιουσιακά στοιχεία» του νέου
Ταμείου ΑΠοκρατικοΠοιΠσεων θα είναι λιγότερες των
Προσδοκιων. ΔυσΧεραίνεται έτσι το εγΧείρημα της άντλησης του Ποσού των 50 δισ. ευ ρω έστω και σε βάθος
Πολλων ετων. Η σύσταση του Ταμείου ΑΠοκρατικοΠοιΠσεων είναι ένα αΠό τα φλέγοντα θέματα της διαΠραγμάτευσης με τους θεσμούς. >4
[|ητει·ηετ οί ΜΜΜ
κοινού ργιος
θαυμαστός
κόσμος
Το χθεσινό κτυΠημο κατά του ΣΕΒ, στην καρδιά της Αθηνας, θύμισε -κοι
στο μέρη μος- Πως η τρομοκρατία δεν έχει συνορα. Η τοΠοθέτηση βόμβας
στην είσοδο του κτηρίου της οδού Ξενοφωντος κοι η έκρηξη Που ακολουθησε στις 3.35 το ξημερώματα αναστάτωσον το Συνταγμα. Ευτυχως, οι
ζημιές ηταν μόνον υλικές. >28
Η νέα τάση στον Χώρο της τεχνολογίας είναι το ΙΠ“τεΓηετ οί ΤΠίηἔΞ,
σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν και του ΒΕ ΕοΠιηιυηιςειτίοη ΝέτννοτΚ8, με τίτλο «ΒεΠηίΠΟΠ οί'τι Βε8ετιτςη τιηά ΙηηοψιΠοη
ΡοΠςγ 1ενεΠ181ηἑ (ΞΙουά (ΞοΓημυτίΠἔ αηά ΙοΤ ΕοτΠοίΠ;1τίοη», σε
συνεργασία με τις εταιρείες ΙΒΕ,
ΤΧΤ Που δημοσιεύει η «Ν». >26

Τελευταία νέα από την εφημερίδα