Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
. ΤΑ ΠΡΑΤΜΑΤΤκΑ Α'ΤΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΟΑΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡ'ΟΥ
ΜΜΜ ΜωΜ#   :.“!Μ9¦
ΜιΜΜοπΜο ' _ Ά ΜΜΜ
Του5 ενώνετ η κοινή
πόση του5 κοτό .= -;` Η " · Ν Η.ω.·.εεΝΠ=ς »Ν` < η ή
 Τ μπω! `ῦ):· ' Τ
 κ › 
ι . 6 . Τ Ρ Η ἶΧ ι!
του ΥφυΠουργου ' . 4 _ Τ 
Ο Εενερωμένοε Μα τω πριΜού» ΜΙ η οντίὁροσΠ των  4
ΜΜΜ" Μ"ΜΜ
 κι" Μο" Μ"
ὰ ΠΑΡΑΣκΗΜΑκΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡ'0Υ 2015 · ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2581 ·ΤΤΜΗ 1.30(
ΜΜωἡ Μπι
θιιΜα·όΜ·τΜ"!
ΝέοςΒρΜω Νέον Μ 0ΜωΜ.
Τ-0ΜΜΜγερνωΤωΜ :ω 5
“Ό Πέρσι ο· Μ Π&Μ
·ῷ:· Η Σάκος
οι ο· Μως
ΜΜ'ΑνΜγΜυΜΑΜ
το Μω.,.σκωαΠσγε :Η 6
· Η ΒΜ·ώ φωσ· ΜΜΜΜυ
· ΣΜμ με α, για κέρδη!
_ των ωΜεε,_ ε'
ΜΡ η; · αν Η'.
Με στον Β'όμΜἩ· αΜ·Μ ΝΜΦωω Π@¦ωω¦ΜΠΜὸ Με· κρέμα· σπόρ· ΠΜ' Δω·
“ΜΜΜΜ '
Ϊ'7)|Λ ΝΕΛ '|Λ|ΧΝ|Δ|Λ ΣΤΑ )“κΛ')|Λ ' 'Λ ΤΟΥΣ «Φ|Λ|||Τ|ΟΥ)_»
.. “μ . ά Ο Ο
κ- "ϊ· δυο «πικαπ» ι·Βονπ
κ” ) ) ΑΠ·
Καιέρριω ρωσικό
μοχΠιικὸ α Τούρκοι 23