Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΝΑ 'ΜΗΝ Δοθει Η ΠΑΡΑΜικΡΗ ΑΦΟΡΜΗ Πο ΜΑΤΣ Με
των ΠΑΝΑ|ΤΩΛ|ΚΟ κΑι τιΜΩΡΗΘει Η οΜΑΔΑ Μι Η εΔρΑ
. “Με ΑΥΤΗ των ειιο, ΜΠΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕ|ΤΛ| ΝΑ ΑΛΛΑΞΕ|
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝ|κ0 ΠΟΔΟΣΦΑ'Ρ0». Η θΕΣΗ ΤΗΣ «ΚΠΡ|ΝΟΜΛΥΡΗΣ»
Τετορτη 25 ΝοεμΒριοΟ 2015 / Φυλλο 1043 <2243› / ε 1.30 ΠΑΕ. ΜΕΤΑ ΚΜ ΤΑ οΣ^ ΕΠΝ^Ν ΣΤΗ ^ΕΩΦΟΡ0
ἶ - ~  'Μ ·  “ Ο Ι '
Ξ · Ο. ·: αη;ἶὲα 
Η περἱοὁοε
Με δαμόσιαε
διαβούλειισιιε τελείωσε
και τώρα απομένει...
Ο ΠΜΜ£ΙΜ 'Ο
ΣΔβ ...ΜΜΕ το Πογ ιιΑΡειτοΝ ΦΑΚΕΛ0 | .
ΝΑ ΜΗΝ ΜΝ... ΞεχΑΣ κι Αγιοι: η
ΣΤΟ ΣΥΡΤΑΡ| ΤΟΥ, ΝΑ ΤΟΝ Υ Ο|'ΡΑΨΕ|
ΠΑ ΝΑ ΕΚΔΟθΟΥΝ ΑΜΕΣΑ έ' ΑΔΕ'ΕΣ
ΣΤΑ ΧΕΡ|Α ΤΟΥ ιιιεΡιιιογ ΣΕἴ ΜΕΡΕΣ).
· ΣΕ ΚΑΘΑΡΑ ΤΕΧΝ'ΚΟ Ε ΠΕΔΟ, Η
ΧΘΕΣ'ΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Υ ΟΥΡΓΕ'Ο