Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
··'· 
Μ Μαι ι
ΆΜ<Λ Με)
(ΜΜΜ)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣΑΠΟΤΟ 1894
. · Μ4'ΤΜ '.ω€
ΤΜδΜΜω·ΜΒ ΜώλΜΜΜςΜ
ΜωΜΜΜΆΜω 7 ΜΜ Μ, Μ η Μ. ΤΜ α'ΤώΚἐωἄ0ΜΜ“Μ
ω Μαωωω8ω ο . ΜΜΜ 'Μ“ςΜΜ Σ.ΜωΜω7Μ
ΜΜω“ω ο -. ,ό ϊ· Μ
ΜΜΜ" 7 Ανω Με' -Μ Με ἙΜ1ω
| Ι Εὑ ' π ὁπτασία
Με κακοῦ Θε ο ετωπο ω. “9
· υ 1- ΓΜοΕΚΜ
μυ@ια εποπω Ι Ι ι ε Μ Σώοι»
Ρ _ |  ωωωἩ τω' ·Δ'οΣω Μωω
ΜΜΩΜΜ$“ω ωΜτ γω· Μ
ΑΜ Η· ωοΜ.Μ ΜΒΜ
Ζΐΐἔἔ;*“ψἩ% Ω · . . 0 ΜὴΜΜΜἡὁὴΜ
Μ" ΜΜΜ' “Ανω-ω' ω Ναι ἈνώπμεκοιπςΜ ΟΜΚαμεΜ οι'Μ ΜΜΜ Ἡ
:νΤἔ&ω ΗΜ χατ· ΜΜΜ.ΜΜΜ
Μ Με' .Ἡ Μ
Μ ω ΜΜΜὡ Η Μ Μ Μ· ΜΜΜ Μ
Μ$%ω ω “Μῖ“““Μ”” 
ΜΜΜ-Μ* ψ Μ ωω%μ ι ”Ιω
ΜήΜ ΜΜΜ ή· βἔ·Μα ῖὁῖ.ΜΜ| ω °Βω°°_-Μ* η
Μ““Μ| *Μα η; Μ Μ Φ ΜΜΜΜ ΜΜΜ
πι: :ΜήνΜΜρ τ6ωτΜωΜ·Μ
“ΜΜΜ ¦¦“¦.¦._“Μ“ Τἑ“Ψ“Μ·”'ω"°'ῦ=Ἡ“ ΜἙΞ9“Μ“ΜΜΜΜ ΡΜ
“ώ ΜΧΔ"Μ“ὡὡ Μ....-..Μω6Μω
ΜΜκω“η=Μ η :Θ Μ
Ψ"°“=“*ω Μ ' 'ω ΜΜΜΜω ΜαωὲΜἶΜ
Με· ΜΜΜΜΜὡΜ ΜΜΜβὡΜω ΜΒ Η ω
αν· κΜ“  Μ- --ΜΜ%ωω“
ω' ,ΜΜΜ
 $Βπ ώ α Μ ΜΜΜΜΜω
ΜΜωῆΜΜΜ ὑ“ωΜΜ “β ΜωὑπωΜωο·Μ ΜΜ“Μ
ΜΜΜ ωωωΜΜΜ Μ'ἔΜΜΜΜ* “ωηΜΜΜΜ.0Μ
ΩΜΜ.“ ῆΝ&ΔΜ& ἔΜΜ3ἴάΜ= Ξ Μο”
ΜΜω|ωωΜω“ Μ·- ΜΜΜ”
ὡΜωὡΛΜ $ΜάΜἩ
“Μ "Μ . ωΜωωΜ
Μὁ:ΜΜήΜ& ”ΜΜΜ Μ Μ- ή
'ΜΜΜ πως. “Μὴ ΜΜΜ ύΜΜ
 ΜεΤΜΜΜ“μ Μ ΜΜΜ
°ΜΜ“" “ή “ω“ΐ Ἡ:ΑΜωω 'ἩΜ8ΜΜΜΜ Μ ΜψΏΜΜΜ
ΜΜΜ“““ΜΜ=ὡω ω Μ ωΜΜΜώ Μήπως ἈΜ ωψδω
¦ἡΜψ* ΜΜΜ-ΙΜ ·“ΆΜΜΜὡω ΜΜΜωΜ ηΜΜἈΜ .οΜΜω ΜΜΜ"
ἔω ΜήψὴΜω ωΜωωω“.Μ ωΜΜΜ% ΜΣὡΜΠΜη ΜωὁΜ .Ἐ  ών Ἡνὁ Μ; °ἐΒωψ~° Με· 
ΜΜΜ · Ι φωσ η:
ἩΜ»' ω ς Μακ ή Μ δ" ΜΒΜ 2Μ·Ἡ φ 8. ώ
ΜΜὡΜ$Μ| ὅ “Η ¦¦¦¦ΜΜΜΜ ωΜ ““ΜΜζ“ω" ω¦Μ ὡΔωωδωωΜω Με τ6»ωω ἐΜἀΉΜ
ω'ΜωωώΜαΜΜ ή ως Ἡ%“Μ ΜΜΜ $ΜΜἑΜΜΨ” ΜΜὺ° ΣΜω ἰωΜΜ
ῳ=ΜωΜωψω ΜΜΜΜ ,Μ ἈώΦ “ΜΑΝ ω.ΜΜωωα ωω.Μ“ Μω#
ΜΨΜΜ%Ή “Μ °°'ῦ”' Μ“ κκ ΜΜΜ ω:ὁ·“:: ἴἐΜΜ
“ωκωΜ. το ω εδω ω ω Μωωω.ῳη ΜΜΜ; |¦ .8861 ·_¦
Δω ω Μακ Β ΜΜΜ-“ΜΜΜ “ΜΜΜ “Μ ή ή Μ. ΜΒ ὰ·ΜωΜ
ΜΑ ω -ιψ Μ Μωβ :Ι ωπωωΜἩ Μ“ΜπωΜ ω Μ ω ψωωἙ
ΜΜΜ ώ ¦ ΜΜΜ Μ““ ῳω ¦“¦ ΤΜ¦Μ“ ω ωωψΜ Μωω
Μ”... Μ““ὡΜ Μα ήν ἔσω αΜ“ω ΜὡψῇΜ ύ“Μ“* η. ω
$ΜΜὡ=ΜΌΜκ= ΜαἈΜΜ &ΜὺξΜὐΓ@ Μή' ω:ΜΜπ ΒήΜΙ·“ωή
ΜΜΜΜὡ ωΒ;Μψν$ ἔωΜ η ω* “Η ΜαΜ κ _ΜΤω
 α :ΑΜωὴΜΜ ωΜ¦ω ωωωωΜ ΜΜΜ""ὑήὁΜ"ὡΜ Μὴ" ωἀ')Ξ@
Ζ ΜςκωΜω““ ΜΜΜ· ήν Μὴ ώΜῆἈΜ ἑπΜ" ΜπἔΜ
Μ· ἡ.%¦ω Μ8ρωΜ
' Τ” ° | “καπ ΜΜΜ ΜΜΜ
ωω<ωἡΜ Μ Μ ὰ·
| | | ω ωΜ:
Μ Το κοκκινο πακετακω ἔΜΨ =Μ.Ἑ
ΜψΜ· ω ο, μ η Ο?
Μϋ“Μ ω αωὴ·ω·Μ ΜωψΜπΤὰΜ ΜΜΜ Μ&Μ ὁ'Μω°ρ
Μω*“ “ἙΜΜ`Μ¦ω- .ΜΜΜ= ω€Ἡ Ξ
:Μ Μ· ΜΜΜω ==ὡΜῆω :··υ=ψΜ=ὴΜ .τ_ΜἘ
Μ "- ω η* "Μ ω · ω Β -Μ“ ΝΝ)...
ΜΜΜ ·ωΜωω :ΠΜ=ω°ωπ ωψῳ8Μω ψωὴΜωω ”έα άΜω
"ΡΜ Μ“ΜΜ ωωωΜωῳω ΜἡΜωωω ΜΜΜ” ή &6"ω Μ"'ξω ω
:ΜΜ““ ·····“ “ΜΜΜ .ω ··κ“··ΜΜ·ε “““ψ““ ΜΜΜ κτ ““°°“
Ε . β
Μ“Μώ ΜΜὑΜΜ Μ·ὡω Μ“ἡΜω Π | ω στα .ΜΜ ω ω
Μ π.: Μκω“ΜωΒ= ωφ&ώζωηῳ ω"'=ὡ“Μ“_“ω Μἴἔἑἄ 7ωω:ωἔ ωἩωωἴ
· Μ·ΜΜψΜ η“ωΜὴ· " ω” ω κ ύ ῳωωω ΦΩΦΩ ω
““.¦“ Μ Μ¦“ω¦¦ . -““¦ -¦ω :εΜΜ“ Μ“ω:ΜΜῳ :ω τα ·Μ“κωΜ
Ψ Μ Μ ἔκ “ώ *Μ Β*"=*ἡπ κΜω8Μ ΜΜϋ
Μ“Μ “Με-Μ. πω π: :ω ή: “ΤΜ“:Μ“ ἱΨωἩω
ΑΜΒ-Μ
'Μ“"Μβ ἩμΜ=·ω· Μ“*"'"“ 'Μ'“ ' ω" ω μ ἡ Ταῳ·κἀ ΜωΨἑΜ
Μ Μ ·Μ ώ ψω-·Μω ωωωΜὴ οΜΜ ή ο
. Η· "ῳ""Μ¦ ΜωΜ ΜΟΒ ΜΜωΜΜ“ ΜΜΜπ.Μ
ω” Μΐω:-·; Μ Μ Μ Μωαβ ΜΜ'Μ"ω' ΜΔωΜωΜωω4›
Μ Μ Μ ωωΜΜ η· '
| Φ ω ώ ΜΜΜὴ” Μ "ΜΒΜ
ΙΝ· ο" η