Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Τ Ο ΛΟΓΟΣ
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ'Τ'ΚΗ ΚΔ' Ο|Κ0ΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
υ. ΟΥΜ°Υ θ7θθ · 'Τ°| 'Ια - ΠΠ" Ί ευ ώ - ϊ!Τ|ΡΤ" 23 ΝΟ"'Ρ|°Υ ¦°'δ
/ ΤΕΜ κγκΑοΦοΡιΑΣ
Ρωσία ω Τωρα· μαμα
“ΤΜα Ξεκίνησε η ανἀρΤηση σΤο Με
Με ένα ά θρο ως η δρειανικιί
Τε|εαωρ'ι ε ηγεί γιαιί η κατάρριψη
ιου ρωσικού μακηιικοὐ αηά ων
Τουρκία δεν είναι η αρκά ιου Τρίιου
| | |
Παγκοσμίου Πολέμου.
ΣυγκεκριμέναΞ σιο άρθρο αναιρεί:
μπαι οιι η κατάρριψη ιου ρωσικου
μακηι·κού είναι μια εξαιρειικά εαι- _
κίνδυνη στιγμη Μαν ΜΜΜ εμφύ- ` ·
λιο πόλεμο ως Συρίας. ' ΤΤ" “* ω`*
δΜια κρίση σαν και αυτή άιαν ἐπε- ΣΞλ_ Ι
άν ανασα ευκω γράφει η ανν ικιί ό
εφημερίδαΨ|`σ|εςωρ|ι και ιιροσθἐΙει «  Μ
οτι σιο πλαίσιο ως αυξανόμενης
πιο· ε;ε€:λ::·;Τ·:ααΉε “Τα ΤΗΝ εΝοΤΗΤΑ Τογ ΚΟΜΜΑΤΟΣ» έκρηξη βόμβας
· Σελ.2
άκωαης. οι δυτικο· σύμ αχοι ως
ἴουρκίας θα προχωρήσουν με προ· Γ ϊ η
σοκη. ο· - · 
Η Τουρκία διαμαρηΞρειαι εδώ και ή ι τ. _ <
καιρό για ειιανειλημμενες ηαραθιά- ε ; ρ ς ς ς ά Ι _ ί . ' Τ'ΠΟΤΛ ΔΕΝ ΤΕ^Ε|ΩΣΕ
σεις του εναέριου χώρου ω από ὰ. ε Τ Κ Ϊ ' | τ Γ .ε
ρωσικά αεροσκάφη. με αηοι πα _ ¦ ι η Τ | χ | κ ¦ ' -. “
να εκδώσει ανακοίνωση και ιο Α- νν . γ Η 1 | “ ; ·
Το. Το δημοσίευμα ακό α αναφέ- ί ω ' ' μ .  Ξ η ¦ ”
ρει άιι δεν πρέπει να εκάσουμε Ξ· _ ' Μ Δ
ηως ηριν ηερίηου ένα μάνα η Τουρ
κία καιέρριφε ενα αεροσκάφος ηου / 1- ί" | γ
ιελικά ηταν ένα ρώσικα μη εηαν- > Χ › κ '
δρωμένα αεροσκάφος και οχι μα· ή ¦ Ι Ϊ ¦
χηιικά αεροσκάφος. | η ' 9
"Σιους αιθέρες ως Συ ίας αερο- ~ · `
σκάφη ως Ρωσίας, ως υριας, "αν
ΗΠΑ ως Γαλλίας. ως Βρειανίας,
ιου Καναδά. και α αδικα αεροσκα
φη "συνωσιί:ονιαι'. Με τα ρωσικά
αεροσκάφη να Βρίσκονωι σε μικρή
απόσταση από τα αεροσκάφη σου
αμερικανών, και με ω Ρωσία να
εααναλαμθάνει ων αιιαράδεκω συ- 4
μηεριφορά σου έχει ηαραωρηθεί “
τελευιαία άσο αφορά ης ησραθιά
σεις εναέριου κώ ου. Μαν δεδομέ- · - Α
νο 6ιι κάιι Τέτοιο α συνέδαινε" ανα- '. η
φέρἶΙαι καρ=κωρισιικά σιο άρθρο 7 η ω Π 
Μό· ἔπὶἴ=&ς. ώρες και ημέρες θα ί ν 
δείξουν ων έκθαση.
Ο λογικάς Ω Σελ. δ