Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πού θα δοθούν τα 2 δισ.
Newspaper website WebsiteRecognized text:
νννννν.η8ίτατηΡοΓἰκἰ.8Γ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 /τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΡ|||(|·| ΚΑ|
ΕΠίχΕιι>ι-ιΜΑτικί-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 91ο · Αριθμός φύλλου: 25.933
Το χρέος της Ελλαδας
μΠορεί να καταστεί βιώσιμο
ναυΠηγοεΠίσκευΠ
Εβαλ έλος στη δωδεκαχρονη
διακυβέρνηση των Περονιστών ί
σημερα στη Ν
Κεντρικό 8ι ΝΑ ΕυρώΠη:
Πρώτη σε Με η Ελλαδα
Η εξαγορά της ΡηετΠιετηεη αΠό τη βρετανικό ΒΕ
Ρώτησε τη έναντι 642,5 εκατ. δολαρίων καί της
58ιΒ Βιομηχανικό Ορυκτά αΠό τη γαλλικό |ηιοτγ5
έναντι 634," εκατ. δολαρίων αΠοτελουν δυο αΠό τα
ιο κορυφαία εΠίχείρηματίκό θα* στην Κεντρικό
καί Νοτιοανατολικό ΕυρώΠη στο α' εξάμηνο. >Τ4
Προς ενιαία φορολογικό κλίμακα
Τη θέσΠίσΠ ενιαίας φορολογίκΠς κλίμακας για όλα
τα είσοδόματα σχεδιάζει η κυβέρνηση, με την ταυτόχρονη θέσΠίση αφορολόγητου ορίου, το υψος
του οΠοίου δεν έχει ακόμη Προσδιορίστεί, όμως θα
συνδέεται με τη χρηση Πλαστικοί] χρήματος. >θ
Λ. ΚΑΤΣΕΛ|·|:
Ο| ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΟΑ ΝΕ|ΩΣΟΥΝ
Τ|Σ ΧΡΕΩΣΕ|Σ >9
Η κυβέρνηση στις συμΠληγόδες
ασφαλίστικου-ίδίωτικοΠοιησεων
Σε κινησεις Που αΠοσκοΠουν στο να κερδίσει, Πολίτίκό, χρόνο εΠίδίδεταί η κυβέρνηση γυρω αΠό τα
Ζέοντα θέματα της οικονομίας, ιδιαίτερα εκείνα Που
έχουν κοινωνικές εΠίΠτώσείς, όΠως το ασφαλιστικό
και οί ίδιωτίκοΠοίΠσείς στην ενέργεια. >'|0
Μίκι· καί Δ||ει·εεη
μασ γία Τ60 δίσ. δολ.
. Τη μεγαλυτερη έως τώρα συμφωνία
στον φαρμακευτίκό κλάδο ανακοίνωσαν χθες ΡίίΖεί° καί Α"έτεεη,
ΦΜ· ενώνοντας τίς δυνάμεις τους σε μία
συγχώνευση Που η αξία της ΠροσεγγίΖεί τα "60
δίσ. δολ., δημίουργώντας τον μεγαλυτερο όμίλο
φαρμόκων στον κόσμο. >2Τ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ |'|Α
ΚΡΑΤ||(Ο ΧΡΕΟΣ 2 ΤΡ|Σ. ΔΟΛ. >Ζο
ΕΥΡΩ: ΚΑΤΩ ΤΟΥ Τ,Οθ
ΕΠΑΝΤ' ΤΟΥ ΔΟΛΑΡ|ΟΥ >16
ΟΤΕ: ΑΝΑΔ|ΑΡΟΡΩΣ|·|
Ο"ΟΛΟ|'|Α|(ΩΝ ΔΑΝΕ|ΩΝ >12
ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΣΤΗΝ ΤΕΛ|Κ|·| ΕΥΟΕ|Α
|·| ΑΝΑ|(ΕΦΑΛΑ|ΟΠΟ||·|Σ|·| >7
ΤΡΟΠΟ'(ΡΑΤ|Α:
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΡ|Ο,
ΠΑΡ|Σ| ΣΕ ΠΟΛΕΜΟ >22
[ΔΝΤ] Ζητεί βιώσιμο Χρέος, ΠροαΠαιτούμενα, συνταξιοδοτικό, δημοσιονομικούς στόχους
Πού θα δοθούν τα Ζ δισ.
ΕΜΣ: 1,2 δισ. σε Χρεολύ σια και 0,8 δισ. στην Πραγματική οικονομία
Στην Πραγματική οικονομία θα διοχετευθούν τα 800 εκατ. αΠό τα Ζ δισ. της
υΠοδόσης Που εκταμιεύει οήμερα ο ΕυρωΠαίκός Μηχανισμός Σταθερότητας.
ΟΠως διευκρίνισε ο εΠίκεφαλής του ΕΜΣ
Κλ. Ρέγκλινγκ, τα Χρήματα αυτό θα διατεθούν για: ' εξυΠηρέτηοη του Χρέους
- η Χώρα οφείλει χρεολύ οια δανείων του
ΔΝΤ 1 ,Ζ δισ. τον Δεκέμβριο ' Πληρωμή
οφειλών του Δημοσίου και ' κάλυψη
εθνικής συμμετοχής σε συγχρηματοδοτούμενα έργα. Οι εταίροι εμφανίσθη
Παράταση διαΠ ραγματεύσεωνγια:
' Το β° Πακέτο
' Την αξιολόγηση
' Τη συζήτηση για το Χρέος
καν ικανοΠοιΠμένοι στο Χθεοινό Ευτοέσουρε γιατί τα ΠροαΠαιτούμενα του α:
Πακέτου Που ήδη εγκρίθηκαν ήταν δύσκολα καθώς και γιατί η ανακεφαλαιοΠοίηοη των τραΠεΖών αΠορρόφΠσε 1 5
δισ. λιγότερα. Το ΔΝΤγνωστοΠοίΠ σε ότι
είναι διατεθειμένο να συμμετάσχει στο
Πρόγραμμα, αλλά υΠό ΠρουΠοθέσεις.
Εκτός αΠό τη βιωσιμότητα του χρέους,
ζήτησε την υλοΠοίηση των ΠροαΠαιτούμενων, τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού και την τήρηση των δημοσιονομικών στόχων. >3
85,9 δισ. ο «κόκκινος» λογαριασμός Προς το Δημόσιο
|ονονορίος
Φεβρουαριος
Μαρτίος
ΑΠρίλίος
Μαιος
|οίίνίος
|ονλίος
Αυγουστος
ΣεΠιείίβρίος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Η έλλειψη ρευστότητας Που μαστίζεί την αγορα και η οικονομικη «ασφυξία» των νοίκοκυρίών εκτίναξαν και τον Οκτώβριο τα ληξίΠρόθεσμα χρέη Προς το Δημόσιο, με τις
συνολικές οφειλές Πλέον να ξεΠερνουν τα 85,9 δίσ. Οι φορολογούμενοι τον Προηγούμηιο μηνα αφησαν αΠληρωτους φόρους και Πρόστιμα 832 εκατ., με αΠοτέλεσμα αΠό
τίς αρχές του έτους το συνολο των ληξίΠρόθεσμων να ανέρχεται στα Τ0,380 δίσ. >θ
[Νέα Δημοκρατία]
Πόλεμος
εναντίον
Μετά το φιάσκο της Κυ ριακής
οι εξελίξεις στη Ν.Δ. Προσλαμβάνουν τραγελαφικές διαστάσεις, καθώς οι υΠεύθυνοι
για την αΠοτυΧία να οργανώσουν και να εγγυηθούν την
εκλογή νέου Προέδρου του κόμματος Παρέμειναν μέλη της
Κεντρικής Εφορευτικής ΕΠιτροΠής (ΚΕΦΕ). Την ίδια ώρα η
κατάσταση στο εσωτερικό της
Ν.Δ. Περιγράφεται, αλά ΧομΠς,
ως «Πόλεμος όλων εναντίον
όλων», με σκληρές δηλώσεις
και αντιδΠλώοεις, κοινολόγΠση εμΠιστευτικών εΠιστολών
μεταξύ υΠοψηφίων και δηλητηριώδεις υΠαινιγμούς ακόμη
και για ανάμιξη εξωκομματικών Παραγόντων. >Ζ3
[εγκόκλιος] Εκλογίκευση Προστίμων για την είσΠραξή τους - Ειδικές κο ρώσεις για Παραβάσεις του ΦΠΑ
Τι ο ρίξει το νέο Ποινολόγιο της εφο ρίας
Μείωση των Προστίμων, στις Περισσότε ρες Παραβάσεις της φορολογικής
νομοθεσίας, με Πρωταρχικό στόΧο την
είσΠραξή τους, αλλά και για Πρώτη
φορά θέσΠιση ειδικών Προστίμων για
Παραβάσεις του ΦΠΑ Περιλαμβάνει
το νέο Ποινολόγιο της εφορίας. Τα νέα
Πρόστιμα ξεκινούν αΠό 100 ευ ρω. για
μικρές φορολογικές Παραβάσεις, και
φτάνουν έως και 20.000 ευρώ για τις
μεγάλες εΠιΧειρήσεις, ενώ ΠροβλέΠονται και αυτεΠάγγελτες Ποινικές
διώξεις για όσους εντοΠιστούν αΠό
τις φορολογικές αρΧές να φοροδιαφεύγουν. ΑΠό τις 17 Οκτωβρίου το
Πρόστιμο για τη μη έκδοση αΠοδείξεων ανέρΧεται στις 2.500 ευρώ. >4-5
Σε αδιέξοδο
οδεόη
το εΠιχαρείν
Δεν βλέΠουν «φως στο τ ανελ»
οι Ελλιινες εΠίχείρΠματίες ουτε το
20Τ 6. Αβεβαιότητα καί αΠαίσίοδοξία καταγράφεται σε μεγαλη
μερίδα των εταίρ8ών, οΠως Προκι]Πτεί αΠό την Ετησία Εκθεση Ελλιινίκου ΕμΠορίου της ΕΣΕΕ, Που
Παρουσιάστηκε χθες. Πανω αΠό 4
στις ιο Ο.Ε., Ε.Ε. και ΑτΕ ΠροβλέΠουν μαωσΠ Πωλιισεων καί κερδών τον εΠόμενο χρόνο. >9
οι προβλημα ΠΜ 20' ό
ίΟ.Ε.-Ε.Ε.-ΑτΕ)
8,9% Τθ,4%
Ανοδος Στοοίίίοιίιιο
3 ί “Δ
Δεν ννωρίζω/ 40,7%
Δεν οΠοντώ Μείωση
Μικραίνει
η μωρή
λιανική
Εξάντλούντάι οι αντοχές της μικρής λιανικής, η οΠοία εξακολουθεί να «βλέΠει» συ ρρίκνωοη
σε τζίρο και δίκτυο, αλλά ταυτόΧρονα και ένταση στον ανταγωνισμό, με τις εταιρείες του κλάδου να καλούνται να δώσουν μάΧΠ σε Πολλά μέτωΠα. >13

Τελευταία νέα από την εφημερίδα