Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
£4· | μεν |Ω _
Σήμερα
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ωσ““““·ο..,
ΝΕΦΩΣΕΙΣ: Νεφώσεις παροδικα αύζη μένες μέ
τοπικές βροχές καί καταιγίδες κυρίως στα δυτικα, βόρεια καί ανατολικό Αίγαῖο.Ἀνεμοι νότιοι
7 καί πρόσκαιρα στό Αἰγαῖο 8 μπωφόρ. Θερμοκρασία στα ἴδια ἑπίπεδα. Στήν Ἀθήνα έως 21 β.
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015
Κλήμεντος επισκόπου Ρώμης,
Πέτρου επισκόπου Αλεξανδρείας
Σελήνη 18 ἡμερῶν
Ανατολή ἡλίου 7.15' - Δύσις 5.08'
Αριθμ. φύλ. 40818 | Τιμή 1,50 €
Αμερικής 9,
Τηλεφωνικό
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 213 0170870
Τ.Κ. 10072, Αθήναι, εετίεηεννε@οιεηεί.ρτ
κέντρο: 210 8220881 , ως: 210 8248071
"Ετος 122ον
Ἀποθέωσις
τής ασχετοσύνης
Μετα τό προχθεσινό φιασκο τής έκλογής προέδρου τῆς Νέας Δημοκρατίας, βουλευτές καί στελέχη
τού κόμματος παρήλασαν από τα τηλεοπτικό «πανελ».
Καί αρκετοί (όχι ένας καί δύο) διερωιήθηκαν μέ τόν
πλέον Φυσικό τρόπο γιατί δέν γίνεται ή ψηφοφορία
μέ χειρογραφικό σύστημα, όπως στίς έθνικές έκλογές. Μαλιστα καποιοι εἶπαν ότι αύτό θα μπορούσε να
έχει γίνει καί τήν Κυριακή, μόλις διαπιστώθηκε ότι
δέν λειτουργούσε τό ηλεκτρονικό σύστημα Καί ότι
εδώ θα απαιτούντο λίγες ώρες παραπανω για τήν
καταμέτρηση τών ψήφων!
Ἡ ασχετοσύνη στόν τόπο μας δέν έχει ὅρια. Ό καθένας λέει ὅ,τι θέλει καί νομίζει ότι έχει λύσεις για
όλα, ακόμη καί ὅταν δέν ύπαρχσυν. Διότι στήν προκειμἐνη περίπτωση, ή διεξαγωγή πιο αλογα μέ χειρογραφικό σύστημα προύπέθετε δύο βασικα πραγματα: Πρώτον να ύπαρχουν έκ τών προτέρων έκλογικοί
κατάλογοι, μέ όλους όσους έπρόκειτο να ψηφίσουν.
Καί δεύτερον, να είναι προκαθορισμένο τό πού αι ψη
φίσει ὁ καθένας.°Ἀλλως θα ύπῆρχε ὁ κίνδυνος διπλο- »
ψηφίας καί τό σύστημα δέν θα ήταν διαυγές. Στίς έθνικές έκλογές, για να ψηφίσει καποιος πρέπει να είναι
έγγεγραμμένος στόν κατάλογο καί να έ μφανισθεῖ σέ
συγκεκριμένο έκλογικό τμήμα.
Τό γεγονός, λοιπόν, ὅτι βουλευτές αλλα καί τηλεπαρουσιαστές προτείνουν μέ τόση έπιπολαιότητα λύσεις πού δέν ύπαρχουν, αναδεικνύει τό δραμα αὐτῆς
τής χώρας. Μα, θα πείτε, πώς έγιναν οἱ προηγούμενες
έκλογές στήν Νέα Δημοκρατία μέ τόν ίδιο τρόπο χωρίς να ανακύψει πρόβλημα; "Η απαντησις εἶναι ότι τότε ύπήρχαν χρήματα για να σπαταληθούν σέ μία πολυδαπανη διαδικασία.°Ή μαλλον δέν ύπήρχαν, αλλα
ύπήρχε ακόμη ή ανεσις τού δανεισμού χωρίς έπιοτροφή. τον: ποἶτα“δίκονομικαέσφιζαν, ή διαδικασία
δέν μπορούσε να γίνει μέ ανάλογο τρόπο. °Εζ ού καί
οί αρμόδιοι κατέληξαν σέ μία προφανώς ανεπαρκή
λύση καί ή έκλογή τιναχθηκε στόν αέρα...
Καποιοι διερωτώνται πώς είναι δυνατόν να κυβε ρνήσει τόν τόπο ένα κόμμα τό ὁποῖο δέν είναι σέ θέση
να πραγματοποιήσει μία έσωκομματική έκλογή. Τό
έπιχείρημα ἰσχύει, αλλα δέν αφορα μόνον στήν Νέα
Δημοκρατία. °Ισχύει για όλα τα κόμματα -ή σχεδόν
όλα- πού διέπονται από τήν Βια νοοτροπία Οἱ βουλευτές καί τα στελέχη τους δέν·έχουν καμμία έμπειρία για τό πώς όργανώνεται καί διοικείται κατι, ώστε
να έχει αποτέλεσμα. Δέν σκέπτονται μέ απλό τρόπο,
έχουν μαθει να σπαταλούν ξένα χρήματα για να πετύχουν κατι πού είτε είναι έκ προοιμίου αχρηστο, είτε
μωρούσε να γίνει μέ πολύ χαμηλότερη δαπανη. Καί
δέν λογοδοτούν πουθενα για τίς σπαταλες στίς ὁποῖος
προβαίνουν, είτε ώς κόμματα εἴτε ώς κρατος.
Κλασσικό παραδειγμα πανακί ριβου καί ύδροκέφαλου ήλεκτρονικού συστήματος είναι τό ΤΜετ. Ό λόγος για τόν ὁποῖο «πέφτει» διαρκώς, είναι διότι είναι
ἑζαιρετικα «βαρύ» πρόγραμμα Καί τοῦτο διότι τό φο- ·
ρολογικό μας σύστημα είναι απίστευτα περίπλοκο.
Ἀντί λοιπόν, ὅταν ήλθε ή ώρα τής μηχανοργανώσεως,
να φροντίσουν οἱ κυβερνώντες να τό απλουστεύσουν
ώστε να είναι απλό καί τό Ταύροι, δη μιούγησαν έναν
ήλεκτρονικό Λεβιαθαν. Κατι ανάλογο συνέβη καί μέ
τίς έσωκομμαΞικές έκλογές τής Νέας Δημοκρατίας.
Οἱ ανθρωποι ειναι τελείως ασχετοι...
Άνετα θυνη πο
μέ τίς τραπεζες
Κόστος δισεκατομμυρίων από τούς χειρισμούς τού ΣΥΡΙΖΑ
Η ΑΝΕΥΘΥΝΟΣ πολιτική τού
Σύριζα στό θέμα τών τραπεζών
ὁδηγεῖ σέ αφελληνισμό τών έγχωρίων πιστωτικών ἱδρυματων οι):
ἑνὸς καί οφ' ἑτέρου ἑπιμερίζει σημαντικό κόστος στόν“Ελληνα φορολογούμενο, καθώς χανονται περίπου 25 δίς εύρώ πού δόθηκαν
στήν προηγούμενη ανακεφαλαι
_οποίηση για να στη ριχθούν τα πι
στωτικα ἱδρύματα. Τόν Ἀπρίλιο τού
2014 ό σημερινός ύπουργός Οἰκονομίας κ. Γ. Σταθακης κατηγορούσε για ζεπούλη μα τήν τότε Κυβέρνηση έπειδή εἶχε πωλήσει
(ύποτίθεται σέ χαμηλή τιμή) τίς μετοχές ἰδιωτικής τραπεζας πρός 0,30
λεπτα τήν μετοχή. Προφανώς δέν
μπορούσε να διανοηθεί ότι ή Κυβέρνησις τού Σύριζα εἴκοσι μήνες
αργότερα θα διέθετε τίς μετοχές
τής συγκεκριμένης τραπεζας πρός ι
ένα λεπτό τού ευρώ.
Ό Σύριζα έμφανίζεται να έχει
ξεχασω τελείως τί έλεγε παλαιότε
` ρα για αναλογες πωλήσεις τραπε
ζικών μετοχών."Ετσιχθές πέρασε
στήν αντεπίθεση καί μέ ένημερωτικό σημείωμα πού έζέδωσε τό
γραφείο τού Ἀντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως κ. Γ. Δραγασακη γίνεται προσπαθεια να ύποβαθμιστεῖ τό
γεγονός τής απαξιώσεως τών τραπεζικών μετοχών, οί ὁποίες τό 2014
στηρίχθηκαν μέ 25 δίς εύρώ χρήματα τών φορολογουμένων. Στό
σημείωμα ἑπιχειρείται στρειμόδικία καί ύπογραμμίζεται ότι «ή απαξίωση τών τραπεζικών μετοχών
εἶναι ένα γεγονός τό ὁποῖο εἶχε
ήδη συντελεστεῖ».
Χθές στό Χρηματιστήριο συνεχίσθηκε ή πίεσις έπί τών τραπεζικών μετοχών μέ τήν κεφαλαιοποίηση τών τέσσαρων συστη μικών μετοχών να ύποχωρεῖ καί να διαμορφώνεται στα 555 ἐκ. εύρώ. Οἱ έπί μέρους τίτλοι απέστησαν κυριολεκτικώς κατακρή μνιση, με τήνῦΕθνική Τραπεζα να χανει -Ζ9,91%, τήν
Πειραιώς να ακολουθεί μέ -26,67%,
τήν Ευτοόει11ς μέ -17,65% καί τήν
λιτική
Α1ρ11ε Βειι1ς μέ -8,77%. Ἡ κρατική
συμμετοχή στίς τραπεζες μετα τήν
ὁλοκλήρωσ“η τής ανακεφαλαιοποι-.
ήσεως θα περιορισθεί στό 265%, μέ
τό όπόλοιπο 73,5 να ελέγχεται ἐν
πολλοίς από τα μόδες: Ευρώ πού
«ζόρκιζε» παλαιότερα ὁ σημερινός
πρωθυπουργός κ. Ἀλέζης Τσίπρας.
Στό θέμα τών τραπεζών παρατηρούμε μια αλλη έκδήλωση τού κόστους πού έπιμερίζεται στήν χώρα,
ή όποία αρχίζει να πληρώνει τόν
λογαριασμό τών λανθασμένων χειρισμών πού υἱοθέτησε τήν περασμένη ανοιξη, ἑνόψει τής συμφωνίας μέ τήν Τρόικα (τήν ὁποία τελικώς ύπέγραψε) ή κυβέρνησις τού
Σύριζα. Τό κόστος εἶναι μεγαλο καί
ἐν προκειμένω ἑπιχειρείται να αντισταθμισθεῖ μέ τήν απειλή τού κουρέματος σέ καταθέσεις ανω των
100.000 εύρώζ <2Αν δέν πληρώσετε “
τό κόστος», είναι σαν να λέει ή κυβέρνησις, «τότε θα κουρευθούν οἱ
καταθέσεις σας».
(Λεπτομέρειες σελ. 2)
Ζητούνται παραιτήσεις 8
στήν Νέα Δημοκρατία
Καμμία αναληψις εύθύνης για τόν διασυρμό
ΑΡΚΕΤΕΣ ώρες μετα τό «Βατερλώ» τής Κυριακής, ὁ μεταβατικός
Πρόεδρος καί ύποψήφιος αρχηγός
για τήν ΝΔ κ. Εὐαγγ. Μεϊμαρακης
θέλησε ν° ανοίξει τό κεφαλαιο τών
παραιτήσεων. Χωρίς_ὁ ἴδιος να έπι
λέγει τήν ἰδιότητα τού «ύπηρεσια
κού» Προέδρου πού ἐγγυαται τήν
διαδικασία ή ἐκείνου τού ύποψήΦιου Προέδρου, καλεσε τούς συνυποψη φίους του να ἑπιλέζουν: Ό κ.
Τζιτζικώστας αναμεσα στήν ἱδιότητα τού Περιφερειαρχη καί τού ύποψηφίου αρχηγού καί οἱ κ.κ. Μητσοτακης καί Γεωργιαδης ἐκείνων
τών ύποψηφίων Προέδρων. Οἱ μόνοι πού παραιτή θηκαν από τό οσωμα τους, τού κοινο βουλευτικού
έκπροσώπου, εἶναι οί κκ. Μητσο
τακης καί Γεωργιαδης. =Εκπλή σσει
τό περιβαλλον πού έχει δη μιουργηθεῖ στή ΝΔ μετα τήν «Μαύρη Κυριακή». Ούδείς αναλαμβανει τίς
εύθύνες του παραιτούμενος. Ούτε ὁ
κ. Μεϊμαρακης ώς «ύπηρεσιακός»
Πρόεδρος, ούτε ό κ. Παπαμιμίκος
από γραμματέας τού κόμματος, ούτε
τα μέλη τής Κεντρικής ῦΕφορευτικής 'Επιτροπής πού εἶχαν τήν
εύθύνη τής όργανώσεως τής έκλογικής διαδικασίας. Ούδείς «γνωρίζει για τό έγκλημα» τής ταπεινώσεως τού παραδοσιακού κόμματος τής
Κεντροδεζιας.
Μαλιστα χθές Δευτέρα, τό απόγευμα, οί τέσσερεις συνυποψήφιοι
για τήν Προεδρία έδωσαν ψήφο
έμπιστοσύνης στήν Κεντρική
=Εφορευτική ῦΕπιτροπή καί τόν
Γραμματέα κ. Παπαμιμίκο. ῦΕπιχειρεῖται μαλιστα χωρίς κανενός τύπου προετοιμασία ὁ ὁρισμός νέων
ή μερομηνιών για τήν ἑκλογική διαδικασία πρίν από τήν περίοδο τών
Χριστουγέννων. Μέ έναν ἑπίσης
έπιπόλαιο καί ανεύθυνο τρόπο,
αφού ούτε εἰδικευμένη έταιρεία
όφίσταται αλλα ούτε καί τό πλέγμα
τών έγγυήσεων από παλαια καί
ἱστορικα στελέχη τού κόμματος,
πού μέ τό κύρος τους θα έπέβαλαν
τόν σεβασμό στό όποιο αποτέλε
σμα. Τό δομικό πρόβλημα όργανώ- .
σεως καί πολιτικής αξιοπρεπείας
στήν «διευθυντική» ὁμαδα τής ΝΔ
δείχνει τό βαθος του καί τρομαζει
για ότι ἐπακολουθήσει.
"Ερχεται σήμερα
ή δόσις
Τό Ευτορτουρ αποδέσμευσε το 2 δίς εύρὡ καί τα
χρήματα τής ανακεφα
ή -Καλημἐρα, Καραγκιόζη μου. Γιά
πού τό έβαλες πρωί-πρωί; Πρώτη φο
Τῆς ἡμέρας
Ό Καραγκιόζης ψηφοφόρος...
(Ο Καραγκιόζης, συνοδευόμενος
από τόν Χατζηαβατη, φθάνει στό
εδρε, είναι ἑδώ ὁ Καραγκιόζης καί έπιμένει να ψηφίσει. 'Οπου να 'ναι έρχον
λωο"ο!ησεως· ΣΕ^·2 ρασέ ελέω στό δρόμο μπω ώρα. ωογικο τμήμα. Τόν ύποδέχονται όλοι ται καίοίκαμερες.Τίνακανω; Νά τόν
το θερμό μέτωπα καμια στις ΜΜΜ; °ἙΨηΜόρω· που περιμένω "ήν ἀΨἡ°;°νἀηἘ ἴήἑἩνἩή
της Κυβερνήσεως σε μπορούσα εγώ να μια.) οπο Το ωμά) ή? ἔα ·_ η Ξ ΜΚ ἡ
Φόβοι διαρροής καί σημερινό πανηγύρι; θα μπορούσε να -Καλώς τόν, καλημέρα σας, κύριε Κυρ α Μα καταΜ )°
αλλων βουλευτών τής λείψει ὁ Καραγκιόζης από τή σημερινή Καραγκιόζη. -Περαστε, κύριε Καραγκιόζη, στό
πλειοψηφίας, ενόψει των γιορτή; _Καλημέρα Με, δῶΜε ων, πω παραβαν. Ό πρόεδρος μού είπε να σας
νεων μεἑρων και σκεψεις ί . -Δέν σέ καταλαβαίνω Καραγκιό- ρακαλώ, Το ψηφοδέλ·πα, ήλθα να ψη- ἐπί-τω νά ΨηφίσΜ°
για συμ ούλιο αρχηγῶν- ' “ . _Π , ,ι
επιτροπές. Σελ. 8 ζη μου· Γιὰ ποιά γιορ-τή μου μιλαει φίσω· 9199 Μάβρα· Ό ΜΜΜ, Α,
Μαφία Ν. 'Υόρκης
εναντίον 1818
Δια στόματος Τζιοβαννι
Γκαμπίνο, υὶού τού αρχηγσύ της, ή Μαφία της Νέας 'Υόρκης προειδοποιεί
τόν '818 ότι θα τήν βρεί
αντιμέτωπη. Σελ. 5
Η! Η ιι
θ Τ71108 1101120
κός γελωτοποιός.
και, δέν σεις παρει χαμπαρι;
"Εχει έσωκομματικές έκλογές σήμερα ή
Νέα Δημοκρατία! πάω λοιπόν να ψηφίσω. Καί παω πρωί-πρωί, διότι βλέπω να ακολουθεί κοσμοσυρροή.
-'Ἀ, αὐτό έννοεῖς μπαλη γιορτή;
Με, ἑσύ δέν είσαι Νέα Δημοκρατία.
'Εσύ ανήι<εις στό έθνος! 'Εσύ είσαι ὁ έθνι
ἑΕ, επειδή ανήκω στό ἔθν05, τη·
γαίνω να ψηφίσω. 'Η Νέα Δημοκρατία
δέν είναι κόμμα τού έθνους;
γικής διαδικασίας. δεν ανοίγει.
-Τί θα πεί "Τό σύστημα" ; Παλι τό
σύστημα; 'Οπου παω, ως'Ελλην πολίτης, ύπόιρχει απέναντί του ένα " σύστημα" . °Εγώ ήλθα να ψηφίσω καί 0ο
ψηφίσω!
-Ξέρετε, ὐπαρχει ένα μικρό πρόβλημα. Τό σύστημα τής έταιρείας πού
έχει αναλάβει τήν διεξαγωγή τῆ5 αλο
, (Δημιουργείται ἀναταραχή στήν
έφορευτική επιτροπή. 'Η πρόεδρος μιλέει μέ καποιον στό κινητό." Κύριε πρό
καλό παιδί καί φίλος, θαυμαστής μου!
-Ἀ, όχι, όχι ό Βαγγέλης.
-1Τοιός; ὁ Κυριακός; Δικό μου παιδί! Μέ εμένα μεγάλωσε!
-Οὐτε ό Κυριακός! Δέν καταλαβατε...
-'Ἀ, ό Ἀποστόλης; Κι αὐτός ύπαδός δικός μου! Ξέρω ἐγώ τί σας λέω!
ἔΟχι, όχι, ούτε αὐτός...
:Ε, τότε ὁ πως Καλός, βρέ παιδί μου, αλλά φωνακλας!
:Οχι, κύριε Καραγκιόζη. Ό πρόεδρος τής ΚΕΦΕ μού μίλησε. Ό κύριος
Παπαμιμίκος!,
Στό σημεῖο αὐτό παρεμβαίνει ὁ
Χατζηαβατης. Σκύβει στό αὐτί τού
Καραγκιόζη καί τού λέει ψιθυριστα:
" Καραγκιοζακη μου, σέ παρακαλώ,
πάμε να φύγουμε. Αὐτὸς ὁ Παπαμιμίκος είναι ανταγωνιστής μας! Να τό δές
πούκαπθακανεικαίθα μαςκλέψειτή
δόξα! ".
-Τί λές; 'Υπαρχει ανθρωπος πού
μπορεί να μέ ανταγωνιστεί' σέ δημοπκόιτητα; '
-"Εχω πληροφορίες. Ἀπὸ χθές τό
Μου ό 'Άδωνις έκανε λόγο για " το
καραγκιοζιλίκια τού Παπαμιμίκου"!
-Παλι σφετερίζονται τό όνομα
μου; 'Ε όχι! Δέν ψηφίζω! Ἀποχωρώ!
Δέν είναι κόμμα αὐτό, είναι θίασος
σκιών!
ίΠΠΟΔΑΜΟΣ
«ΕΟ Θεός μας
είναι ἰσχυρότερος»
_ Γραφει ὁ Ραφαήλ Α. Καλυβιώτης* 
ΣΤΗΝ Δύση τού πολιτιστικού μαρξισμού έχουμε
ένα κυρίαρχο αφήγημα: Φταίει παντοτε καί
πρωτίστως ή Δύση καί μετα όλοι οί αλλοι». Με
καί όταν φταίνε <<όλοι οί αλλοι», δέν φταίνε έπί
τής ούσίας αὐτοί, φταίνε οἱ Δυτικοί πού είναι
<<ἰμπεριαλιστές καί δολοφόνοι τών λαών». Αύτή
ή Δυτικής προελεύσεως αντι-δυτική ίδεολογία
βασίζεται στήν μεταπολεμική <<κουλτούρα τής
ενοχής» ισυιιι Ου|ιυτε), πού αποτελεί ένα ψυχολογικό φαινόμενο μίσους για τόν εαυτό (Βε|ι-Ηειως ή 'Εαυτσφοβία). Φορέας αύτού του φαινομένου ήταν ή Νέα Αριστερα στήν Αμερική καί
τήν Εύρώπη. Τό νοητικό σχήμα τής Ν.Α. ήταν
τό ίδεολόγη μα τής πολυπολιτισμικότητας. <|στορικό ύποκείμενσ τής πολυπολιτισμικότητας
ήταν ὁ μεταναστης, ἰδίως ὁ μου_σουλμανος μετανάστης, περιθωριοποιημένος τόσο από ταξικής όσο καί από πολιτισμικής` αποψης.Ἐτσι,
ή πολυπολιτισμικότητα καλούσε τούς εύρωπαίκούς πληθυσμούς να αποποιηθσύν τίς εθνικές
τους ἰδιαιτερότητες, ένω τήν ίδια στιγμή έπρεπε
οί μετανάστες να διατηρούν τήν δική τους πολιτισμική ίδιαιτερότητα όσο προνεωτερική καί
έαν ήταν (π.χ. ανισότητα τῶν φύλων).
'Η σταση όμως αὐτή τής Δύσεως δέν έκλαμβανεται από ένα πολύ μεγαλο μέρος τού "σλαμ
ως ένδειξη ήθικής ανωτερότητας, αλλα ως
έκφραση αδυναμίας.°Ἀλλωστε, για τήν κυρίαρχη
ίσλαμική θεώρηση, ό Χριστιανισμός είναι μία
προγενέστερη, ατελής εκδοχή, μία περίοδος έρεβους καί αγνοιας (αιτηση.
Συνέχεια στήν σελ. 8
αρχικά καί ή ὁποία άποΕΜΜ δίδεται στήν τράυμάτική
ΕιΔι-σΟΥΛεΣ ΤΟ“Ξἐμπεφία
ο Σέ ζωολογικό κήπο
του Σάν Ντιέγκο τής Κάλιφόρνιάς ἑψόφησε ένας
από τούς τέσσαρεις τελευταίους ἐν ζωή λευκούς
ρινοκἐρους τού Βορρά,
πού αποτελούν ύποεῖδος
τού λευκού ρινόκερου. Τά
ζώα αὐτά, τόσο οί λευκοί
ρινόκεροι τού Βορρά, όσο
καί εκείνοι τού Νότου,
κατάγονται άπό τήν
ανατολική καί τήν κεντρική Ἀφρική καί έχουν
άποδεκάτισθεΪλόγω λάθροθηρίάς. Τά ἐνάπομείνάντά τρία άτομα τού
ύποείδους ζούν στήν Κένυα σέ κέντρο, αλλά είναι
ύπέργηρά καί δέν φαίνεται δυνατόν νά ανάπαράχθούν. Τό άτυχο ζώο
Μες..
ο Ήταν συνήθεια τῶν
πιλότων τού Β' Πάγκοσμίου Πολέμου νά γράφουν κάτι στίς βόμβες
πού φόρτωνάν γιά νά τίς
ρίξουν στήν Γερμανία.
Συνήθως τό όνομα κάποιου συμπολεμιστή
πού εἶχε πέσει πρόσφατα. Άγγλοι πιλότοι
έγραφαν τό όνομα τής
πόλεώς τους πού εἶχε
βομβαρδισθεΐ από τούς
Γερμανούς. Ἀπὸ τήν ἡμέρά πού οί ίσλάμιστές
ἔρριξάν τό ρωσικό Αίτόιιε, στήν βάση τῆς Λάττάκειάς άρχισαν νά γράφουν στίς βόμβες πού
φόρτωνάν στά μαχητικά , “ ι ¦
¦ ¦ ¦ ανειτοτ ντο του
«Για τους δικους μας». λἐ ω λΟΙ:ώξεΞΞἙΖί ΤεΤήν τελευταία έβδομάδά Υ
¦ , ¦ , . λικώς ύπέκυψε.
μια ακομη επιγραφή
προστέθηκε. Ἀλληλέγγυοι μέ τού Γάλλους, οί
Ρώσοι γράφουν τώρα
στίς βόμβες πού έτοιμαζουν γιά τούς ίσλαμιοτές:
«Για τό Παρίσι»...
ο Ένας 1|τάλός αξιωματούχος συνελήφθη από
τήν Οίκονομική Ἀστυνομία τής πατρίδος του γιά
απίστευτες μίζες καί δωροληψιες. Μετά άπό ανάκριση, όπως ἀναφέρει τό
πράκτορεϊο Ρώυτερ, ὁ
συλληφθείς πάρεδέχθη
ότι εἶχε λάβει μίζες ύψους
65.000 εύρώ, τίς όποἴες
εδάπάνησε σέ αγορά
γράμματοσήμων καί
πάιδικών τραίνων. Ἡ
αστυνομία κάτέσχε 12]
τράινάκιά καί 126 κουτιά
συλλεκτικών γράμματοσήμων. Τό πάθος τού
συλλέκτη καί τού φιλοτελιστή είναι γνωστό,
αλλά κανείς δέν φανταζόταν τί μπορούσε νά γίνει
από τόν συνδυασμό
τους.
ο Δύο κουταβάκιά κλεισμένοι σέ γυάλα οίκιάκού
ἑνυδρείου, πού: εἶχε
σφράγισθεἴ μέ τσιμέντο,
βρήκε ὁ Μάτ Ούιλλιαμσον, καθώς έψαχνε σέ
φαράγγι κοντά στήν
όχθη τού ποταμού Μισσισιππή νά βρεί τόν δικό
του χαμένο σκύλο. 'Οριακά πρόλαβε νά σπάσει
τήν γυάλα καί νά τά σώσει. Τά μετέφερε στό τοπικό κέντρο διάσώσεως
ζώων, όπου περιθάλπονται, μέ αποτέλεσμά νά
μειώνεται ή έπιθετικότης
τήν ὁποία ἐπεδείκνυαν
Διαβάστε τό αρθρο
«Τρομοκρατία = πόλεμος»
Παναγιώτης Μποκοβός (σελ. 3)