Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|κΗ ΚΜ Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ 5
λ". ΟΥΜΟΥ 8798 · ΕΠ)! 3Ίο · Τ'ΝΗ Ί ευρώ - ΤΡ'ΤΝ 24 ΝΟΞ"'Ρ|°Υ 20Ί5
  ο:  Α`   . ο Λ Ω Ν
ότι :Ξ:·
| ΑΝΟ|ΞΕ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε5Μ
Απογοητευσιι
Αηογοητευτικιἱ είναι η εικόνα
της όχι μόνο της αξιωματικός
αντιπολίτευσης αλλά του συνό
λου των κομμάτων ηου Βρίσκονται απέναντι στην κυβερνητική
συμμαχία ΣΥΡ'ΖΑ-ΑΝΕΛ.
Η Νέα Δημοκρατία αλληλο- :
οηαράσσεται μετά το εκλογικό ' Ω
φιάσκο της κυριακης. 'Ενα Βή. η
μα ηριν την κατάρρευση φαίνε- Μ
ται να είναι και η εικόνα ηρος  Μ Μ
τα έξω κάθε άλλο παρά εμηιστο- · · ' '
σὑνη εμηνέει στους ιιολίτες και
την κοινωνία ηου ηεριμένει   
έναν στιΒ=|ρό έλεγχο στην,ιὅυ· Ι Ι
ερνηση. κατασταση αυτη α
συνεχιστεί επί μακρόν. καθώς  
οι ηληγές αηό τον εσωκομματι- κό εμφύλιο ηου έχει ξεσηάσει
δεν είναι εύκολο να εηουλωθοὐν αηό τη μια στιγμή στην άλλη. 'Ομως και τα άλλα κόμματα
Βρίσκονται σε μια ηερίοδο εσωστρέφειας. Ακόμη και το νέα
στη Βουλή κόμμα του Βασίλη
Λεθέντη κάθε άλλο ηαρά εηοικοδομητικτί κριτικά ασκεί. Τα
ηερί οικουμενικιίς κυθέρνησης
δεν δείχνουν την τάση να κατά·
δεικθοόν και να στηλιτευτουν τα
κακώς κείμενα.
Η κυδἑρνηση σε μια τέτοια ηερίσδο θέλει μια δυναμική αντιηολίτευση. Μια αντιηολίτευοη
ηου να μπορεί να σταθεί στο
ύφος των ηεριστάσεων, ηου είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Φτάσαμε μάλιστα στο σημείο και η
ίδια η κυβέρνηση να Ζητάει μια
δυνατη αντιηολίτευση ηροκειμέ
 "°  ῖ° ΜΜΜ Με ο η' .  > 7 ·   ταις ιδιοκτήτες "Μινι
ρόλο. . _
Ο λογικός _ _  Μ 8
ΔΝΕιΣΠΡΔκτΑ εΝοικΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Π|ΠΟΠΟ|ΗΤ|ΚΑ