Next

Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Με στήριξη του βασικού μετόχου ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ προχωρά η Attica Bank στην αμκRecognized text:
 Α οίκο Ν στα ικα ΕΦΗ Μ Ε η ιΔΑ 
γνωνν.χήιπαιἱεΗήο.9τ ΔεΥτει>Α 23 ΝοεΜει>ιογ 2015 1 εγω; 75564 τιΜι-ι ι¦5 ε
ΓενικύςΔείκτης _ τα» Ανοδικές 
πεσχΑωωοω _ _ Μ _ . ..
πως Μποστ _ _ : ΜΜΜ 55
πετΜιΜΜω _ _ Λ _ ..  
πεωΜω _ - 8 28
Ημερήσια Μεταβολή Μακαρι _ _ Μ απο Μο οι" και _
ΣΤΟΧΟΣ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΣΕΝΑΡ|ΟΥ ΧΩΡ|Σ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΧΣ
ΜΕ ΠΗΡΕ" τακτικά ιιΕιοχοι
ΕΤΑΔ·ΤΣΜΕΔΕ ΜΜΜ" Η Μια ΜΙΚ στην ιιιιιι
Στα 748,74 εκατ. ευρώ με απόφαση της έκτακτης να.
ε μεγάλη συμμετοχή ολοκλη- ριο και 748 εκατ. στο δυσμενές σενάριο.
ρώθηκε εχθές η 'Εκτακτη Γενική Στα ποσά αυτά εμπεριέχεται και προηΣυνε”λευση των μετόχων της γούμενη προσδιορισμένη ανάγκη για κε
ΑπίςαΒαηκ η οποία αποφάσισε την αύ- φαλαιακή ενίσχυση ύψους 434 εκατ.
ξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπε- Στόχος της Διοίκησης είναι η κάλυψη
ζας κατά 748,74 εκατ. ευρώ. Μιλώντας του δυομενούς σεναρίου χωρίς τη συμστους παριστάμενους στη γενική συνέ- μετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτι
_ λευση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ- κής Σταθερότητας έτσι ώστε η Αιτία
_ μέ; βουλίου τηςΑαίςε Βοηκ |ωάννης Γαμβρί- ΒαηΚνασυνεχιοει την σχεδόν εκατοντα
 “ λης δήλωσε μεταξύ άλλων: ετή πορεία της αυτόνομη και ισχυρή. Ο
.4: "Θα ήθελα κατΙ αρχάς να σας ευχαρι- στόχος αυτόςθαεπιτευχθεί Με τη στή στήσω θερμά για την παρουσία σας σή- ριξη του βασικού μετόχου ΠΑΑ-ΤΣΜΕ Ϊ μερα εδώ και τη συμβολή σας με την ευ- ΔΕ αλλά και των υπολοίπων μετόχων
γ ¦ ' χή για την επιτυχία των εργασιών της της διοίκησης τωνστελεχών και του συ' Έκτακτης|'ενικής Συνέλευσης των μετό- νόλου του προσωπικού της Αιτία Με:
^ χων της ΑπιωΒωκ Μια συνελευση που ΟΔιευθύνων Σύμβουλος της Αιτία Βάι*
γινεται σε μια δύσκολη συγκυρία όχι μό- κ Αλέξανδρος Αντωνόπουλος στην ομινογια τηντράπεζα και το τραπεζικόσύ- χα του ανέφερε μεταξύ άλλων τα ακόστημα αλλάγια ολόκληρη την οικονομία λουθα : " Η στήριξη και η ανάπτυξη της
και το μῶλον της πατρίδας μας.
.· κ .ι δ Τράπεζά μας, αλλά και των μικρότε
. . . . ΗΑαίςεΒαηκμίααπότιςπέντετράπεζες ρων¦ αποτελεί κρίσιμο και ταυτόχρονα
Η ε"|σ"μΠ εΥΚΡ'ΟΠ οΠο το Συμβουῇ!ο τηςχώραςκαιμοναδικήμησυστημικήει- βασικόεργαλείογιατηνομαλή παροχή
των Διευθυντων του Ε8Μ για εκταμιευση στιγμέηΤρἀπεζα¦ καλείτα·ναεπΜχ9 χρηματοδότησηςωηνελλην·κιο·κονσ
των 2 ὁ|ο· της υ"οὁόσ"ς κο' των ὁ|σ. την καλυψη των κεφαλαιακων απαιτη- μια, οπου το 85% της ιδιωτικής απα
σεων οι οποίες προέκυψαν από την
πρόσφατη αξιολόγηση που θεώρησε
σχόλησης βρίσκεται συγκεντρωμένο
στον τομέα των ΜμΕ και περισσότερο
της τραπεζικής ανακεφαηαιοποίησης.
έ ' _ _ __ Τ ί εζα Ελλάδοςκαιοιαποίε - απότ050%στι πολύ ι έ επι ει ”ονομενετο| σημερα ' Ύ' 8έρἶἑαισἔ84εκατ.στοβασικόσ$- σεις(0-9εργαζόἶιενοι).μκρ ς 
 .μ  Σε “σνοβροσμό» η ΝΔ· μεἙό
Τὲῇος ε"οχής Μ Μο ο οίο _ την αναβοηη των εκηογων
Την άμεση σύγκηηση της ΚΟ ζητούν βουηευτές
και ευρωβσυῆευτές του κόμματος
τραπεζοκεντρικη οικονομία 
Ο οικοΝοινιιΑ - ΠΟΛ|Τ|ΚΗ
Στο ι87,8% του
ΑΕΠ το χρέος
της γενικης
κυβέρνησης
το 20%
Σελ. 3
οι μετοχές που
πρωταγωνίστπσαν
αρνητικά ή θετικά
στο ταμπηο
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
Στη «σκιά» των
τραπεζικών
εξεηίξεων το ΧΑ.
Σε πηηρη απαξίωση
έχουν περιέηθει
οι τράπεζες
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
κατανέμει νέες
μετοχές η
Τράπεζα Πειραιώς
Στα 0,005 ευρώ
η τιμη διάθεσης
προ τονετ5ε εριιτ
ΕΠ'ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
σοχο ανατροπη
στο πιανεμπάριο
τροφιμων
Λόγω της έῆηειψης
ρευστότητας και
των εαριται ςοηττοι5
Ενισχύει
το στόηο της
η Ειίηαιι
Εχει προγραμματιστεί
σ οιπηασιασμάς του αριθμού
αεροσκαφών
Ο ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ Ίο 26