Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
κΑι τι:: ΔεντεΡΕΣ ι·ιΔ τΔΜΕιο ΚΑΘΕ Μει>λ Ι 2
“ὁ ,τ ΠΧ ` ί
· Ρ . · ΣΕΛ|ΔΕΣ
 ο θα;; - νννννν.8οηττοοοο|οτ
ΣΟΥΠΕΡ
ΟΠ ”ΠΜ
Μ ”Η”
Ο!! Μ
ΝΕ ΜΝ
ΟΠ Μ”
οτε ΜΗ
ΠΠ "ΠΜ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΝοεΜσηιον 20"· ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 554 Ἡ ΞΒ Δ Μ Η
ΜΒΜ @σο
Μ|ΛΗΣΑΝ
Ο' ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
Η Ξάνθη σταματησε τον Πανιώνιο
(2-0). επέστρεψε στι5 νίκε5
ο Πλατανιόε¦ 2·| τον Λεβαδειακό
“  |τιΜιιι,σοε
“ ιιιι>ικΕκει ο λιλοονΖοτ ιιον Εοτνιεκλι κλλτι ζ:
 τε τνιιιιλιιτιιι>ιιι λκοκι κλι Νομικών: -~
' ιιονὶεκλιιλκτιιτκλλιλκτιιἔλεηἶσοιμ,
ηιι>οτι τιτλιιειελτ κλι'νονιιοντιοτζτστη"·
 ' “ ιοιιιιιιιιοιικλικσητιιενονκο
ΑΓΡ'Ο ΑΤ'
Εξι βαθμου5 Ξέφυγε η ΑΕΛ.
ι -0 στην καλλιθέο
Ο ΕΝΑΣ ψΗΛΑ,
Ο ΑΛΛΟΣ ΧΑΜΗΛΑ
' Εύκολο ο Αρη5 3-0 τον Εθνικό.
με τον Κόκε νο μπαίνει αλλαγη
' Στη ζώνη του υηοβιβοομου
ο ΟΦΗ σου έχασε με Ι-0
στα Ζωντανό ο _
ΡαοτΜ|1εοσιιε
μέχρι τοπικό
ε Ο χΟ_ΐ'|ν.“
 ν. τ
Ξ] _0λο το ηαοασκηνιο αηό το βραδυ του Σαββάτου μέχρι τη χθεσινό ανα6ίηλωση του
ν !ζΠαμαμένει ανοιχτό (5060) το να συνεχίσει στην ηροε8ρίο Π Δεν υπαρχει θέμα
- - ολικηε αηοχώρηση8 του από τοσο «ημόσινου5» ουτε θέμα μη συμμετοχηε
._ημώταθλημα ' Νέα οενόριο για επιστροφη Νικόλα Πατέρα το καλοκαιρι
ΑΚΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
ΑΥΤΟΥΣ...
Για όλα την κινηση :ἐξ ζ - ^' ' Μηεμνκ («δεν υηαμχουν όικοιολογίε5») και Εσιέν (τινα σώσουμε
στο μπασκετ και :.  . . ·· “ ·“ “ το ελληνικό Ποδόσφαιρο») καταδίκαααν μέσω ιη5τοατοηι
στα στη σπορ “ ι : ο. ή ,Ξ · » __ Δ Ξ. ”' ”_ αυτό ηου δεν «αγγιεε» καμία οσο τι5 σνοκοινὡσει5 τηε ΠΑΕ
. ., · ν .
ο ιιλοκΔΕκ κτι>Διττ . _ @ΜΜΜ .. τ Στοκ οινκηιλκο
  ζ δ · “ τον ΜΠτζΟωοΟκημ Μ ο 
· .. · -  ΦΕζἩ·τιιιιειιοιιι·ιι4
ρ > “ ·__“
κλιαΤ0ΥκτοΡ ΞΕΝΑ" Δ Μ ΚΔ' |0|Ϊ0ΥΝ
@ΜΜΜ 22 _ " ›_ ο' ϊ ΤΗΝ ΜΠΑΓΕΡΝ
Ζ ?ι'3:ϊ:!'2ῖΜ'° · ' “ “ . «Ο|'|Ο|ΟΣ ΔΕΝ Μ ^"° ϊ" "|=εΡ|^
Μηοηει..ι ΝΠΑΛΕΤ "^··· “ΗΜ
' “Αν [Πωσ γκολ. θα ἐμηαινον μέσα 
-' . Ο κΟΟΟτης Θελει ¦ο~ἐἑ&Ο Π¦ὅὁωηΟ¦ὁ ήὁωτ η “ιιεοιλινμη“ των διαλόγων στου Ρεντη ' Σκειμει5
.Γ¦οχονσΟν κο¦ΜΠοωωωτε Ο¦σωρω-ΔλλἶΠ“ΠλΜΜ5ὅλΜγ“ΟΜΗωωων ηοικτεοεΉοτονιοε:ο`ενμηοοεινα φταιειηοντοην ι ' υ .. Ζιλβονιοκομηιαοο καιολλαγη διαταξη5
ΜΝ και ηοοσώηων οτιο τον τεχνικο Με Ενωση5 γΤο να καλυψει τα κενο στην αμυνα ι ι:·ῖ¦-“._α_ἩἶῶΜ]βΟΏ“ΠΟδΟι ἔξῶῖΟΙἴΟπΠλΟδΠἴ@Π ΟΜδΟΜ Π ~·· χ χμ εγ^"ε^^Τ°Σ ν
' “Για εμο5 μετρο ηῖικη“ Με κ6ῖ'ηονηγυοιοε'με τον κοσμο *7 *Ν Δ @ἴ005ΊζΟΒ€ΜΜω ΜΒ ΨΜ'= - ' ' '
· _ ω Δ Ν Φ; μμ - 
ΣΕ ΡΥΘΜΟ...
ΝΤ' ΤΖΕ|
' 0 κουηερ ηρθε για την ΑΕΚ
' Εύκολο ο 0λυμηιοκόε.
83·64 τον κόροιβο
ηροολΔιΣΜΑ
ο Φ'Λ'ΠΠΟΣ
Νικηοεγιατου5«|6» · _ __ ο .η η
τοα0ηο||οηοε0αμ 36-34 - ' ἴ -- ·> “
στον ελληνικό «εμφύλιο» την ΑΕΚ
μ - .
“στον το Ξεκινησε ο κοκοέ. τελειωσε»
. __.“.._“ - -“Ξ