Πρωτοσέλιδο Έθνος: Βέρτιγκο στη ΝΔ μετά το φιάσκο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥῖΕΡΑ
23 μακάρια Με
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: Ι0229
ι.3οε
νννννν.ετ'πηοε.αΡ
ι ι· ΜΜΜ' Μι. Μι Ανω πι ι¦ι.ιι
ι τι [ΜΜΜ ιι,ι .Μι η ι Λ,
:ιν ΡΜ ΜΜΜ Η Η ιωιι:ιιι!ιΜιι ΜΜΜ Η ιι γιατιι 'ι Η Η ΜΜΜ!||ί|ἴ`|ί|ἔ¦!||'||Ἡ|| "ι|||||'||!||ί!|ί1|"|':|Η!ίΗ!||||Λί |Γ'Η'ΗΝ'|||Γί!ι|ί“|"|'ίΛΗ||ί¦ί Η ιιιιιιΜιιιιιιιι·ιιιιιιιιιιιιιιι=ιι
Μακ ΜιτΑρτ:Α
ιιτυτ·ιιιιιιιιιτΜι Εκρηξη ΔιέΜσε
"Λ Η" Ε""Λ"Ἡ Τούντορ μετά ή Ρεάλ δι
Κερδίστε εκατοντάδε5 την ΜΟΝΙΜΟ Μπενίτεθ
Πλουσια δωρα Με »26
ΟΛΟ' ΕΝΑΝΤ|ΟΝ ΟΛΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΒΕΜΠΟ
στη ΝΔ μετά το
Οι αλληλοκαττιγορίεε μεταξύ των 4 υαοψτιτρίων και τα σχέδια για την εΠάμενιι μέρα
 Στον αέρα ή ημερομηνία των εκλογών
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Νεκρή ζώνη
ή πρωτεύουσα'
Με Ευρώι·ιή5
Πόλα-φάντασμα οι Βρυξέλλε5.
Παραμένουν σε κατάστασή ύψιστσυ συναγερμού. »32-33
κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Φοβάμαι ακόμα
και για τη συνοχή
του κόμματοε
ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ
Να γίνει υαήρεσιακό5 Γιρόεδροε ένα
ουδέτερο Γιρόσωιτο
ΑΡΥ κλίμα επικρατεί στη ΝΔ μετά το φιάσκο στι8 διαδικα
σί£8 εκλογήε Προέδρου και την αναβολή των εκλογών.
Το βέρτιγκο εΠιτείνεται από τιε αλληλοκατήγορίεε μεταξυ
των 4 υποψηφίων αλλά και την εσωκομματική έντασή. Τήν ίδια
στιγμή Κ. Καραμανλή8 και Αντ. Σαμαρά8 εκφράζουν τήν ανήσυχία τουε για με εξελίξει8 και τα συνοχή του κόμματοει »3-6
Λ 'ι ΜΕ ι' ~¦·ι| Μι 'Ἡ Μιλ Η ~ ε 4ιι!;ΜιΞι1!;ι: ι1ι¦ίι¦ιἰ'ιΗΜ' ”Νιι.'ἶιίιιι¦Μ|ιι ιιιΝἰἶ~ιιι“"ι Η ΜΝ ”αν ΜΜΜ ι" ι ^' ' Σ ι' ”
[ ιιιιιι ΜΜΜ
· ιιιι Μίκυ
” κ Έ Δε γ
  ι. ι
ι Ο' ΠΛΝΤΕΣ ΓΝΩΡ|ΖΑΝ,
κΑΝΕιΣ ΔΕΝ ΤΟ ΑΠΕΤΡΕψΕ
.τα ιιι·υιιιιιυ
ΜΝΉΜΗ:
2 $ Γ τ Ξ
` ' Α ψ
· “Μ τι α
φιάσκο
. γ' Ρ.
ΜΠΛοκο ΑΠΟ τΑ ΣκοτιιΑ  ζ ο·
Εγκλωβιζσνται στην ι οι ΠΑΕ και οιΜεσμσι
Ελλάδα χιλ|όδε8 ι φιλάθλων ήξεραν εδῶ`Ἡαι
μετανάστεε Ξ '
Νέε5 οδοάε για τη διαφυγή του5 '
ιιροε την Κεντρική Ευρώήιι ανα·
ζητουν οι μετανάστε5. »|2. 29 Ι