Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΝΕΠ: |7#Μ[ [ΜΜΜ Μ Μ! #Μ[!# ΜΜΜ! ΜΜΜ @Τὶ
Υ τ¦¦¦¦οε ΜΜΜ/ΜΜΜ οΜοεΠΜΗοΔΠοοΜν  @τ°Μ“Μ
ο  ΣΜ/70/Μ#Μ|ΜΜ Μ ἄ.ΜΜΡ#/(ΜΡ[/# ΠΜ!
'/ ΑΜΜΑΝ): ΡΥ8Μ|ΠΗΣ. ΕΕΕΠ - Ν ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΝΗΜΑ ΜΝΗΜΗ( ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΜΙ ΤΗΝ Ι8 ΕΤΩΝ · ΓΡΑ Η Η Η ΣῖΝΡ|ΞΝΣ: ΠΜ ΠΑ·ΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
...τε·οοΠοοτοον
τον |ν|εοτο!
Δειλοι. μοιοοτοι
κο' οβουλο· ·οντομο
νο Περιμένουμε -ίσω5ενο εστω.
Ε. δεν θο έρθει το θομο.
νννννν.5ΘΠττ[email protected]οΘ|Θτ
ΤσομΠο Περ|μὲνουμε... Ψ ` 840
ΟΙ δειλοτ, οι μοιροίοι ` ἐκ( ` ..__ . . · θα.
κο' ο' οβουλοτ κΗ εΦΗΜερ|ΔΑ ὅρ.·ΦνΛΛον 4.120 κνΡιΑκΠ 22 ΝΟΕΜΒΡ|ΟΥ 2015' 'ΠΜ 1,30 € (
οΠοτελουν -·ουστυχω5- το
συντρ|Πτ|κΠ ΠΛε|ονοτΠτο
των τογὡν. Που ΠοεΠει
νο εινοι θοροολέο|.
Μονοί κοι
οΠοφοσ|στ|κοί.“
Το κωμικο. στο ορ|ο
τΠ5 Πορωδίο5 Που ενίοτε
κοτολΠνει σε τρογωδίο.
είνοι σο κομωνοντοι του5
Λεοντεεῖ κο' νομίζουν στο
Πολεμουν βουχὡμενοι
«Πολεμουν» με μετρο.
με ονοκοινὡσει8.
με 6ΠΛωσεΜ
ΣοΠσυνοφουσκε5 Που.
4- ςονΠοοοΜοΕΣΠονίοΜΠεΣτονοποτῖτ`Μτον,ΜτΜτοντοτΠΙ_τ__ΕοΠοτ Ι · ο μου” ο ετοιμο επνοοΗκε οΠΛΛοΠΠΛ, ΠΠ ΜΜΜ ΠΕτΛἩ·ΛεοοοΡοΣ,
ΜΜΜ ΑΛΛοονΖον, ενΔΕχοΠεΝο ΑποχοΡΗΣνΣ τον Μο Μο το ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Ώ Ψ θ ν. ω 
ΜΝΗΜΗΣ· ο ΜΟΝΟ τοΣνΛΛνυΠΣ,
Σε Με οεΠοτοΣο7 ” · ο!. ω3ΑΠννοΠ·κοι
οτΣνοεπΠεΣχ “ Ϊ·
Γ|ΛΤ0ΥΣ«ΠΡΑΣ|Ν0ΥΣ›_ ο. __  - | ε*  “ "ΜΗΝΕΣ
. - _ υ ι
σε νυχτα σον το χθεσινΠ
στο Λεωφοοο.
σκονε οθορυβο 
Ο' οΠοὁοττΠ5 Ρεολ
χε|ροκροτουν τον 'ντεστο
ενω χονουν με 4-0!
ΑδιονοΠτο ντο οΠοδο
ελλΠντκΠ5 ομοδοΞ. Ετσ|
έμοθε. Ετστ τον εμοθον.
Ετσι εμοθον εκείνοι
Που μοθοτνουν
του5 εΠομενου5...
Το θομο δεν θο συμβεί.
ΛείΠουν
ο' θουμοτοΠοιοί...
` _ Ό
· χ _ .
ο' _ Π @ _ ` , - 'θ
0 γ _ _Ι__ _ .  Ψἄ_ 4 |_ '_  ' ἔ- Κ
 “”“ *Ψ “ό . θ:  ` έ
. ` -·“
Γ ο α  
δρομοι: ΙΙ Πουρίμ ΠΜ Ημουν
λ) Μουν: Έψιτ“εἑΙ. Ζω του υ με εΠ0μ τ
€5.οοο
Ιἔ - α ΧΙοτἩνΙο5 Νοτη