Πρωτοσέλιδο Έθνος: Καλώ σε εθνικό διάλογο για Ασφαλιστικό, Παιδεία, συνταγματική αναθεώρηση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρόληψη
και νεες
θερόΠείες
κόλόιερη
ΤΗΣ ΚΥΡ|ΔΚΗΣ 22/]]/]Ξ
ΑΠΟΚΛΕ|ΣΤ|κΗ
€ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ἔ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ι ΑΛΕΞΗ ΤΣ|ΠΡΑ
Ο “Ι δ 'λ0 Ο
' ' για Ασφαλιστικό, Παιδεία,
=ιιειιιαω ιιιιε:ιαια:ια“γ“ συνΤαΥμᾶΠΚ“ αναθεωρηση
ιιΡΑκιοΡεΣ »2848
~ Αποκαλύπτει
·' _ Ἡ , τι θα Πει σιον ετιό'  ' μενο αρχηγό Με ΝΔ,
  Ψ εξηγεί γιατί ζήιιισε
  ' ιιιν Παραιιιιση
ΣακελλαριδΠ και
ΣΦ αναλύει το σχέδιό
“ του για το
¦ Η" "ΛΗ” ΠροσφυγιΚό »Με
Ο αρθρογραφοε πιο (ΜΜΜ ΗΘΏόο
ΠΟΠ  ΟΙ σε ω5 ν Η! Ι [)()Ξ ΤρουμΠΤίε5 αι Η'ιιιιιιιιιι·ιιιιιιιιιΜινι' ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι Μ"'|||'|||""|Μ Η Η Η ΜΗΝΩΝ" Ι* 'ι' Η :ι ~··'·<ιμ· ω ΜΝ" ι ΜΜΜ' Λι κι 'ι~ ~'
;“ 5 «Μ(ιιιριΜ Παρασκευή5»
εο-Βι Η "Η |"ΜΜΡ|"| ΕΚΑΝΕ' Η!" "ΕΠ ΑΡΧΗ" ΤΗΣ »αι-86
”_ Ϊ" “Μ|"|ΦΕΣΪ°'
Ξ__ ΜΜΜ- : · 1 Ϊ" “ΒΕ
ε== 4 _.  Υ"°Ψ'|Φ|"
= 7 7 ' ἶ  γ Τα σχέδιό Τουε&ια σενάρια
=> »'8-'3 Ι ·
ΞΝ · για Την επομενα μερα
Ν Με τ δὐνα
3 η  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ'ΩΣ
και τη αιγόυρια
της πρωτης τραπεζας
στην Ελλαδα.
βλ. σελίδα 5
Μ.ριια·α8ΜαΚ9ωαρ.ωΜ