Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: "Βόμβα" 3 εκατ. προσφύγων στην Ελλάδα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δωρεαν ιατρικἡ εξέταση
Μ Α|ΜΑΤΟΛΟ|'||(ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΟΥΡΕΟΕ|ΔΟΥΣ ΑΔΕΝΟΣ
(':Τ3Ι ':Τ4Ι Τ5Η)
ΑΠΟ 23/Π έως & 28ι'Ί ]/20Τ5
Ο ΣΕΑ. 36-38
εκασαν ἔ¦, . 
Συγκλονιστικἑ5 μαρτιιρἰε5 
Ελληνε8 -  ·
που " Ρ
δικοὑε
απο του-ε ει·ιι2ι¦ισαντε5 | η ω  '
 ζ 7  τα:
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ
Σε προνομιακή ·ι·ιμἡ
Μ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤ||(ΗΣ
|'|Υ|(ΝΟΤΗΤΑΣ Ο.Μ.Σ.Σ.
ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
Μο 23/1] ὲω5 & 28/11/2015
ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΒΙΤ
Δωρεαν ιατρικἡ εξέταση
Μ ΓΕΝ||(Η ΜΓΕΝ||(Η
Α|ΜΑΤΟΣ ΟΥΡΩΝ
Λαό 23”] ὲω5 8· 28/1 Ί/2ΟΊ 5
ΧΡΩΜΑ
ΠΑΝΟΣ
Δεἱτε με το ΘΕΜΑ
' -- τρικ σγὡνε5
σε 5ιιρει κόσμε
η Χωρἱ5 καμἰσ χρέωση
1 στο ΠονΒ
γ λ ¦_ ¦ κ
Δ ¦ Η 7.. ' ¦
. Καφ' · ·
· Βραβεἰο ΟΞ€ει
· Χρυσὴ Σφσἰρσ
ΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ
ΒΟΜΒΑ 8 ΕΚΑΤ.
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ και
ΣΤΗΝ ΜΑΜ
-Τα σὺνο ρα υτιὸ ειτιτροΠεἱα ΕυρωΠαϊκὴε Ενωσιι8
-Σε κοινὴ διοἱκΙιστι το Λιμενικό με τα ΡτοιιτεΧ
ΣΥΝΟΗ|(Η
ΣΕΝΓ|(ΕΝ
Μα8 Πετανε
«β' κατΠγορἱα»
Ο ΣΕΛ. 32-35
ΣΕ ΜΕΓ|(ΕΝΗ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Η   - -“-: Β- “μὴ-ι___Μὴη“
Αναμεσα οταν ΠἱεσΙι τικ ε Ξ Ξἴ1, Ξ!! ΜΜ_
ΗΜ-ΜἩ
- “=·
-.._-ι
ΕυρὡΠΙι8 και ταν ελλειψΠ -.  ,συνεργασἱα8 με ταν  _-·'·_ Η - -_ ΣχεδιοσμοΟ5 μα τοι/οικονομικο και κοινωνικό σντικτυηο
ε = να ἐλευσΠ5 3 εκατομμυριων μεταναστών και/ει η Ε. Ε.
Δ||(ΟΓΡΑΦ|Α-ΣΟ|(: ΕΤΣ| ΠΕΡΝΟΥΝ Ο' ΤΖ|ΧΑΝΤ|ΣΤΕΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
· ΣΕΛ. 46-47
Πεκ ο «για να
μην μεσου με»
Ο ΤσὶΠρα8 φοβαται διαρροὲ8
και σε Ασφαλιστικό - Αγροτικὸ
· ΥΠὸθεσΠ ΣακελλαρὶδΠ και «53+»
ΜΕ ΤΑ ΔΗΜΟΣ|ΕΥΜΑΤΑ Α|'|Ο ΤΟ «ΠΡΩΤΟ ΟΕΜΑ»
Ποια κοκκινα δανεια θα
ΠωλΠθοὑν στα αἰ8ττε88 Γαμώ
ΕἔοΧικα στα νΠσια στο Πρωτο Πακέτο · Βιιειιιεεε ετοιιιεε
Η Ν.Δ. Ε|(ΑΕΓΕ| ΣΗΜΕΡΑ
ΤΟΝ 90 ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ
Η ο·ι·ρα·ι·ι·ιγικὴ των τεσσαρων μι·ιοψι·ιφἰων
· ΣΕΛ. "649
' Γιατι το ΣΔΟΕ
__ ανοὶγειτοι18
Δ Ο ~- λογαριασμοὑε
Ρ ι- τοι1Πολακ11
· ΣΕΑ¦ 28-29
Με τη δύναμη
και τη σιγουρια
της πρωτης τραπεζας
στην Ελλαδα.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΝΩΣ