Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'············
τ ········
-_'···:··· ,ι
~ ` · α ο · Ο _.
τ·-.--:
Περίοδος Β' // Αριθμος φύλλου 3Μ · Σῶβατο 2' Μία: 20Ι5 7 · Τιμή 2.5 θ
ΠροϋΜΥ'Φός έ; Μ ··   ΜΜΜ η
Μετα τα Μακ ΜΜΜ απατα 
και τα ι , . . .
..Μ 1,5 Δ  ~  ιι ιιωΗιισιι των... «ασιιιιικων»
ΜΜΜΜΜΜ τ .  ' »Τα ΜΜΜΜεσοι"εωειιτινεενωςετιενωτες.
ΜποὑωναηοαωανστοΜ· Έ Δ Μαιειιῆιιεττντ0κιιιιιιτιτιατιιιια .Ειμαι-25
Πώς θα που
επισφαλη εταιρτκα δαν8τα
ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΥΣ · ΝΕΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ
«ΚΟΚΚΙΝΩΝ» ΔΑΝΕΙΩΝ · Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΝΙ)8 ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ ΛΟΥΚΕΤΑ
·Μ,Μκα·Μ»ΜΜ νὁμογ¦οωνΜωΌπωπκωαΜ'ΜΜΜ ι 
Μ Μ για τα Μ ων «Μ» δημιουργία νέου είδους εταιρειών διαχείρισης ακοκκινων»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μ Μ, Μ Μ ως Μ δανείων. νομιμοηοια την τήρηση δανείων σε ειδικα πιω ¦
Άω θα Μ α Μ Μ και αηοκῆείει τον διαχωρισμό των δανείων σε μεγαῆα και ι
νη. ' μικρόφωνα μηορούνηοχι να ηοαῆηθοον.ΟιΑρχέςθα 
ΓΜΜ· Το σχέδιο εντασοει την καῆοψη των Μικρομεσακυν έχουν έτοιμο εντος ΔεκειΒρἰοο το @ίσιο για τη δειτοοογίο Π 'ν κα' πό
|·| ανατιοῇπΜκἡ ΕΠιΧεΜεων στον ψηφιομέν0 την περασμένη Πέμπτη των εταιρειών διαχείρισης δανείων. ρ Ι μ
Ι Η Β
τακακη της Ν.Δ. ῖ° "“Ρ'°'--ειναι Μ
Η δεν "Μ να ' 'Ια τραγικα γεγονοΦ0ω0|τΠν και τα στο Παω και τα ααα
ΜΜΜ ακολούθησαν στις κεντρο·
ΜΜΜ. Μια-17
τ·τιρωτιαϊκέ9 Πρωτεύουσα
έκοον ι“Ιροκαλἐο£ι νέα μεΙ γαλα ταραΧίτ και αβεβαιτ3ττιτα στην κυβέρνηση¦
05ααγίδ€ςῳν
ν σε μια στιγκυρια κατα την
ΠΟΙΟ' ΜΜΜ' και οτιοια καλείται να δώσει
ΠΟΠ μένουν εκτεθειμένα. και τη μαχη για τον ΠαωΜΒ
ακα της εΙιιβίωοιι. Καθὡ5
Λαφαῆιαακό
σωμα 1 εκατ.
αιαγγεὶ|·ατ·εεελ Μ
ηδη αρχισαν οι Πρώτες
σοβαρές ρωγμέ9 και ααα
Χωρηιι£ις βοιιλετιιών.
ιι Και τούτο. διοτι Πλέον
_ η ι ι εντείνεται τι οικονομικη
Ϊ ι Σ .Δ “η ^ “ ' ` και Πολιτικη αβεβαιότητα
τα , Ι 4!!! ο Ξ ' "`_
> Οι δι οἱ ἶ?.ΐ στην κυβερνητική Πλειο ο Ξ· Απαφέ9 και ανιοορροΠία μέσα
Σ 7 Ι Σ ”ή _ __η ' δ ΕΚ | Δ ι στην Ευρωζώνη, ιι οιιοία
Μ και Μετα διαδρομεε Σ ΥΡΙΖΑ καῳΟΚ ι είχε ΜΗ Μωωθέ (Μό
 > κ λ ε | ” ” Μ 7 η ” ι το ανεξέλεγκτο Προσφογι·
ΜΜΜ.. ;._ Ι( ' ωογΡ “ρχΡγ°υ ο” Νε", 'φαω, ι ΠρόβλΠμο- ο Πρωθυ'  Ι αμονΠ ΠΟΠ!" και." ΛεβΜΠ9· η 7 Η τιοτιργτ3< θεωρούσε ότι θα
Μ Β 'Η. Μια μιτοροτισε · τα, 2 ο
ΨἰθΌρΟΙ·“ “Μ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
5 ΟΣουλτς, οΛαλιώτηςκαι οι
 πολιτικές ζυμὡσετςατοπαρασήνιο.
=   Χ
τιιςΣτιοιι6ιιιτιΜιιτιΒιτις ο `””τρῦ”ΜΜ Μ”
8 Οι Αμερικανοι' ῆενε “ιο||οιν τησ ηιοηοι Ο Βῆτητιιιιρ
Ποατιν μιῆησε για χρηματοδοτηση αηο 40 διαφορετικες χωρες
και ηοῆῆὲς διαδρομές φαινεται να οδηνοαν στον Κοῆηο.
ΗΜΜΜΜ
' ΣΗ 20