Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Πακέτο μέτρων 2,7 δισ. στον προϋπολογισμό για το 2016Recognized text:
Με εξωστρέφεια
και ανατιτυξη της
ο-επιχειρημοτικότητας Σελ. 8
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Η επόμενη ημέρα
των τραπεζών
μετα τις αμκ
Τι πέτυχαν Αίρηε Βαηκ,
Ευτοοεηκ, Εθνική Τράπεζα
και Τρόπεζα Πειραιώς πιο
/“Ϊ Υ·
ο : κ “
.ἔν  "Νε 
.,_Μ ΠΚ '
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
στο ταμπήό
αυτή την εβὁομόόα
Σελ. |5-|7
«Ζαηόὁα» φόρων
σε αναψυκτικό
- οινοπνευματωόη
Καθως η Κυβέρνηση
προσπαθεί να «γεμίσει το
ποτήρι» των εσόδων τα."
«Εκτόξευση» 45%
στα έσοδα
από τον Τουρισμό
Εχει προσθέσει
θ μοναδες στο ΑΕΠ
της Εῆήόὁας τα. η
ΟΙΚΟΝΟΜ'Α
Στα 82 όισ. ευρω
οι οφειηές
προς το Δημόσιο
Εναντι 50 δισ. ευρώ που
είχαν ανέήθει
το 2009 τα. 8
Π'ΝΑΚΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Π/ΗΠΝΠ/Μ/Α ΕΠ/ ΧΕ/ΡΗΣἔ|Σ
.ΧΑΡΗ/ΜΑ ΠΣ ΤΗΡ|Π ΤΗΛ ΠἔΖΕΣ
ΣΠΒΒιπσκὑρΜκσ
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡ|ΑΚΗ 2Ι-22 ΝΟΕΜΒΡ|ΟΥ 20Ι5
ωννν.χτἱΜα'ἱε'ἱτἱο.9τ
 05804
ΓενικόςΔείπης 85884 0,95% τα»
πεθχΑωωοω ι%,82 να Μ
Μωβ πευκΑ.Μιιοω πιω σπα Π Ξ
π8υχΑνυΜοω ι.2φ.ω ετα 
πευκΑ.Διωνως έιτε ι.38ι.48 015% :
Εβδομαδιαία Μεταβολή ΜΜΜ-Μ.χΑ. ι.722,92 -5,ι3χ'·' Μ Μο πιο Ψ" Μι
2709 ΧΡΟΝΟΣ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5563 Τ|ΜΗ Ι,5 €
Κινηση Μετόχων Εβδομοόας
Ανοδικές
ΚαΦκές 54
Σταθερές 2 ο
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΠΡΩΤΟ|'ΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Ο,53% ΤΟΥ ΑΕΠ
ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ 5,7 Δ|Σ.
στον πραυπαηαγισμό για
Τα νεα μετρα περιήαμβανονται
' ο ' ι' ς   αρεμβάσεις και μέτρα ύψους
χ >¦ η. Π 5,733 δισ. ευρώ για τη μείωση
< 'γ ί '. των δαπανών και την αύξηση
ι των εσόδων περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός του 20] 6. Πρόκειται για μέ, τρα που ήδη έχουν ληφθεί ή άλλα που
προβλέπεται να υλοποιηθούν το εζ πόμενο έτος και περιλαμβάνονται
` στη συμφωνία οικονομικής πολιτικής
της κυβέρνησης με τους δανειστές,
προκειμένου να επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 0,53% του ΑΕΠ
το 20% από πρωτογενές έλλειμμα
Ο,20%τουΑΕΠ εφέτος.
Ο προϋπολογισμός μεταξύ άλλων,
προβλέπει την αναθεώρηση της φορολογίας εισοδήματος παράλληλα με
την επανεξέταση των φοροαπαλλαγών, τη μεταρρύθμιση της κοινωνικής ασφάλισης (έως το τέλος του έτους), καθώς και τη μεταρρύθμιση
του υφιστάμενου μισθολογίου στο
δημόσιο με δημοσιονομικά ουδέτερο
Διατηρεί η 5τεηαετα εηα Ροστ'8 την
αειοηόγηση ο για τις εοηηνικές τράπεζες.
θα χρειαστούν 2 - Δ δισ. ευρώ επιπηέον
κεφόηαια Σω
Τ' ΓΡΑΦΗ! Ο ΧΑΚΡ'ῦ ἶί“ίΜΡί3Α
Η    τρόπο, όπου θα αποσυνδέεται ο
Δ , , βαθμος απο το μισθολογικο κλιμάκιο
μετ0Χες θα σ"νεχ'σ[ε' εαπ του υπαλλήλου.
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, αΤτΕ: Αυξήθηκε «Πέφτει η αυθαία»
το παεόνασμα του ΕΣΠΑ 2007-2οι 5
Στο ισοζύγιο Τρεχουσών
Συναηηαγων στο 9μηνο κι. 4
«Ανοίγουν» οι αιτήσεις για τη όραση «Ενίσχυση
ρευστότητας και απασχόηησης» τα ε
ΔΕ|ΚΤΕΣ 48
Τ|ΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 23-26
τα 2046
στη συμφωνία κυβέρνησης-όανειστων
πό τα 5,733 δισ. ευρώ νέων παρεμβάσεων τα 2,532 δισ. ευρώ θα προέλθουν από το σκέλος των δαπανών, ενώ τα 3,20] δισ. ευρώ από τα έσοδα.
Αναλυτικότερα, σε ότι αφορά τις δαπάνες, από τις αλλαγές που θα γίνουν
στις συντάξεις του δημοσίου προβλέπεται εξοικονόμηση δαπανών 188 εκατ. ευρώ, από τον εξορθολογισμό
της χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης με μείωση της δαπάνης κατά
50% εξοικονόμηση Ίθ5 εκατ. ευρώ, από τη μείωση των αμυντικών και άλλων λειτουργικών δαπανών του υπουργείου Αμύνης εξοικονόμηση 500
εκατ. ευρώ, από τις συντάξεις των
Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης
εξοικονόμηση 538 εκατ. ευρώ και από
τις εισφορές και λοιπές παροχές Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης εξοικονομήσεις ύψους ί ,ί ι 3 δισ. ευρώ.
Το σύνολο των δαπανών του κρατικού
προϋπολογισμού (περιλαμβάνει και
τις δαπάνες για το Πρόγραμμα Δημοσι”ων Επενδύσεων) προβλέπεται ότι
θα ανεΆθει σε 55, 751 δισ. ευρώ έναντι
55,664 δισ. ευρώ το 201 5. Σελ 4
Προκηήσεις για τις
ευρωπαϊκές εταιρείες
Συρρίκνωση περιθωρίων κέρδους, πορό
το φθηνό πετρέηαιο και το χαμηηό ευρω  ι. κι
ΑΜΟ'ΒΑ|Α 27-3Ί