Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
νννννν.οχιορω5.στ Μ
Μ"ΑΤΑΡΑΜΕ
Κ' Η ΒΑΡΚΑ ΣΕΜΕΕ..
Με το ηοῆισκο ρίσκο ονοφοηει
το σηονΒσσκο σχέδιο Η"
Περι φοροσ στο κροσι κσι 
οστεἱων ετιιχειρημοτων
Το πιο «Σο!Ἡπ.
χΡιιΜιρηιΡισ 
Στον κοΣΜσι Ξ
ΑΜ Β.ῖΜΑΜΑΜ
Με' Ϊ' Τουρκια Ϊ;
Μ· 7 ι ΗἑκΒε- Έ
πω οι σου ` Ϊ
ΜΝ σοκιιρει
ΑΜιιοωΜ _: . _
ΜΜΜ-Μ “ΜΜΜ
Πού σωχωοωοιΕένοισηενΜ σου ΟΜΜωω
ΜΜΜ οσο σνσκοφσΠσισηοιησ5 ωΜωΜΜΜ ι μ σ. β ε . .
Μ. ΜΜΜ" Ι .  ·
 ΚΕΡΑΣ ΤΩΝ ΗΕΠΒΕ ΡϋΝΠΞ ΜΥ εκηηΜιιεηιικΜ ΤΗΝ 0"(0Ν0Μ||(Η ΚΑΜΠΑΣ" ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
|Δ|ΩΤ|ΚΕΣ Ο' ΤΡΑΠΕΖΕΣ
 Ρῆ°“°Γ  Βρήκαν τη ΑΜ οιῦΕΜηνοε τρωω”
. Μ -  Δ ω  
.ΐΜΜΜ% ¦ Αγορσσσν φθηνη οι Ξενοι   
6ΜωσοΊω 
'Οι ενκσισισο κσι το επομενο μεγοῆο β@ο γιο τη στήριξη τησ ηοσννστικη5 οικονο@οε 
μηοΜΜ  Δ η
·Τι σημστοΒοτσἱ η σωσει σμηιστοσὐνη5 των Ξένων οηονΒντὡν σοι σντοχἑε τον
χρημστοηιστωτικοὐ συστηματοε κο· οι ησοοητικἑε η 'Με το Με κοντ· οπο τη μἱο
μεσο. στη γῆντὡνσι οπο την στη" την οηιβσοννση τον δημόσιου Μέσω
κδίΖει το <<οΙοιχιι ο» ο ιιιπύνο ιι Ποσο ιι Ανω
¦ η = .ο ~ Ψ 7 4 σέ· Χ
ι Ν ;χ · :μέ . Π Γ δ ι. Ρ γ· πώ; .
ΠΑΡΑΠΟΝΑ) Σκοτ-οτ
Ο ΜΜΜ, οι
ΜΜΜ τον...
...η Δικοιοοιινη κο· η Ζημισ τον 
. ιιι;σσσΕοσσΕεΞ»
Δημοσιοιι
Οι ΑΜΚ, η συ"μεωχῇτων εἑΞων στο Τοιιειο κο·
επενδυτών κο· η δισ8ικσσισ. Ο ΟΠΟΚῇΘιΟωΟΞ
η σηοεηέν5ιιση8τσιι ΕῆῆηνικσιΜημοσιῦιι «ΜΑΝΟ
° εσοισΘσΕων»
Σ ΠΛΗΝ ΣΑΦΩΣ οι ΤΡΑΠἱΞΖ|Κ[Ζ ΜΠΠΧΕΣ ΠΟΥ ΠβΟΟὡΠων ΠΕΒ
η·3ἶ :η η: Κκ
. .ΜΔ @¦Ο¦κῇοειε των
¦Λ·:ι~ιι-ιιιΟιιι ΠΠ ΤΧΣ ΠΕΡΝΟΥΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΝ ΜΕΝΑ! ωστοσο
ΠΑ. 'Μ. 8243
"ω ΜΜΜ]
ενω οι σοφια εχουν
ΠΡΟΣ ΠΑΣΑ...Α'ΜΑΝ|
ΑΠΠΜΕΣΜ
Από το Αννσβ£ρσ. ..
στο Μονσχσ
Α ΜΒ' Πι*