Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Νέα μέτρα 4,2 δισ. ευρώ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΜττετΠΡοτικι8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2015 |τιμύ: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΑ| ΕΠίχΕίί>ί-ίΜΑτίκί-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ Ετος:910·Αριθμόςφύλλου:Ζ5.931
Αλέξης 'σίηρας
ΠρωθυΠουργος
ω "· ε
α το "τ α κι
ΞΕΝθΔθχΕ|Α ΜΜΕ; της ΕΚΤ ρ γ
ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
σημερα στη Ν
ΝΔ.: Η ώρα της αληθείας
για τους τέσσερις υΠοψηφίους
Ανοίγουν αυρίο το Πρωί οί καλΠες Που θα κρίνουν αν
η Ν.Δ. θα αναδείξεί τον 9ο Πρόεδρο της 4" χρονης
ίστορίας της αναμεσα στους υΠοψηφίους Κ. Μητσοτάκη, ΑΠ. ΤΖίτΖίκώστα καί Αδ. Γεωργίαδη η θα
Παρομείνεί Προεδρος ο Ευ. Μείμαρακης. >23
Ε.Ε.: Πιο αυστηροί έλεγχοι
στα εξωτερικο συνορα
Οί υΠουργοί Εσωτερίκών της Ε.Ε. Προχώρησαν χθες
στην Πρώτη μεγαλη αλλαγη της Συνθηκης Σένγκεν,
αΠοφασίΖοντας αυστηρότερους ελέγχους στα εξωτερίκα συνορα της Ε.Ε. με τη δίενέργεία
συστηματίκών ελέγχων καί γία τους ΕυρωΠαίους
Πολίτες. >22
Τουλαχίστον 27 νεκροί
αΠό την εΠίθεση στο Μαλί
Νέα φρίκη, αυτη τη φορα σε Πολυτελές ξενοδοχείο
στην Πρωτεύουσα ΜΠαμακο του Μαλί. ΕνοΠλοί
εξαΠέλυσαν χθες εΠίθεση στο Πολυτελές ξενοδοχείο
θεαθεί· συλλαμβανοντας Ι 70 ομηρους. >22
'ΜοςΜΠηςΧ.Α.
67ί.82 Με
657,88 65884
652,61
643,85
ΧΑ: Εβδομαδίαία ανοδος θ,95%
Με Πτώση '|,73% τερματίσε χθες ο γενίκος δείκτης
στο Χ.Α., ενώ σε εβδομαδίαία βαση κέρδίσε 0,9 5%.
Δίψηφίος ο δείκτης των τραΠεζών. >ί 6
[ΠρουΠολογισμος 20' θ] «Φο ροκαταιγίδα» 2,2 δισ. ευ ρώ - «Μαχαίρι» σε συντάξεις και Παροχές ταμείων
Νέα μέτρα 4,2 δισ. ευ ρώ
«ΤρύΠα» 55 εκατ. ευ ρώ αφήνει ο μειωμένος φόρος στο κρασί
Τα νέα μέτρα ύψους 4,2 δισ. ευρώ Που ΠροβλέΠει
ο ΠρούΠολογισμός του 2016 εΠισκιάζουν τις εκτι
μήσεις για χαμηλότερη ύφεση τόσο φέτος όσο και Μ" Επενδύσεις Εκτ|μησε|ς
το 201 6. Οι νέοι φόροι το 201 6 ανέρχονται στο Ποσό (σε δω “ΙΜ ΜΜΜ "ετ"βΟΜ“ω Ψ" χ°""λ6τερ"
των 2,2 δισ. ευ ρω, ενώ σε Ζ δισ. ευρώ φτάνουν οι Πε- 18ο Ο ῦφεσ"
ρικοΠές στις δαΠάνες, με το μεγαλύτερο μέρος να 177.559
αφορά συντάξεις και γενικά τις κοινωνικές δαΠάνες. Η μηδενίκη αναΠτυξη φέτος
Η «φοροκαταιγίδα» των 2.2 δισ. ευρώ θα ΠλΠξει φυ- ”54658 174.438 -2·8 _3 7 (ΠΠ' -2:3%) ΚΟ' Π μικροτερη
σίκά και νομικά ΠρόσωΠα, όΠώς αγρότες, ιδιοκτΠ- 175 6 Ι Μεση Το 20% (077%) με'τες ακινΠτών Που εισΠράττουν ενοίκια. ενώ θα Πρέ- ΜΡ" 'από 59ο εκσ|τ- ευρω
Πει να Περιμένουμε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο το υψος“των νεων μετρων
Προκειμένου να εξειδικευτούν μέτρα Που Προβλέ- ΠΟ _] Ο 'Μ στ" 559 2ο] 520] 6·
Πονται,  τα Πρόσθετα έσοδα  εκατ. ευ  τ       Η 'δω-ΡΜ] κο' η δΠμΟσΜ_
Πιθανότατα αΠό τον φόρο εισοδιἰματος φυσικών Προ- Κοτον9λωσ" 90 με'ωθο“ν' 9'
σώΠων4 ΕΠίσΠς, ο μειωμένος φόρος στο Κρασί Πφύ_ |δίωτίκη καταναλμση Ποσοστό ανεργΞας εΠενδυσείς εΠίσης θα συνεχίνει μια «τρύΠα» 55 εκατ. ευρώ, Που αναμένεται να ΜΜΜ μΠσβολ“ ω (Πωσ μΠοβοΜ ω σοι]ν.τ"ν "τωτ'κἶ' τους,
, 4 , γ , ' τ ' 1 28 Πορεία καί το εΠομενο ετος, οί
καλυφθει με διαφορες Παρεμ|βασεις. Στο σκελος των 26 5 εξογωγὲς θα αυξηθούν .ΜΟΔ
δαΠανών το «μαχαιρι» ατρορα τις συνταξεις του ΔΠ- Μ Μ Ι 25 4 ενώ η ανεργίο Μ Πορθμείνε|
μοσιου, Που, θα μειωθούν κατά 188|εκατ; ευ ρωΖ των 255 · σε [ΜΜΜ εΠίΠεδσ, στο
αοφαλιστικωνφορεων του ιδιωτικου τομεα κατα 515 Ο 24 25'4% Το χρέος ως ΜΜΜ
εκατ. ευ ρω, ενω Ποσο 710 εκατ. ευ ρω θα εξοικονομΠθει Κυβέρν"σ"ς θα φτόσε¦ στο
αΠό αυξήσεις στις εισφορές κοινωνικός ασφάλισΠς 3276 δΌ ευρω Η 818%
και ΠερικοΠές στις Παροχές των ασφαλιστικών τα- του ΔΕΠ) Μό 3ι6Ι5 δ¦σ_ εωμείων, όΠως το εφάΠαξ και το ΕΚΑΣ. Οι αμυντικές 47 ρώ η 180,2% του ΑΕΠ
δαΠάνες ΠροβλέΠεται να ΠερικοΠούν 400 εκατ. ευ- '1 ' 2ο το 201 5, λόγω των νέων
ρω, ενώ 105 εκατ. ευρώ, εξοικονομούνται αΠό το εΠί- 2014 2015 2016 2014 2015 2016 δανείων.
δομα θέρμανσης. >4, 5, 6
Συμφωνία μεταξύ των εκΠ ροσώΠων των Χωρών τ11ς Ευ ρώζώνΠς
Θετικά εισΠγΠσΠ αΠό ΕΝΩ
ανακεφαλαίοΠοίηση
ΝΕ Υ|'|ΕΡ|(ΑΑΥΨ|·|
το ΒΟΟΚ ΒΗ||.|)|Νθ
ΚΑ| Τ|·|Σ |'|Ε|ΡΑ|ΩΣ
Γία εΠαγγεῆματίεε σεφ...
καί όχί μόνο!
ΛΠοκτΠοτε τα εΠαγγεῆματίκα μαχαίρία
5οηυ|τε-ϋίεί· αΠό 3.99 € + Β κουΠόνία!
Σε εΠίῆεγμένα φασαρία ΕΜΠ.
για τα 10+Ζ δισ. ευ ρώ
Μ.ω.ςτ Β ΜΜΜ οι κι" ΜΜΜ Ο ¦Α¦¦¦^

Τελευταία νέα από την εφημερίδα