Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 Ξ ΣΟΥΠΕΡ
...Μ Ξ . ΕΝΘΕΤΟ
 Α ο Με να οιιοῳ(ι
Ξ Α το γροιιοοιι ιο
ο οτ τ ο ε ~ · Γ
|ωςΡὅ°ἄἑἩ Ξ ι [ἔκ- και τη γλωσοοΜιο
Ποιοι βουῆειιτέε
ψιιφιζοιιν ποιον Ι
στη Νεο Διιμοκροτιο
τω Μ@ωοιΜ ωΜωγιοωνΜὡ
η πιο”
Εμπιστευτικιι
εκθεσΕ
-φωτιο
τιι5 τροικοε
· Συμιιτωμοτο ιιοροκμἐι5
κο· διοῆυσιι5 του κυβερνητικού
σοι·οοιισμοὺ 60ιιιστὡγει
το κουορτέτο
· Αωφἑοει Μαι διορισι.ιὡν
ειδικών ΜΜΜ γιο
ΤΡΟΜΑΖΕ| ΤΗ τιτκγΕεΡΝιιτιι ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΟΥ... ΑΡ|ΠΕΡΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ
 7,ιεκιιτ.ωρὡιιε
Ποιο σπίτια ο Π ο ο | μο Η Εκτοτε-ωσπου
ΜΜΜ' Στο κοΜοιιΜεοιΑ Βαο
ΜΑΜ του καποιο
ο “συνοὁὁο› Ι
του τΖιΧσΕτιστιι
- βομβιστιι
Π)- Ι4
στο σφυρί ω ω...
Α - ω 58-59 >
·  ΦΟΒΤ^| Ο ΤΣ' ΡΜ
Μ"$ Με
40 σε Μ.Μ - Σε νοοκοιιεὁιο εποε ο Λιβεονοτ:κο5 _
Ι ου£οΜιο5 ΜΜΕ τόδε Α53 ΡοΕΞεοτΕ5.
 Το ΝΕΕΣ-.Τι Μισο Πτωο·ὸι·οι ΕΒΕ-ι “Μθήκομε
Ετ· ω Αθ” Θεαι;=ει:;τ ;ιι-;ομτι Πιο ΕΑΜ, ι: ι. ¦; _~ ς | “· ω
. ε  τ Πιστευο σε»
Ρ μ 2 ότι μιιοροτιμε την ΕΡΤ με Ι
Ατιἶ·ε;=-.ιτσιις εἴ):ικο η Η' να σῇῇοεουμε 2,6 
με τιιι:ιΟωιοορ¦οω. ' .ι οι Ο Ποῇῆό, οῇῇόω» οκΡΑἩκοΣΔΜΗΜΠΜ
< ε ω Ι8·Ι9
ΜΑΜ ΟΕΜ
ἡ ω. 36· _~_53
σκωδοῆίΖει τον ΣΥΡΙΖΑ
·<ΣΔ26

Τελευταία νέα από την εφημερίδα