Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Θέμα χρόνου να χτυπήσουν και την Ελλάδα οι τζιχαντιστές"
Newspaper website Website
Recognized text:
Μῖ@ΜΥΗ
ΗΜΜω5
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
2" ΝοεΜΒΡιον
ΓΕ@Π@ΜΓ@ΗΞ
ΠΑΡιΣι Η η /ΧΧ
ϊ ΑΣΒΒΜΣἶΗΣ... , η ή
ο ΠγΡτοΣ π·γ Λυσε 7
κΑ· τΑ ΠΑΡΑΔΠΞΑ^
8- ΜγΣτ·κΑ ΤΠγ
350 ΕτοΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
00434) 3834
_ 7| ΜΑΜ
Τ|ΜΗ 1 ΕΥΡΩ 7η" έ  Η* '[[υΜ'ΝΑΪ' 7 4
Η .πρωι-ΜΕΝ" τεχΝ“^6ῆΑ.* ν ή Ϊ Η
γ' 3έΑΡΧΑ'ΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
τους ΜΜΜ από ΕΝΘΕΤΟ
την ιιισωΙιι6ριιι 
Με" "Με Γ|Λ ΤΑ ΜΥΣΤ|ΚΛ 
ΜΜΜ; τιιΣ ιειιιιοΛιτικιιΣι 
 ι, ιΧΤ (ὴ)Ί ι ι 'κκ Ώ ΠΊ  ΓΠ(κἶα Ι/ζΜ>ὸγ©
ιι `~ /' τι ι Η Ἡ ΚΜ Η Η 7 ` ι έ <¦ Ἡ Ἡ “χ ΗΜ
Ι [ὰ ο!) Η Η Η ιο ιῦ/ ' Ν Μ ι τ Μή Μ Η Οι] Ι ι Μο ι Η Ι Ι ι ι κι* κι τ ή Η ι Ή τι Ι ι* Η ι τ ιι Νικ
[ Η ]`-_;/ Ϊ ] [ ][ Χ ]`·. 7 Η Η ][ ἰ]':[ε][ ]( 7 [ ][ Ϊ Η [ ][ ][ :ζ Η Ϊ ] [ο ][ [ Ϊ ] ι [ ][ Ϊ Ϊ/[ ][
Νιν' γω
μια Ροκ 
"^ Η" ΗΜ  , 
Μι τι" ΜΑΜ
Ο' ΤΖ|ΧΛΝΤ|ΣΤΕΣ"
Η φοβερή Προφητεία του Αγίου Ανδρεα ιτρο 1400 ετών για το σήμερα
και το συγκλονιστικό μήνυμα του Καλογερου για τον Άγιο Παίσιο! πιω-Μουτ