Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
' 77Ι Ι09"002|72||
 οτΕΜΠοΡοΙε ' η
τοΝΔΕΘΝΩΝ 7   ~
εΝτεΜ ε ΔΩ
ο τΞτΣΕἑΜ ο.
ΜΜΜ σωστα
ο ἐοΜοΣ7Β· ε τε 7 
'ΔΡΥΤΗΣ
Ν|Κ0Σ
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΑΠΟΚΜΥΠΤ'ΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Μ ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 755
(3¦5€ ΜΕ ΠΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ)
|5|3ΧΝ τη
Ντ  [Η
τα  '
ΜΑΧΗ 4 ΥΠΟψΗΦ|ΩΝ ΧΩΡ'Σ ἙΕΚΑθΑΡΟ ΦΑΒΟΡ|
Τ' ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕ| Η
Φσενσ Τσίσσα
σε σντσσσ·εε
Η ὁιαγροφῇ Βοοῆεοτὡν Προκαῆεἱ τοινμοΟε στον
κοΒερνοτικῇ Παειοψοφἱο κο· ονοἱγει τον δρομο
για ουνεργαοἰε5, οΠω5 εἰχε οΠοκοῆ0ψε| το «Κ»
τ το Μ' _
` ΣΚΛΗΡΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΦΗ
 < Μήνα Μαη
“ο “Βεσνσσσ
" εσνικσ·:
Κ€τΜεε σε 00% τοπίο
ονκροοοε·5 και ιδεοῆογ·κε5 ὁ·οοοοὲ5 κοθτοτοΟν αβέβαιο το μὲῆῆον του κομματοε. Ο· οττοψοφιο· γραφουν στο «Κ»
τον «στων» ΣΑΚΕΛΛΑΡ|ΔΗ
ν Μ Ι
Με Ματσε   .
- “Με τ Ωω πο Ψ"
ΣεΛ.12ι3 σεεεεῇ|εΠ ΦωΜω |_
με 32.000
Η” ΜΜΜ
σε ΜΜΜ ααα
σχεσ'σιε την
κσσσκσσσ'σσσ
σσσ τσασειων
Ποῆεμοχαρεἱ5 ·` Δ ·· `
Δ·τ:ῆαμτατὲε ~ τα·
σε  ο Μ  “στο 0 “,
Π Ωτοστσχσ· Κ|νδμνε
, `“““'σ,τῆν ΜΜΜ Μετα·
Φουντωνε· ·
ο Ποῆεμοε
με το ΜΜΕ Η Γερμανία θεῇε·
τα χώρα μασ Μα"
για Με
ενεργεια στο Γ" Μο·
ν ἡ 'Η :η . β.
κ · .ς“`μ
|'ρττφωυκ
Η  ο λΗ. Δρωτηω`
Ό 4 δΙΣθΥω.`ωγ“` και
" 4“τ ο Χλ. Κυματικ7 Μτθτη Πι τμ
ο ___ του 'ΜΝΗΜΗ
¦ ο ο η
ο· Τούρκο· κρατανε
τα... σωσίβια για
τα αρσσΦσγ·κσ
Β|ΒΜ(Ξ ; Ψ 
τ'  ατΛοιἩ›. › σ 
Δ·ΑεΑΣτε ΑΚΟΜΑ...
Παολα Αρενε5¦
Μεὡσ¦ Ο¦π αεκ
ΣΕΛ. 440. 20·22. 45·47
ΜΜαΜΜτΜη Η'. κ
σ ΜΜΜ
ΙσασσσσΕ
,. › ,Πίε- .