Πρωτοσέλιδο Έθνος: Η συνταγή επιτυχίας για είσοδο σε ΑΕΙ - ΤΕΙ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20 ΝοεΜΒΡιογ Με
ΑΡΞ ΦΥΛΛΟΥ: ι0227
|.30€
€0Νοε
κ = ·   Με ιι· ;ι:“ιεΙιιιωιιΜιιωιι 馓ι;ιι;ιιιω ι:: “-;Ἡ ι .η ι¦ἐΜι;1 ¦Μ·¦ιιιιιι.ιι σ:;ιιιιει:ι“.ιΜ ιι¦ι铦ι ιι! ι”ιιΜ-Μ[ὶ χ  ο
Πλορὡνουν τα
κ «ε|ε$ἱεο»πι5
- Ευρώιιη5
))|9-25
Δ|ΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕ|Σ ΠΑ το ΣγΝτΑΞιοΔοτικο 32
Μ|ΛΟΥΝ ΣΤΟ «ΕΘΝΟΣ»
Ο' ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟ' ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 4-5
ιι" ωιιιΜιι, ιι"
ιιιιι τι Μι ωιιιιιιιιι
ρ  · 
ΕΦΟΔ|ΑΖΟΝΤΑ| ΜΕ ΑΝΤ|ΔΟΤΑ
Τρόμοε και
για ειτιθέσει8
με Χτιμικα
ΟΤΙ]  Μ."
ΑΠοκΑΛγΠΤικΑ ΣΤΟ|ΧΕ'Α ΠΑ ΤΗΝ ΕΠ|ΛΟΓΗ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦ|ΟΥΣ
Η ΣΥΝΤΑΓΗ
Ε"|ΤΥΧ|ΛΣ
για είσοδο σε ΑΕ' - ΤΕ'
ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ με με Πλέον ζοτοὑμενεε σκολέ8 των ΑΕ' φέρνει στη
δημοσιότητα το «Εθνο8». Τα στοιχεία Προκι3Πτουν απο τη στατιστική ετιεξεργασία των μηχανογραφικὡν δελτίων και αποτελούν χρήσιμο οδιιγο για με εΠιλογἑ5 των φετινών οτιοψΠφίων. 30·3'
Οι σΧολέ5 με τη μεγαλύτερΠ ζήττισΠ και οι
Πιθανότητε8 εισαγωγή8
Μην '~  ·ώ
4 ίἑἰ' Η¦Υ:Ἡἶἶ"ιι ΤΠ ΜΗ· "ΜΝ 'τ Γι|ι-ιιωιω ιι τ Η Ἡ· '
ΑΥΞΗΣΗ
20 ΛΕΠΤΑ
ιιιιιι
ι Μιι
ιτιιιιιι
ΣΕ ΔοκιΜΑΣιΑ Η ΠΛΕ|ΟΨΗΦ|Α ΜΕ ΤΟΥΣ 153 $ .
Πρώτη ρωγμή στην
κυβερνητική σονοΧή
Το Παρασκήνιο Με ΠαραίτΠσΠ8 Σακελλαρίδη και
των διαγραφὡν Παναγοολιι - ΝικολοΠουλου τω·