Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Τραπεζική απαξίωση χωρίς προηγούμενοRecognized text:
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΗΜΕΡΗΣ|Α Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
γνωνν.ΧτίΜσ'ἱετἰτἰο.9τ ΠΕΜΠΤΗ “'9 ΝΟΕΜΒΡιοΥ 2015 2709 ΧΡΟΝΟΣ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 556" ΤΙΜΗ 1.5 €
ΠΔ. 57' ,82 οι Δείκτες της ημερας Γενικός Δείκτης κίνηση Μετοχών
ΓεγικοςΔείκπις στο 2.ι2κ τα» ' Ανοδικές 62
Π8Ε/Χ.Α.ωα80φ 200.79 Με ' Μ .... ..Δ
ταπεινα 779.44 ορια. Μ κ°°°δ·“<
Μωβ γ ω  τω Ψ 
Π8Ε/Χ.Α.Μια8ηιε"08ρ 1.258.07 ολη   Μ
Π8Ε/Χ.Α.ΔιεθνούςΡιυε ι.4ο3,7ι εεττ Μ ΜΜΜ Τ8
Ημερήσ·σ Μεταβολή ΔείκτηςΜ-Μ.Χ.Α, ι.770,2ι 052% 25ο στο Μια ο” τα" .
ΠΩΣ ΑΠΟΤ|ΜΗΣΑΝ Ο' ΞΕΝΟ' 'ΠΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΤΡΑΠΕΖ||(|·| Λ|'|ΑΞ|ΩΣ|·|
χωρίς ιστορικό. προηγούμενο
Ευισοεηκ ιΔ7 εκατ.. Τρ. Πειραιώς ι8 εκατ.. ΕΤΕ ι05 εκατ. και Αίσιο 500 εκατ.
εν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο
 γέρο · γ ρ; γ ' η  ·. καιήπρσσφορέςπου υπέβσλλανοι ξένοι
 :. μ · · τ· ή ` -` ¦_ Η δ.”  τραπεζικής απαξιώσής.Στην Ελ
στα βιβλία προσφορών αποτίμήσαν τις
ελληνικές τράπεζες στα 750·800εκατ.
2)Οι τράπεζες διαθέτουν ήδη 18 δισ. κεφάλαια και θα αποκτήσουν με το πέρας
της ανακεφαλαιοποίήσής άλλα 14 δισ.
συνολικά 32-33 δισ. ευρώ κεφάλαια.
3)Πς παράδειγμα αναφέρεται ότι ή Πειραιώς με 86 δισ. ενεργητικό αποτιμήθήκε
με όρους προσφορών στο οοοκ ουί|όίηε
στην τιμή των 18 εκατ. απίστευτο αλλά
αληθινό ή ή Ευτοδαηκ 147εκατ.
4›Οι έλληνες επενδυτές καταστράφηκαν τα έχασαν όλα. οι έλληνες μέτοχοι
μηδενίστηκαν. οι παλαιοί παραδοσιακοί
μέτοχοι μηδενίστηκαν.
5)Οι ξένοι επενδυτές δεν πήραν μόνο 18
δισ. δωρεάν κεφάλαια απαίτησαν μέσω
των εξευτελιστικών τιμών στα βιβλιο
προσφορών να κερδίσουν όλο το όί5ςουηι
610 καπιταλισμός δεν είναι για τους μικρούς και η αριστερή κυβέρνηση ΣΥΡ|ΖΑ
απέδειξε ότι στηρίζει τα διεθνή ίμηό8.
7)0ι ελληνες φορολογούμενοι δανείσπι
λάδα αυτό που συνέβη δεν .έχει
προηγούμενα ξεπουλήθηκαν οι τράπεζες στις πιο εξευτελιστικές τιμές στην ιστορία τους. Με βάση τις προσφορές
που υποβλήθηκαν στα βιβλία προσφορών οι ξένοι επενδυτές αποτίμησαν τις
ελληνικές τράπεζες στις εξής τιμές.
Ο Την Ευτοοεηκ την αποτίμησαν με χρηματιστηριακούς όρους στα 147 εκατ.
παρ' ότι διέθετε προ ανακεφαλαιοποίησης 3 δισ. κεφάλαια.
Ο Την Πειραιώς την αποτίμησαν με χρηματιστηριακούς όρους στα 18 εκατ.
παρ| ότι διέθετε προ ανακεφαλαιοποίησης 5.6 δισ. κεφάλαια.
· Την Εθνική την αποτίμησαν με χρηματιστηριακούς όρους στα 105 εκατ. παρΙ
ότι διέθετε προ ανακεφαλαιοποίησης 4
δισ. κεφάλαια.
Ο Την Α|ρηα την αποτίμησαν με χρηματιστηριακούς όρους στα 500 εκατ. παρΙ ότι διέθετε προ ανακεφαλαιοποίησης 6.2
Σήμερα αναμένεται να καείσει το βιβηίσ
προσφορών της Εθνικής Τράπεζας. με
κάπυψη των στόχων και τιμή 0.30 ευρώ
μετά κενετεε 8ριίτ
 Τ' ΓΡΑΦΗ Ο ΧΑΜΕΡ ΣΗΜΕΡΑ
' Η ζ Να κάνουμε και
δισ. κεφάλαια. καν 40 δισ. για να ανακεφαλαιοποιηθσύν
, ΗΜ δενιοτ καν οι αξίε των νικών οιτ ί εζε ποια είναι σ ε ι ” αξία
  μας... ω32 τραπεζών.=ααναλογισΞείτεόΞτηοχρη- αυτΞ:ων30δισ.τουΤ;Σ;=μπ%ηγμαπματιστήριο οι τράπεζες αξίζουν 2.8 δισ. κή αξια είναι περίπου1.5 δισ. Σελ.8
Αντιδρούν οι οινοποιοί Επανεκκίνηση Μεγάηη επιχείρηση
στον ΕΦΚ στο κρασί μεγάήων έργων στη Μαιο
Συζητείτσι σήμερα στην 0ήομέήεισ
το ν/σ με τα προσπαιτσυμενα ω. 3
Ζεύξη Περάματος- Σαήαμίνας
με υποθαήάσσια σήραγγα ω ο
Συήήήψεις και τουήάχιστσν
2 νεκροί σε έφοδο σε διαμέρισμα με 7
Ο|ΚΟΝΟΜ|Α - ΠΟ^'Τ|ΚΗ 3-6
ινιειώνονται στα ηειήαια
μενσήα ιΧ. αυξάνονται
στα αιιτιρρυηαντικα
Σιλ. 6
ΦΦΓΚΡΠ ι9.2οο€ὺ
Γιατί ήταν η Μετοχή
της ημέρας τα ή
 Ξ”ιἄ έα! γ `  ι
Οι μετοχές που
πρωταγωνίστησσν
αρνητικά ή θετικά
στο ταμπήό
Σελ. 13-15
ΧΡΗΜΑΪ'ΣΤΗΡ|0
Τα οιυε οηίρ5
στηρίζουν την
αντίδρασή του Γ.Δ.
Σε νέο ιστορικό χαμηησ
οι τράπεζες
ΕΠ'ΧΕ'ΡΗΣΕ'Σ 
Υπέρδιπηάσια
κέρδη για Μστοι
οιι στο γ' 5μηνο
Στο 175.57 εκατ.
τα κέρδη 9μήνου τα 9
«Καμπανάκι» από
ΠΕΦ για τον κηάδσ
φαρμάκου
«Δισήύεται η εήήηνική
φαρμακοβιομηχανία» Μια
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Ειδικό αποθεματικό
1.8 δισ. δημιουργεί
η Τρ. Πειραιώς
κενοτ5ε Με ι00 πσηιές
μετοχές προς ι καινούρια τα ε
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ “14-26