Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ι`7- Ι ι-Σν ΙΟ '
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ Από Το 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Γενικα αίθριος καιρός μέ
τοπικές ὁμίχλες τίς πρωινές ώρες.Ἀνεμοι
βόρειοι, στό Αἰγαίο 2 μέ 4 μπωΦόρ. Ἡ θερμοκρασία δέν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στήν Αθήνα θα αγγίζει τούς 22β.
Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015
Αβδιού προφήτου, Βαρλαάμ μάρτυρος.
'1-1λιοδώρου καί Ε'ύΦημίας μαρτύρων.
Σελήνης Πρώτο Τέταρτο
Ανατολή ἡλίου 7.09' - Δύσις 5.11'
Αριθμ. Φύλ. 40300 Ι Τιμή 1,50 €
Αμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Αθήναι, ε811επεννε@οιεηετρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220831, σας: 210 3243071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 210 3227870
Μοσχάρι, παιδεία
τζόγος καί οίνος
Τί συνδέουν τό μοσχάρι, τήν παιδεία, τόν «τζόγο»
καί τό κρασί; Οἱ Φόροι! 'Η αλληλουχία είναι ή ἑζής:
Αρχικά, για να κλείσουν οἱ τρύπες τού Προύπολογισμού τού 2016 είχε αποΦασισθεί να ύπαχθεί τό βόειο κρέας στόν ανώτατο συντελεστή ΦΠΑ, δηλαδή
ν στό 23%, αντί τού 13% στόν ὁποῖο ύπαγ0νται τα περισσότερα τρόΦιμα καί τι αλλα εΜ κρεάτων (χοιρινό,
κοτόπουλο κλπ.) Αύτό εἶχε κάποια λογική. ἈΦ° ἑνὸς
διότι τό «κόκκινο» κρέας δέν θεωρείται ό,τι καλύτερο
για τήν όγεία όταν καταναλίσκεται σέ μεγαλες ποσότητες καί αν ἑτέρου διότι τό βόειο κρέας κατά τό μεγαλύτερο ποσοστό του (80%) είναι εἰσαγόμενο καί
έτσι ὁ Φόρος δέν θα αΦορούσε κάτι πού παράγεταικυρίας έγχωρίως."Ομως ὁπήρζε αντίδρασις, κατά μία
έκδοχή προερχόμενη από τήν Γαλλία.
"Ετσι, οἱ πάνσοΦοι κυβερνήτες μας εἶχαν τήν Φαεινή έμπνευση νά αναζητήσουν «ἱσοδύναμα», έπιβαλλοντας ΦΠΑ 23% στήν ίδιωτική έκπαίδευση, ή όποία
μέχρι τώρα δέν Φορολογείτο, όπως ίσχύει στα περισσότερα εύρωπαίκα κράτη. Διότι ή παιδεία είναι κοινωνικό από τό όποίο προσΦέρεται κατ αρχήν από
τό κρατος. Καί όποιος γονέας στέλνει τό παιδί του σέ
- ἰδιωτικό εκπαιδευτή ριο, απαλλάσσει τό κρατος από
τήν αντίστοιχη δαπάνη. °Επομένως τό κράτος θά έπρεπε νά τού λέει «εύχαριστω» καί όχι νά τόν Φορολογεί
:και ἑδώ έπεκρατησαν αλλα κριτήρια. Στά ἰδιωτικα
σχολεία στέλνουν τα παιδιά τους οἱ «εί5πορω›. 'Επομέντας τιμωρήστε τους!
"Ομως οἱ μαθητές πού Φοιτούν σέ ίδιωτικα έκπαιδευτήρια ανέρχονται σέ 80 χιλιάδες. Καί οἱ περισσότεροι γονεῖς τους καλύπτουν τα δίδακτρα μέ τό ύστέρη μα τους. Εύλόγως λοιπόν, προκλήθηκε μεγάλη κοιΜακη αντίδρασις,ή ὁποία ανάγκασε τόν κ. Τσίπρα
να δεσμευθεί πρό των έκλαγών τής 20ής Σεπτεμβρίου
ότι ὁ Φόρος αὐτός, πού είχε ήδη θεσπισθεί νομοθετικά, ω καταργηθεί."Ετσι, μετά από αρκετές μετεκλογικές ταλαντεύσεις, κατά τίς ὁποίες ανεζητούντο νέα
«ἰσοδύναμα», τελικα αύτό απεΦασίσθη μόλις προχθές. Καί ήλθε ή σειρά τού «τζόγου» Με καί ἑνὸς παραδοσιακού ελληνικού προϊόντος: τού οίνου!
τα τα τυχερά παιγνίδια τού ΟΠΑΠ, οι έπιβληθεί
πρόσθετα Φόρος 0.05 εὐρώ ἀνὰ συιπληρούμενη στα
λη. μια καί έδώ ύπαρχουν προβλήματα. Πρώτον ὅτι
λόγω τής έπιβαρύνσεως πιθανώτατα νά μειωθούν οἱ
συμπληρούμενεε στήλες. Με ή Μπας τῶν απο
σίων έσόδων θεωρείται αμφίβολη. Πολλώ μαλλον
αΦού τό δημόσιο ήδη εἰσπράττει Φόρο έπί τού τζίρου
καί των κερδώνκαί ένδέχεταινα έχεικαί από ἐκεῖ απώλετες. Δεύτερον, διότι δέν αποκλείεταινάαντιδράσειὁ
ΟΠΑΠ, πού δέν ανήκει πλέον στό δημόσιο. Καί τρίτον, διότι κάθε Φορολογική έπιβάρυνσις τού νομίμου
«τζόγου» εύνοεί καί ένισχύει τόν παράνομο «τζόγο», ὁ
ὁποῖος δέν Φαίνεται να απασχολεί τήν Κυβέρνηση.
Για τόν οἶνο, τέλος, όποτίθεται ότι θα έπεβαρύνετο μέ 0,30 εύρώ ένα Φιάλη. "Ομως πέραν τού ότι
ὁ Φόρος θα έπληττε τήν έγχώρια παραγωγή, κανείς
δέν μας εἶπε τί θα γίνει μέ τό χύμα κρασί καί τα
ακριβά κρασιά. "Ετσι τήν τελευταία στιγμή Φαίνεται ότι έπανεζεταζεται καί αύτό καί αναζητείται
νέο ἰσοδύναμο. Μοσχάρι, παιδεία, τζόγος, οίνος.
Δύσκολη έζίσωσις για μία κυβέρνηση πού δέν γνωρίζει στοιχειώδη μαθηματικα...
ΕΟ π. Τσίπρας
έπθέτει τήν χωρα
Ύπεχώρησε ατάκτως σέ πάγιες έθνιπές θέσεις
Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΣ τού ταξιδιού
τού Αλέξη Τσίπρα στήν Τουρκία
απετέλεσε αντικείμενο προβλη ματισμού πολύ πρίν πραγματοποιηθεί.
Ἡ κ Εστία» εἶχε έγκαίρως προειδοποιήσει ότι τό ταξίδι προγραμματιζόταν σέ μίαν έζαιρετικώς δυσμενή η
χρονική συγκυρία. Ακόμη όμως καί
οἱ πλέον δύσπιστοι δέν θα μπορούσαν να Φαντασθούν τήν έκταση
των σΦαλμάτων τού κ. Τσίπρα, τα
ὁποία έκθέτουν τήν χώρα. Εἶναι
προφανές ότι οἱ συνομιλίες μέ τόν
Αχμέτ Νταβούτογλου έγιναν μέ
όρους «ποδοσΦαιρικούς» ακόμη καί
έκτος των κε ρκίδων, από τίς ὁποίες
οἱ δύο πρωθυπουργοί παρηκολούθησαν τόν αγώνα Ελλαδος-Τουρκίας. . .γ
°Ο"Ελλην Πρωθυπουργός έσύρθη να συζητήσει όλα τα θέματα πού
ήθελαν οί Τούρκοι, χωρίς'να αποσπάσει τήν παραμικρή δέσμευση
έπί τού μεταναστευτικού, τό ὁποῖο
ήταν τό κύριο αντικείμενο τής έπισκέιμεως. Εἶναι χαρακτη ριστικό ότι
_ ' τό μείζον θέμα των κέντρων κατα
γραΦής (μοι εροτε) έτέθη από δη μοσιογραΦο τής ΕΡΤ, χωρίς ὁ κ. Τσίπρας νά τοποθετηθεί έπί τής ούσίας,
αρκούμενος να δηλώσει ότι δέν θεωρεί «πολιτικά όρθή» τήν ὁρολόγία
πού χρησιμοποιείται!
Ακόμη χειρότερα<όμως, απεδέχθη τίς «κοινές περιπολίες» τίς
¦ ὁποίες τεχνηέντως έβαπτισε «μηχα
νισμό συνεργασίας» των ακτοΦυλακών“Ελλαδος καί Τουρκίας. Ό κ.
Τσίπρας αποδίδει μεγαλύτερη σημασία στήν «πολιτικά ὁρθή» διατύπωση των λέξεων από τήν οὐσία
των πραγματων. Δέν αντέδρασε, ες
αλλου, στήν «συμψηΦιστική» λογική τού Τούρκου Πρωθυπουργού,
αποδεχόμενος να συζητήσει ζήτημα
έκατέρωθεν παραβιάσεων τού έναερίου χώρου, τήν στιγμή κατά τήν
ὁποία είναι τοῖς πάσι γνωστόν ότι
όχι μόνον ή τουρκική Αεροπορία
παραβιάζει συστη ματικώς τόν έθνικό μας έναέριο χώρο, αλλά ούτε ή
τουρκική Πολιτεία αναγνωρίζει τήν
έκτασή του,.“_ἶΟμοίως έδέχθη' τόν .ς
«συμψηΦιστικό» καταλογισμό στήν
ΕΕ μέρους τής εύθύνης για τήν
έκταση τού μεταναστευτικού χωρίς
κάν να προσδιορισθούν οἱ εύθύνες
τής Τουρκίας."Οσο για τό Κυπριακό, ὁ κ. Νταβούτογλου τό όπεβαθμισε σέ διμερές ζήτημα, κατι πού
υἱοθέτησε καί ὁ κ. Τσίπρας μιλώντας για «ένθάρρυνο“η των δύο κοινοτήτων στήν Κύπρο». "Ισως να μήν
αντελαμβανετο ότι έτσι αναιρεί παγιες θέσεις τής έλληνικής έςωτερικής πολιτικής. Μπορεί να είναι
βέβαιος ότι όλα όσα εἶπε ήδη έχουν
προστεθεί στό ὁπλοστάσιο των
τουρκικών έπιχειρη ματων καί σύντομα θα τα βρούμε μπροστα μας.
Τέλος, αποδεχόμενος τήν πρόταση για έξωθεσμική τριμερή συνάντηση με τήν Γερμανία, αποδυναμώνει τήν ἴδια τήν ΕΕ, ή ὁποία έχει
προγραμματισμένη σύνοδο κορυΦής μέ τήν Άγκυρα στό τέλος
Νοεμβρίου.
(Λεπτομέρειες σελ. 3).
7 Καταστρέφεται
ή ἑλληνιπή παραγωγή
Τεράστιο τό κόστος των ίσοδυνάμων τής Κυβερνήσεως
ΤΙΘΕΤΑΙ τό έρώτη μα: Ἡ Ἑλλάς
διοικείται από έθνικών συμΦερόντων κυβέρνηση ή έκπροσώπους
των συμΦερόντων βιομηχανίας ή
Ι καρτέλ εύρωπαίκών κεντρικών
χωρών; Ἡ απάντησις γίνεται δυσδιάκριτη έαν κρίνουμε από τίς ανακοινώσεις τού ύπουργείου Οἱκονομικών ως πρός τα προαπαιτούμενα.
Πέραν τής τε ραστίας αγροτικής
κινητοποιήσεως χθές στό κέντρο
τής Ἀθήνας, προκειμένου να ύπαρςει εύαισθητοποίησις των κυβερνώντων. για τό κόστος των Φόρων
πού έπεβλήθησαν στόν πρωτογενή
τομέα (οί ὁποίοι έν μέρει είναι δικαιολογημένοι), αλλεπαλληλα
είναι τα πλήγματα στό σύνολο τής
έγχωρίου παραγωγής. Για παρα
δειγμα, στό πλαίσιο τών ἰσοδυναμων, ὁ κ. Τσακαλώτος εἰσήγαγε
εἰδικό Φόρο καταναλώσεως στό
κρασί. Αποτέλεσμα να γίνεται πιό
εύνοϊκό τό περιβάλλον για τίς είσαγωγές από αλλες χώρες της Εύρώπης καί των ΗΠΑ καί να πλήττεται
ὁ"Ελλην παραγωγός. Απορία δη μιουργεί τό γεγονός ότι ανάλογη σκέιμις δέν ύπή ρζε για τα είσαγόμενα
οίνοπνευματώδη, όπως για παραδειγμα ούίσκυ ή βότκα πού δέν παράγονται στήν Ἑλλάδα. Πλήττονται αμεσα 200.000"Ελληνες αμπελουργοί, 20.000 έργαζόμενοι στόν
οἱνοποιητικό κλάδο, περίπου 700
οίνοποιητικές έπιχειρήσεις. Τό μέτρο ακολουθεί προηγούμενες απόπειρες μεθοδεύσεων σέ βαρος τής
έγχωρίου, τοπικής ζυθοποιίας, παλι
εύνοώντας ζένες πολυεθνικές.
ῦΕπίσης ἰσχυρό πλήγμα δέχεται
ή ἑλληνική Φαρμακοβιομηχανία μέ
τό όριο των γενοσήμων νά μειώνεται από τα 7,8 εύρώ στό 1 εύρώ, μετατρέποντας τήν παραγωγή τους σέ
μή συμΦέρουσα. Ἡ όλη μεθόδευσις
λειτουργεί ύπέρ των ξένων Φαρμακοβιομηχανιών καί των εἰσαγωγων
καί δημιουργεί έπί πλέον δυσμενές
τοπίο για έναν από τούς πιό ίσχυρούς τομείς τής βιομηχανίας. Άν
προσθέσουμε αποΦάσεις για αύξηση τού ΦΠΑ στα νησιά γίνεται Φανερό ότι ή ἑλληνική κυβέρνηση,
από αγνοια θέλουμε να πιστεύουμε,
καταστρέΦει τήν έναπομείνασα παραγωγική βαση τῆς χώρας
Σειρα
'Ερχονται νέα μέτρα
για τό ασφαλιστικό
Αρχές Δεκεμβρίου κατατίθεται στήν Βουλή νέο
ασφαλιστικό νομοσχέδιο
μέ περικοπές 0% στίς
έπικουρικές. Σελ. 2
Τό συλλαλητήριο
των αγροτών
Ἐπεισόδια καί ρίψις~χημικῶν στό μεγάλο συλλαλητήριο πού πραγματοποίησαν χθές οἱ αγρό
τες στήν Αθήνα. Σελ. 8
Παραμονή 'Ασσαντ
< ζητείή Ρωσία
Τό μέλλον τού Σύρου
Πρόεδρου Μπασάρ ελ
°Ασσαντ παραμένει τό
μεγάλο έμπόδιο για τήν
στενότερη συνεργασία
Ρωσίας-ΗΠΑ κατά των
τζιχάντιστῶν. Σελ. 5
11 11 171
θ παω ΜΜΜ
«Με, σού γεμίζει τό μάτι γιά
στρατάρχης αὐτός ό κοντός;» Τό
ὲρώτη μα αφορούσε τόν Γάλλο Πρόεδρο ῦΟλλάιττ καί έτέθη στό τραπέζι
κατά τήν διάρκεια τής ανταλλαγής
πυρῶν (απόψεων) σχετικά μέ τά
έσχάτως συμβαίνοντα... `
- Γιατί τό λές αύτό; Καί ό Ναπολέων κοντός ήταν! είπε κάποιος.
- Ναί, αλλά ὁ Ναπολέων ήταν
Μανιάτης! είπε Φίλος, μέ καταγωγή
από τά χώματα τής Λακεδαίμονος.
- Ναί, σιγά μή λεγόταν... Βοναπαρτάκος! έπεσε αμέσως τό καρφί.
Ό θιγείς, όμως, Μανιάτης, είχε
έπιχειρήματα. 
- Δέν ξέρετε τί σας γίνεται.
'Υπάρχει όλόκληρο βιβλίο έπιφανούς
συγγραφέως, πού ύπήρξε καί βουλευτής Λακωνίας, ὁ ὁποῖος αποδεικνύει τήν ελληνική καί δή μανιάτικη
καταγωγή τού Ναπολέοντος. Τό δέ
τα __
μέρα, `·
Τίποτε δέν είναι τυχαίο...
έπώνυμό του δέν ήταν Βοναπάρτης
(έκ τού όμοια ρεστα) αλλά... Καλομέρος. Είναι δέ τοῖς πάσι γνωστό ότι
στήν Κορσική, απ' όπου κατήγετο ό
Ναπολέων, είχαν μετοικήσει πλείστοι
όσοι Μανιάτες, μέ έπί κεφαλής τούς
Στεφανόπουλους ή Στεφανόπολι,
- όπως σήμερα όνομάζονται.
'Η μανία τού'Ελληνα, ὁ όποῖος
βλέπει παντού'Ελληνες, πού έχει για
όλα μιά ελληνική ρίζα, πού έπικαλείται πάντα τό αρχαίο πνεύμα καί
τήν 'Ιστορία του, ασχέτως τού αν ὁ
ίδιος στέκεται απατα της.
Θυμάμαι, μια ἐποχή, πού ακόμη
' καί οί μεγάλοι συγγραφείς έφεραν
έλληνοπρεπή όνόματα. Ό ατυχής
νὶοτοτ Ηιιςο έγινε «Νικήτας Ούγος»,
ὁ δέ Βου ΟυίοΙιοττο άς Μετι<:Ιιε έγινε «Δόν Κιχώτης ὁ Μανγκήσιος», ὁ
(311ετοειιύτίειι «Σατωβριάνδος», ό
Α1εΧετ1ατο Παππά «Ἀλέξανδρος
“Δουμας» καί τόσοι άλλοι.
'Ισως, πάντως, ὁ Δουμας, νά
ήταν πιό οίκεῖος στούς 'Ελληνες μέ
τό έλληνοπρεπές παρά μέ τό γαλλικό του όνομα. Μπορεί γι° αύτό
ακόμη κι ὁ Ντ' Αρτανιάν νά έγινε
τόσο προσφιλής στούς'Ελληνες!
°Επανήλθαμε, όμως, στα τού
«Καλομέρου» καί ὁ έκ Μάνης φίλος
ὲπέμενε.
- Ό πατέρας τού Ναπολέοντα,
Κάρολος Βοναπάρτης, έχει πολύ 
στενή φιλία μέ τήν οίκογένεια τής
Πανώριας Στεφανοπούλου. Ό ίδιος
πεθαίνει στά χέρια τής Πανωριας.
'Ι·Ι Λάουρα Στεφανοπούλου-Ζενότ,
δούκισσα Ντ' Αμπραντές, θυγατέρα ή
τής Πανωριας καί σύζυγος τού
ύπασπιστή τού Μεγάλου Ναπολέοντα στά απομνημόνεύματά της,
πού δημοσιεύθηκαν στίς αρχές τού
προηγούμενου αἰώνα στήν Γαλλία,
τά όποῖα ούδέποτε διέψευσε ό Μέγας Ναπολέων καί τά ὁποῖα είχαν
πολύ μεγάλη κυκλοφορία' στήν
Γαλλία, αναφερόμενη στήν 'Ελληνική καταγωγή τού Μεγάλου Ναπολέοντα, γράφει χαρακτηριστικά:
«Στό σπίτι τού Βοναπάρτη μιλούσαμε ελληνικά μέ τόν πατέρα τοῦ
Μεγάλου Ναπολέοντα. Πρόγονος
τού Βοναπάρτη ανήκε στήν γενιά
των Στεφανόπουλων καί έφερε τό
όνομα Καλομέρος, ό όποῖος από τό
Αἱάκειο τής Κορσικής μετανάστευσε
στήν Τοσκάνη τής 'Ιταλίας. 'Εκεί τό
όνομα Καλομέρος έξιταλίσθηκε καί
έγινε Βυοτιε Ρετ1ε (δηλαδή καλό
μέρος)».
Δέν έχει μέχρι στιγμής ἱστορικως έξακριβωθεῖ ή ως άνω θεωρία.
- Γι° αύτό καί παίρνει πάντοτε
τό μέρος μας ή Γαλλία! Τίποτε δέν
είναι τυχαίο! Τό αίμα νερό δέν γίνε- .
ται! απεφάνθη ό Μανιάτης καί έπιστρέψαμε στα τρομοκρατικά...
ιπποΔΑΜοΣ _
"Ετος 122ον
Τί είναι τα Ι8Ι8
Γραφει ὁ Αθανάσιος Κοσμόπουλος* 
ΑΠΟ πολλούς αναλυτές της τρομοκρατίας ή περίπτωση τού 1818 έκλαμβάνεται ὡς <<τρομοκρατική όργάνωση>>. Ακόμα καί ὁ Πρόεδρος 'Ομπάμα
τόν προηγούμενο Σεπτέμβριο σέ τηλεοπτικό μήνυ μα του σχετικά μέ τό σχέδιό του για τήν αντιμετὡπιση καί τήν έν τέλει κατάστροΦή τού Φαινομένου, έκανε λόγο για «ίσταται οτςετι12ειιοη».
Αύτό όμως είναι λάθος καθώς στήν περίπτωση
αύτη, μολονότι χρησιμοποιείται ή τρομοκρατία
ως τακτική, δέν πρόκειται για <<όργάνωοη» μέ
τήν παραδοσιακή σημασία τού όρου.
Τρομοκρατικά δίκτυα, όπως ή Αλ Κάιντα,
έχουν μόνο δεκάδες ή εκατοντάδες μέλη, πού
έπιτίθενται κατά αμάχων, δέν κατέχουν έδαφος
καί δέν μπορούν νά αντιμετωπίσουν αμυντικά ή
επιθετικά συμβατικές στρατιωτικές δυνάμεις.
Τό 1818, μπορεί να ύπερηΦανεύεται για συνολική
δύναμη 30.000 μαχητῶν, κατέχει έδαφος στό
'Ιράκ καί τήν Συρία, διατηρεί έκτεταμένες στρατιωτικές δυνατότητες, έλεγχει γραμμές έπικοινωνίας, ύποδομές διοίκησης καί έφοδιασμού,
'ίδια κεφαλαια, καί ύλοποιεί μέ εξελιγμένο σχεδιασμό στρατιωτικές έπιχειρήσεις.'Αν τό 1818
είναι καθαρά καί από κάτι, αύτό είναι ένα ψευδοκράτος από τήν ήγεσία ενός συμβατικού
στρατού. Καί για αύτό οἱ μέχρι σήμερα στρατηγικές αντιμετώπισης της τρομοκρατίας καί των
έξεγέρσεων πού μείωσαν τήν απειλή από τήν Αλ
Κάιντα δέν θα λειτουργήσουν εἰς βάρος τού 1818.
Οἱ εδαφικές κατακτήσεις τού όμίλου στό,1ράκ
ήταν ένα σόκ."Οταν τό 1818 κατέλαβε τήν Φσλούτζα καί τό Ραμάντι, τόν ,Ιανουάριο τού 2014 οί
Συνέχεια στην σελ. 8
όσους εᾶΟυν άνακαλ υφθεἶ
είναι άφιλόξενος γιά όποι
Μ αδήπΟΤε  
ἐπειδή, όπως ἐξηγούν
Μ Βρεταννοί επιστήμονες,
δέχεται έντονη ακτινοβο
· Τί τό ήθά1ε καί ὁ Όμπά- λίά από τό ι μητρικό
μα νά πιάσει συζήτηση;
Στό περιθώριο τής Συνόδου Οίκονομικής Συνεργάσίας Ασίας-Είρηνικού
στην Μάνιλά ὁ Αμερικανός
Πρόεδρος παρακάμπτον
τάς τό πρωτόκολλο, ρώτησε τόν Κινέζο δισεκατομμυριούχο Τζάκ Μό,
πως ή κυβέρνησις καί οί
κάτάξιωμένες ἐπιχειρήσεις
μπορούν νά βοηθήσουν
τούς νέους ἐπιχειρηματίες.
Καί ήλθε ή ωτοστομωτική
απάντησις: «Εἶναι απλό.
Μειώστε τούς φόρους ή
καταργήστε τους, γιά
αὐτούς τούς άνθρωπο υς»1
α Στό τέλος θά τύφλωθούμε από αὐτά πού διάβάζουμε. 'Ο Ντάίηβιντ
Μπέκαμ εἴ ναι σύμφωνα μέ
τό περιοδικό Ροορίε «ὁ
πιό Σέξυ Ανδρας ἐν ζωή».
Γιατί δηλαδή ύπάρχουν
καί σέξυ πεθαμένοι; Αύτό
είναι τό ἐρωτημα πού σού
έρχεται μόλις διαβάσεις
τούς όρους πού χρησιμοποιούντάι γιά αύτἐς τίς
έρευνες. Φυσικά τό ἀναφέρουν έτσι γιά νά διοχωρίσουν προσωπικότητες
τής ἱστορίας πού έχουν
χάρακτηρισθεἴ σέξυ, αλλά
αύτό τό «ἐν ζωή», προκάλεἶ μιά ανατριχιλά. . .
ο Τί είναι κι αύτό πού
πάθαμε... 'Ο ἐξωπλανή
άστρο του. Κι ότι έτοιμάζάμε τά... μπογάλάκιά
μας γιά νά πάμε ἐκεῖ! Καί
δηλαδή ή "Ελλάδα στήν
Γ ή, πού δέχεται τήν
«ακτινοβολια» τῶν «αστέρων» τής πολιτικής είναι
περισσότερο κατοικήσιμη;
ρ Ό τροχονόμος Μιγκέλ
Ρινκόν στήν Αριζόνά των
ΗΠΑ εἶχε ένα μοναδικό
προνόμιο. Βοήθησε νά
γεννηθεί ένα μωρό στήν
μέση τού δρόμου! <Ο Ρινκόν έκανε σήμα σέ όχημα
στόν Μοκινητόδρομο νά
σταματήσει λόγω ύπερβολικής ταχύτητας όταν
μία ὁδηγός σταμάτησε δίπλα ζητώντας βοήθειά
γιατί ή ἐγγονή της γεννούσε καί έπρεπε νά κληθεί
ασθενοφόρο. 'Ομως τό μωρό εἶχε άλλη γνώμη.
Δέν... κράτιόΤαν καί ὁ
τροχονόμος έκανε τόν μαιευτήρά! Τό αγοράκι θά
όνομασθεἴ «Κάρτερ Τζέϊ»,
αφού ήλθε στήν ζωή μέ
ταχύτητα τζέτί
ο Στό Σιάτλ των ΗΠΑ
ύπάρχει ένας τοᾶος από
κόκκινα τούβλα όπου περαστικοί κολλούν τίς τσίχλες τους. Οί αρχές άπεφάσισάν νά τόν καθαρί
, σουν καί χρειάσθηκαν 130
ωρες, ένω άποκολλήθηκε
ένας τόννος τσιχλας. Καί
της Κέπλερ-438α πού θε- τήν άλλη ἡμέραι ή ταν πάωρεἴται ότι μοιάζει περισ- λι γεμάτος. Αμερικάνικη
σότερα στήν Γή από αἴσθησις τού χιούμορ; '
| | )|
Διαβάστε τα αρθρα
«Αύτά πού δεν θυμούνται...»
Αι ΙΙ Δημόπουλος (σελ. 3)
«Πράἔεις πολέμου»
Μαρία Μπαλοδήμου (σελ. 8)