Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
 εκ χΡιιπΑτιττκΡιο
ἐξ] . :τις 874.82 ως
έ) πως Με!
·οεοε“ω@οτεΜετ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Μ; Η” - και 84. - τικιι 4 ει· ' - π·κητ·ι 4· καποιον ·ΜΒ
ΠΡΟΚΕ|ΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΠΕ' ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
- Δες
κΨ “Ι Α
Τεχνικη όνερ`γασία
. Τ 
για το προσφυγ.ικό
Θέση |ΣΧΥΡΟ| ΜΕΤΛΣΕ'ΣΜΟ'
ΥΠΟ Δ|Α^ΥΣΗ Η ΕΛΛΗΝ|ΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒ|ΟΜΗΧΑΝ|Α
Πυρ ομαδόν
 Σια ύψη οι Τιμές Των φαρμάκων μειἀ 4η
που παίρνει η κυΒέρνησπ σχετικό με την προστασία της οί κατοικίας αλλά και τα ισοδύναμα | | /
που επέλεξε η κυΒέρνπση να |
ααααααα στήσει το ΦΠΑ στην εκπαίδευση.
Οι προεκλογικές εξαγγελίες
της κσΒέρνησπς αποδεικνύονται
Με·..:“::;:..::::τ:;.: ε ' «Χορεύει» στα
ΣΞΞ:$ῖ:;:Γ°°έ°“°°°“°" ΕΠΕΤΣέΟΔ|Α ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΤΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ρίχτερ η λεπκαδα
”Οπως επισημαίνει, το νέα να· ~ _ _ Β_ Ρ· _ ω 4
μοσχέδιο έρχεται για να αναιρέ- - ` “ Ξ: .Ἡ .
σει διαταξεις, τις οποίες π ίδια η ' `“ Τ
κυ8έρνηση έχει ψηφίσει, όπως Υ “
για παράδειγμα οι 100 δόσεις. ' · '
Παρόλληλσ, καταγγέλλει ότι η · - μ
.¦ 4444 ι ι ι·
.Ο γ _ κ· . ε
. “Τ Ι 4 4 . 4 · · -- η 7
' ` `ιἴ' * Ϊ· ·' εἴ. 'Η
κυΒέρνπση αποδέχθηκε πληρως “ὅ Ωχ ι) Γε _ ` ` Ἡ! β Ή ζ '
τις θέσεις των δανειστών σχετι- ~ ρ Ψ, = /
κό με τους πλειστηριασμούς και ' .. τ· _ . . '4 < '
χαρακτηρί:ει ως εγκληματική ·.τ Ο τ.
την επιΒολιί φόρου στο κρασί.
"Αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο. η Ξ
τότε η Ελλάδα γίνεται η πρώτη Ρ* ὅ|
παραγωγος χωρα που θα εχει Η( . π
τέτοιο φόρο. “Ενα ελληνικό γε- ο Η ν ε ` Ικ α | ο
ωργικό προϊόν επι8αρὐνετσι και · ν  ῆ ξ '¦ 'Ρ ` ·
ένας κλάδος που απασχολεί ι ·. - “ έ” ~'
εκατοντάδες χιλιαδες από τον
ϊ · έ 2! 4 β .
Έδρα ως την Κρήτη και εισφέ- ο 
ί ο Ο ~ ' |· 4-1 |
ρε. “πωπω ω... ελληνικη·οι- Χ , . επιχείρησης 2 νεκροί
ἔ.ἴἔ"ζἰἔἑἔἔἔἙΥἴ“ἰἶἩἩ ε ν α ν Τ | ο ν ' ' χ η μ . ν και 7 συλλήψειςΣελ 6