Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 13o • ÖÕËËÏ 3150O • ΠΕΜΠΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Ενίσχυση της τοπικής
επιχειρηµατικότητας

Συνάντηση του αρµόδιου
Αντιδηµάρχου µε τον Εµπορικό
Σύλλογο Νέας Ερυθραίας
ΣΕΛ. 10

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πραγµατοποιήθηκε ∆ηµοτικό Συµβούλιο Εφήβων στην πόλη του Ιλίου

Μαθήµατα αυτοδιοίκησης

Εγκαινιάστηκε το
γραφείο του
Συλλόγου Γυναικών
Λυκόβρυσης – Πεύκης
Ανάγκη συνέχισης της
αθόρυβης αλλά
αποτελεσµατικής δουλειάς
ΣΕΛ. 10

«∆ιάγνωση αντιµετώπιση
Οστεοπόρωσης»
Μεγάλη εκδήλωση
προληπτικού ελέγχου και
ενηµέρωσης στο Χαλάνδρι
ΣΕΛ. 11

Αγώνες
Υπερπήδησης
Εµποδίων «ΕΙΟ
Grand Prix 2015»

Τη θέση τους στα έδρανα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου, πήραν οι έφηβοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι για τη διεξαγωγή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Εφήβων, που πραγµατοποιήθηκε για πρώτη
φορά στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των δράσεων της
1ης Ευρωπα κής Εβδοµάδας Τοπικής ∆ηµοκρατίας, ενός ευρωπα κού θεσµού που σκοπό έχει
την ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών,
στον τρόπο λειτουργίας των τοπικών αρχών και

την ενηµέρωσή τους σχετικά µε τις δυνατότητες
που υπάρχουν για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο.
Σε ρόλους ∆ιοίκησης, Αντιπολίτευσης και Κοινωνίας των Πολιτών, οι µαθητές και οι µαθήτριες
από το 3ο, 5ο και 10ο Γυµνάσιο της πόλης τοποθετήθηκαν πάνω στο θέµα: «Ζώντας µαζί σε πολυπολιτισµικές κοινωνίες: Σεβασµός, ∆ιάλογος,
Αλληλεπίδραση», ακολουθώντας µε υποδειγµα-

ΣΕΛ. 9

Στο 60% η
απορροφητικότητα
για έργα της
Περιφέρειας Αττικής
Ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονοµικών, κ. Χρήστος Καραµάνος,
παρουσίασε κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής τα αποτελέσµατα για την εκτέλεση του Προ πολογισµού β’ και γ’ τριµήνου του 2015, ξεκαθαρίζοντας ότι το πραγµατικό ποσοστό απορροφητικότητας για έργα είναι 60%.

ΣΕΛ. 7

∆ιοργάνωσε ο Ελληνικός
Ιππικός Όµιλος στις
εγκαταστάσεις του στον
Παράδεισο Αµαρουσίου
ΣΕΛ. 14

τική πειθαρχία τον κανονισµό του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Κατά την τοποθέτησή του ο ∆ήµαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, αφού συνεχάρη τους µαθητές για
τη συµµετοχή τους στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Εφήβων, αλλά και όλους όσους εργάστηκαν για τη
διεξαγωγή του, στάθηκε στον σηµαντικό ρόλο
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην αξία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Το βάρος στην κοινωνική πολιτική

Σηµαντικές αποφάσεις βελτιωτικών έργων, αλλά και
εµπέδωσης µιας ολοκληρωµένης κοινωνικής πολιτικής,
έλαβε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ηλιούπολης κατά
τη διάρκεια της πρόσφατής του συνεδρίασης.

ΣΕΛ. 8



Τελευταία νέα από την εφημερίδα