Πρωτοσέλιδο Έθνος: Τα ψιλά γράμματα για σπίτια & δόσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ
ι8 ΝΟΕΜΒΡ|0Υ Με
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: Τ0225
Τ.3Ο€
Με Μίκη
κΑι ανο: 2.50€
ΣΤΗΝ  
ΑΑΑΤΑΜΤΝΑ 
μΑΤΤ|ΤΑΑΑ 
, . #“' “. “Ξ ' , , Δα
Δυο νεκροι σΤο νησΐαιΤο Τα 6.2 ΡιχΤερ. Οι εΠισΤημονε `_ “ι
εκΤιμούν οΤι ηρόκειΤαι για Το κυριο οεισμικό γεγονόε. 
»15-16 25·26
' ιών' 4. Η ΑΝΗΜΑ  Η ¦¦Τ ΜΑΤ* Τ: 'Τ ΑΘΛΗΜΑ' Τὶ'
ΤσίΠρα5 - ΝΤαβουΤογλου
για Το Προσφυγικό
ΜΑΝΑ' ι: ι' ΜΠΑΝΤΑ Μι ¦Πἱ'|¦ΞΤιΜΗΤ|| ΠΛΑΝΗΤΗ" ΤΜ'Ι|||ίΤ|ί"'!¦ι||"ί| ΠΛΑΝΗΤΗ" ί' ΤΜΑιιιιιΑΜΑΝιιιιιιιιιιιιιιιιιιη"ΑΜΜΑΝ¦ΜΑΜ'ιιιιιιιιΑιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι“ιιιιι <: Μ ι
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ & ΤΡΟΜΟ
· ·; __
ΑσύμμεΤρη αΠειλη μαΤαίωσε
Το μαΤ5 Που θα Πηγαινε η Μέρκελ
αΠό Την Ταινιοθήκη
Του «Εθν05-κυνήγι»
Μιά ΜΒΜ 
καις ιιιιγιιν;ς...1ί«
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΣΥΜΦΩΝ'Α ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕ|ΣΤΕΣ Ξ
ΤΑ ΚΡ|ΤΤ|Ρ'Α Τ|Α
ΤΗΝ Τ'ΡθΣΤΑΣ'Α
ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ
ΤΑ "ΝΑΑ 
Τ ΡΑΜ ΜΑΤΑ
για ση ίΤια δι δόσει5
ΑΠὸλυΤη διασφάλιση για 183.000 δανειο+ Τ' ΑΜΑ!! Τ
ληΠτεε  ΕμΠσρική αξία και δαιΤανε8 διαγια 12 και 100 δόσει5.
βίωση8 θα καθορίζουν Τη δόση για Το 35%
ΠΛΗΡΗ Προστασία Τη8 Πρώτη8 καποικία8 από ΠλεισΤηριασμοι38 για Του8 οικονομικα αδύναμου8 ΠροβλέΠει Το
ησλυνομοσχέδιο. ΓιαΤου8 υΠόλοιΠου8 Το υψοε Τηε δόσΠ$
Του δανείου θα καθορΖεΤαι αναλογα με Την εμπορική
αξία του ακινήτου και 'Π$ δαιΤανε8 διαβίωση8. 28·30
ΤΕΛΟΣ Ο ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕκΠΑιΔΕγΣΗ, ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΣ 4Ο ΛΕΠΤΑ ΑΝΑ Λ'ΤΡΟ ΣΤΟ ΚΡΑΣ'
Τέλη κυκλοφορία5 ΙΧ,
ανείσΠρακΤα ενοίκια
καιγενὁσημα
ν ί .ιΜΑΤιίι||.Τ||||||||""ΠΡΑΜΑΝΤΑ
Σ:3·Τ. '3
Το ΓουέμΠλεϊΤραγουδησε
Τη ΜασσαλιὡΤιδα